Integration of information communications technologies (ICT) when doing practical work in pedagogy : situation and factors determining it

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Integration of information communications technologies (ICT) when doing practical work in pedagogy: situation and factors determining it
In the Book:
Bildungs- und Kulturmanagement. Frankfurt, M.: Lang, 2008. P. 191-201. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 15)
Keywords:
LT
Informacinės komunikacinės technologijos; Informacinių ir komunikacinių priemonių technologijos; Informacinių komunikacinių technologijų naudojimas švietime; Pedagoginė praktika; Pedagoginis praktinis darbas; Studentai / Students; Universitetai / Universities.
EN
Information and communications technologies; Pedagogical practical work; Pedagogical practical work, integration of information and communications technologies; Pedagogical practice; Pedagogical University; Use of information and communications technologies in education.
Summary / Abstract:

LTKadangi pasigendama informacinių komunikacinių technologijų (IKT) integravimo į pedagoginį praktinį darbą tyrimų, straipsnyje siekta ištirti IKT integraciją pedagoginiame praktiniame darbe, atsižvelgiant į subjektyvius veiksnius, lemiančius šį edukacinį reiškinį. Tyrimo objektas – IKT integravimas į švietimo praktiką. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, apklausos ir matematinės statistinė analizė. Tyrimas atliktas 2006 metais, jame dalyvavo 900 Vilniaus pedagoginio universiteto studentų, studijuojančių gamtos mokslų dalykus ir tuo metu atliekančių pedagoginę praktiką. IKT integravimas į pedagoginę praktiką tirtas pagal šiuos subjektyvius veiksnius: lytį, informatikos mokymąsi vidurinėje mokykloje, įstojimo į universitetą pobūdį, tolesnio išsilavinimo perspektyvas, motyvaciją dirbti mokytoju. Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad vaikinai studentai IKT pedagoginėje praktikoje naudoja dažniau nei merginos. Nustatyta, kad tie studentai, kurie mokėsi informatikos 11-12 klasėje, dažniau ir kryptingiau naudoja IKT. Atskleista, kad profesinė motyvacija dirbti mokytoju nėra susijusi su kompiuterių naudojimu mokant dalyką pedagoginės praktikos metu: tie studentai, kurie į Vilniaus pedagoginį universitetą įstojo atsitiktinai, naudojasi kompiuteriu klasėje sėkmingiau, nei tie, kurie įstojo į universitetą pagal pasirinktą specialybę. Rezultatai parodė, kad studentai, kurie ketina tęsti studijas magistrantūroje ar doktorantūroje, geriau valdo kompiuterius pamokose nei tie, kurie ketina patys tobulėti savarankiškai.

ENDue to the lack of research into the integration of information communication technologies (ICT) into pedagogical practical work, the article sought to investigate the integration of ICT in pedagogical practical work, taking into account the subjective factors determining this educational phenomenon. The object of the research is the integration of ICT into educational practice. The following research methods were applied: scientific literature analysis, surveys and mathematical statistical analysis. The research was carried out in 2006, it involved 900 students of the Vilnius Pedagogical University studying subjects of natural sciences and at the same time performing pedagogical practice. The integration of ICT into pedagogical practice has been researched according to the following subjective factors: gender, informatics learning in secondary school, the nature of admission to the university, perspectives of further education, motivation to work as a teacher. An analysis of the research results showed that men use ICT in pedagogical practice more often than women. It has been determined that those students who have studied informatics in grades 11-12 are more likely to use ICT more often and more targeted. It has been disclosed that the professional motivation to work as a teacher is not related to the use of computers in teaching a subject during a pedagogical practice: those students who entered the Vilnius Pedagogical University by accident use computers in class more successfully than those who entered the university according to the chosen specialty. The results have shown that students who intend to pursue a postgraduate or doctoral degree are better at managing computers at their lessons than those who intend to develop themselves independently.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46490
Updated:
2019-03-13 20:56:56
Metrics:
Views: 9
Export: