Rytų Prūsijos liuteronų liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška Reformacijos ir Donelaičio laikų agendose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Rytų Prūsijos liuteronų liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška Reformacijos ir Donelaičio laikų agendose
Alternative Title:
East Prussian Lutheran liturgical tradition and its Lithuanian expression from the Reformation to the agendas of the Donelaitis era
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.
Pages:
569 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Preface — Įvadas — Introduction — Prūsijos liuteroniškosios liturginės tradicijos ištakos ir raida — 1. XVI a. Prūsijos liuteroniškosios liturgijos. 1525 m. liturginių ceremonijų nuostatai. 1544 m. bažnytinės tvarkos nuostatai. Liturginiai ir katechetiniai tekstai gimtosiomis kalbomis. 1558 m. bažnytinės tvarkos nuostatai ir agenda. M. Mažvydo išverstos 1558 m. agendos liturginės formos. 1568 m. agenda. Liturginės formos lietuviškuose giesmynuose ir kituose leidiniuose — 2. Konfesiniai ir liturginiai klausimai XVI a. antrojoje pusėje — 3. 1638 m. Recessus Generalis — 4. Pietizmo poveikis liturgijai — 5. XVIII a. Prūsijos liuteronų agendos. 1730 m. lietuviškoji agenda. 1731 m. agenda lenkų kalba. 1734 m. direktyvos Bažnyčios ir mokyklų klausimais. 1741 m. vokiškoji agenda. Liturginės apeigos XVIII šimtmečio pabaigoje — 6. Rytų Prūsijos liturginės tradicijos baigtis — 7. Išvados — The Age of the Prussian Luheran Liturgical Tradition — 1. Prussian Lutheran Liturgies of the Sixteenth Century. The 1525 Article on the Ceremonies. The 1544 Church Order. Vernacular Liturgical and Catechetical Texts. The 1558 Church Order and Agenda. Forms of the 1558 Church Order put into Lithuanian by Mažvydas. The 1568 Church Order. Liturgical Materials found in Lithuanian Hymnals and Other Publications — 2. Confessional and Liturgical Concerns at the turn of the Century — 3. The Recessus Generalis 1638 — 4. Pietism and its Effects on the Liturgy — 5. Prussian Lutheran Agendas in the 18th Century.The Lithuanian Agenda of 1730. The Polish Agenda of 1731. The 1734 Directive Concerning Church and School Matters. The German Agenda of 1741. The final expressions of liturgical worship in the 18th Century — 6. The Termination of the East Prussian Liturgical Tradition — 7. Conclusions — Agendų tekstai / The Texts of the Agendas — Bibliografija / Bibliography — Asmenvardžių rodyklė / Index of Names — Vietovardžių registras / Index of Places.
Keywords:
LT
Agenda; Baltramiejus Vilentas; Jonas Bretkūnas; Kristijonas Donelaitis; Liturgija; Liuteronų Bažnyčia; Martynas Mažvydas; Pietizmas; Rytų Prūsija [East Prussia].
EN
Pietism; Prussian Lutheran Agendas; The East Prussia; The Liturgy; The Lutheran Church.
Summary / Abstract:

LTKnygoje aprašoma Rytų Prūsijos liuteronų Bažnyčios liturginė tradicija nuo jos ištakų 1525 m. iki XIX a. pradžios, kai krašto liuteroniškąją agendą pakeitė Prūsijos Unijos agenda. Knyga parengta minint kunigo Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo jubiliejų. K. Donelaičio asmuo suponuoja ryšį tarp Prūsijos kultūros ir lietuvių tautinės savimonės, tarp Prūsijos etniškumo ir liuteroniškojo dvasingumo, kurį tuo metu formavo liuteroniškoji ortodoksija ir Halės pietizmas. Prūsija buvo pirmoji liuteronybę priėmusi šalis, todėl 1525 m. liturginiai nuostatai „Artickel der Ceremonien“ liuteronybės istorijoje tapo pirmąja oficialia teritorinės bažnyčios liturgine tvarka. Daugiataučiame Prūsijos krašte šalia vokiečių gyveno kitos tautos su savo kalbomis ir papročiais. Kunigaikščio rūmai ir Bažnyčia ypatingą dėmesį teikė lenkiškai kalbančioms parapijoms, o į lietuvių ir prūsų dvasines reikmes buvo atsižvelgta tik XVI a. viduryje, kai į kraštą atvyko pirmieji lietuvių liuteronų disidentai. Knygoje ypatingas dėmesys skiriamas lietuviškai liturginei tradicijai – lietuvių kalba publikuotoms liturginėms formoms ir agendoms. Joje nuosekliai nagrinėjami Martyno Mažvydo, Baltramiejaus Vilento, Jono Bretkūno ir kitų autorių liturginiai-katechetiniai darbai, taip pat 1730 m. ir 1775 m. lietuviškos agendos, kuriomis naudojosi K. Donelaitis ir kiti kunigai. Nemaža dalis šių liturginių dokumentų buvo tyrinėti lingvistiniu, šaltinių analizės ir kitokiais aspektais, tačiau iki šiol nebuvo studijos, kurioje šie raštai būtų nagrinėti teologiniu-liturginiu požiūriu.

ENThe book describes liturgical tradition of the East Prussian Lutheran Church from its beginning in 1525 until the beginning of the 19th c. when the local Lutheran agenda was changed by the agenda of Prussian Union. The book was prepared for the commemoration of the 300-year birth anniversary of priest Kristijonas Donelaitis. Donelaitis' personality is associated to the relationship between Prussian culture and Lithuanian national consciousness, Prussian ethnicity and Lutheran spirituality that was formed by Lutheran orthodoxy and the pietism of Hale at that time. Prussia was the first country that accepted Lutheranism, therefore, the 1525 liturgical norms “Artickel der Ceremonien” of the Lutheranism history became the first official liturgical order of territorial church. There were German people and other nations with their languages and customs living in multinational Prussia. The Duke's palace and the Church showed great interests to Polish speaking parishes. Attention to spiritual needs of Lithuanians and Prussians was paid only in the middle of the 16th c. when the first Lithuanian Lutheran dissidents arrived to the region. The book pays special attention to Lithuanian liturgical tradition: liturgical forms and agendas published in Lithuanian. It consistently analyses liturgical–catechetical works of Martynas Mažvydas, Baltramiejus Vilentas, Jonas Bretkūnas and other authors and the 1730 and 1775 agendas which were used by Donelaitis and other priests. Quite a big part of those liturgical documents were analysed with regard to linguistic, source analysis and other aspects, however, there are no studies that would analyse those documents from theological–liturgical point of view.

ISBN:
9789955186960
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46324
Updated:
2020-05-22 19:38:39
Metrics:
Views: 17
Export: