Požiūrių į apskaitos teoriją tyrimas Lietuvos mokslininkų darbuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Požiūrių į apskaitos teoriją tyrimas Lietuvos mokslininkų darbuose
In the Journal:
Keywords:
LT
Apskaita; Apskaitos teorija; Apskaitos teorijos; Lietuvos mokslininkai; Mokslinis požiūris; Požiūriai; Požiūris į apskaitos teoriją.
EN
Accounting; Accounting theories; Accounting theory; Attitudes; Lithuanian researchers; The approach to accounting theory; The scientific approach.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas— nustatyti, kokie požiūriai į apskaitos teoriją vyrauja Lietuvos mokslininkų moksliniuose darbuose, kurie yra apie finansinę apskaitą. Tyrimo objektas — požiūriai į apskaitos teoriją. Tyrimo metodai— sisteminė literatūros šaltinių analizė, sintezė, apibendrinimas, Lietuvos mokslininkų publikacijų turinio ir tyrimo metodologijos analizė. Apskaitos teorija gali būti plėtojama naudojant keletą skirtingų tyrimo metodologijų: pragmatinį, dedukcinį, indukcinį, etinį, bihevioristinį (elgsenos), socialinį, ekonominį ir eklektinį. Kai kurie požiūriai aktualūs ir populiarūs buvo anksčiau, kai kurie tobulinami, iš jų atsiranda kiti. Taigi apskaitos teorijos formavimo metodologija evoliucionuoja. Straipsnyje apžvelgiami ir įvertinami požiūriai į apskaitos teorijos taikymą Lietuvos mokslininkų darbuose. Teigiama, kad konferencijose Lietuvos mokslininkai pristato paprastesnį tyrimą ir išvadas— teisės aktų analizę, problemų išskyrimą, pasiūlymų teikimą ar kt. Ir tik pastaraisiais metais bei moksliniuose žurnaluose dažniau pristatomi empiriniai tyrimai (taikomas indukcinis požiūris). Paskutiniais metais vis mažiau naudojamas pragmatinis požiūris, o dažniau — ekonominis. Tai teigiamos tendencijos, rodančios, kad moksliniuose straipsniuose nebenagrinėjamos praktinės problemos. Etinis, socialinis požiūriai tyrimuose nėra populiarūs.

ENThe aim of the research is to determine the attitudes to accounting theory prevailing in scientific works on financial accounting of Lithuanian scientists. The object of the research - approaches to accounting theory. Research methods - systematic analysis and synthesis of literature sources, generalization, analysis of the content and research methodology of Lithuanian scientists' publications. Accounting theory can be developed using several different research methodologies: pragmatic, deductive, inductive, ethical, behavioural, social, economic and eclectic. Some attitudes were relevant and popular before, some are being improved, others are emerging from them. Therefore, the methodology for the formation of accounting theory evolves. The article reviews and evaluates approaches to the application of accounting theory in the works of Lithuanian scientists. It is said that at the conferences, Lithuanian scientists present a simpler study and conclusions - analysis of legal acts, problem isolation, submission of proposals, etc. And only in recent years, and in scientific journals, empirical studies are more often introduced (inductive approach is used). In the last few years, the pragmatic approach has been used less and less and the economic one has been becoming more and more popular. These are positive trends showing that scientific articles are no longer exploring practical problems. Ethical, social attitudes are not popular in research.

ISSN:
1822-8682
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45705
Updated:
2018-12-17 12:09:20
Metrics:
Views: 52    Downloads: 2
Export: