Turizmo traukos potencialo analizė Lietuvoje naudojant GIS

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turizmo traukos potencialo analizė Lietuvoje naudojant GIS
Alternative Title:
Analysis of tourist attraction potential in Lithuania using GIS
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2001, t. 25, Nr. 1, p. 27-33, 53
Keywords:
LT
Geografinės informacinės sistemos; Geografinės informacinės sistemos (GIS); Turizmas; Turizmo potencialas; Turizmo traukos potencialas.
EN
Geographic Information; Geographical Information System; Potencial of tourism attraction; System (GIS); Tourism; Tourism business; Tourism potential.
Summary / Abstract:

LTTyrimų tikslas - išanalizuoti turizmo traukos potencialą ir išnagrinėti metodiką jam pagrįsti. Koreliacinės analizės metodais nagrinėjama turizmo traukos potencialo elementų priklausomybė nuo pasirinktų statistinių argumentų. Visi koreliacine analize pagrįsti duomenys yra suvedami į administracinių vietovių duomenų bazes. Turizmo traukos potencialas buvo nustatytas ištyrus statistinius duomenis. Tuo tikslu buvo apskaičiuotos koreliacinės priklausomybės tarp turizmo paslaugų objektų ir gamtinių, kultūrinių, socialinių-ekonominių, planinių infrastruktūros rodiklių. Straipsnyje aprašoma, kaip naudojant GIS sukuriamas naujas analizinis grafinis metodas, kuriuo remiantis galima nustatyti teritorijas, tinkamiausias turizmo verslui plėtoti. Šiuo metodu turizmo traukos potencialas nustatomas remiantis turizmo išteklių duomenimis, kurie yra sugrupuojami pagal administracines vietoves, ir kitais duomenimis – saugomų teritorijų, kaimo turizmo sodybų, kultūros paveldo teritorijų lokalizacijos atžvilgiu. Koreliacinės analizės rezultatai parodė, kad stipri tiesinė priklausomybė yra tarp apgyvendinimo vietų, apgyvendintų svečių skaičiaus ir socialinių-ekonominių rodiklių bei kultūros potencialo. Turizmo traukos potencialo analizė Lietuvoje parodė, kad reikia tobulinti turizmo išteklių ir paslaugų statistinių duomenų rinkimo sistemą, detalizuojant vietinį turizmą apibūdinančius veiksnius.

ENThe aim of the research is to analyse the potential of tourism attraction and to examine the methodology for its justification. Correlation analysis methods analyse the dependence of elements of potential of tourism attraction on the chosen statistical arguments. All data based on the correlation analysis are entered into the databases of administrative areas. The potential of tourism attraction was determined by examining statistical data. For this purpose, the correlation between tourism objects and natural, cultural, socio-economic, and target indicators of infrastructure was calculated. The article describes how a new analytical graphical method is created using GIS (geographic information system) to determine the areas that are most suitable for the development of a tourism business. With this method, the potential of tourism attraction is determined on the basis of data of tourism resources that are grouped according to the administrative areas, and other data on the localization of protected areas, country houses for rural tourism, cultural heritage sites. Correlation analysis has shown that there is a strong linear dependency between accommodation, number of people that stay there and socio-economic indicators, and cultural potential. An analysis of potential of tourism attraction in Lithuania has shown that a system for collecting statistical data on tourism resources and services needs to be improved by detailing the factors characterizing local tourism.

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Kraštovaizdžio, kaip rekreacinės aplinkos, prieinamumo reglamentavimo Lietuvoje ir užsienio valstybėse analizė / Dovilė Dimindavičiūtė. Urbanistika ir architektūra. 2008, t. 32, Nr. 4, p. 258-268.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46291
Updated:
2017-10-09 16:12:04
Metrics:
Views: 5
Export: