Žmogiškųjų išteklių raiškos tendencijų analizė žinių ekonomikos aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų išteklių raiškos tendencijų analizė žinių ekonomikos aspektu
Alternative Title:
Analysis of the human resources expression tendencies in the context of knowledge-based economy
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2006, Nr. 34, kn. 1, p. 55-67. Perspectives of knowledge-based economy in European Union and Lithuania
Keywords:
LT
Žiniomis grįsta ekonomika; Žiniomis grįsta ekonomika, žinių raiška, žinių raiškos vertinimo modelis, žmogiškieji ištekliai, žmogiškųjų išteklių raiškos vertinimo kriterijų išklotinė; Žinių raiška; Žinių raiškos vertinimo modelis; Žmogiškieji ištekliai; Žmogiškųjų išteklių raiškos vertinimo kriterijų išklotinė.
EN
Human resources; Knowledge expression; Knowledge-based economy; Knowledge-based economy, knowledge expression, human resources, model of human resources expression assessment, the evolvent of knowledge expression assessment criteria; Model of human resources expression assessment; The Evolvent of knowledge expression assessment criteria.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėse vystymosi teorijose ypatingas dėmesys yra skiriamas naujų žinių kūrimui bei panaudojimui įvairiose veiklos srityse. Žinių raiškos svarbos didėjimas sąlygojo transformacijas vadybos ir ekonomikos teorijose. To pasėkoje radosi žiniomis grįsta ekonomika. Straipsnyje laikomasi nuomonės, jog žinių raiška vadybiniuose ir ekonominiuose procesuose yra realizuojama bei atsispindi per pagrindinius žiniomis grįstos ekonomikos elementus - žmogiškuosius išteklius, inovacijų politiką, inovatyvią veiklą bei informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimą. Pastarieji interpretuojami kaip žinių raiškos produktai. Dėmesys yra sutelkiamas į vieno iš žiniomis grįstos ekonomikos elemento - žmogiškųjų išteklių - raiškos įvertinimo galimybę bei jos tendencijų analizę. Teigiama, kad žinių įgijimo efektyvumas gali būti įvertinamas per kriterijus, nusakančius žmogiškųjų išteklių skverbties laipsnį ekonomikoje. Sudarant žmogiškųjų išteklių raiškos vertinimo kriterijų išklotinę bei atliekant empirinį tyrimą vadovaujamasi R. Daugėlienės (2005) sudarytu žinių raiškos vertinimo instrumentarijumi. [Iš leidinio]

ENThe particular attention to the creation and usage of new knowledge in the different fields of activities is paid in the modern development theories. The increase of the importance of knowledge expression stipulated transformations in the theories of management and economy. As the consequence - the knowledge - based economy appeared. The approach hold in the article presents that knowledge expression in the managerial and economic processes is realized and reflects through the basic elements of knowledge - based economy. These are human resources, innovation policy, and entrepreneurship as well as information and communication technologies. The later interpreted as the products of knowledge expression. The deepest attention is paid to the analysis of possibility of knowledge expression as well as tendencies of human resources assessment. It is maintained that effectiveness of acquisition of knowledge can be assessed using criteria which highlights the degree of human resources penetration in the economy. Constructing the evolvent of criteria of human resources expression assessment as well as performing the empirical research, the instrumentarium for the assessment of knowledge expression, constructed by R.Daugėlienė (2005), was applied. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47033
Updated:
2019-01-11 19:10:43
Metrics:
Views: 57    Downloads: 1
Export: