Operetė lietuviškoje egzodo scenoje JAV : pastangos išlikti ir prisitaikyti (XX a. pirma pusė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Operetė lietuviškoje egzodo scenoje JAV: pastangos išlikti ir prisitaikyti (XX a. pirma pusė)
Alternative Title:
Operetta on the Lithuanian emigration stage in the USA: efforts to survive and conform (the first half of the 20th century)
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2012, 13, p. 152-164
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Muzika / Music; Opera. Operetė. Vodevilis / Opera. Operetta. Vaudeville.
Summary / Abstract:

LTLietuvių išeivijos muzikiniame gyvenime JAV svarbią vietą užėmė operetė, ypač XX a. pirmoje pusėje. Ji padėjo išeiviams vienytis etniniu pagrindu, puoselėti gimtąją kalbą ir tautines tradicijas, ugdyti muzikinį jų skonį ir atlikėjų gebėjimus. Tačiau iki šiol ši tema mažai ką domino. Tai lėmė muzikologiniams tyrimams reikiamos medžiagos ir dėmesio lietuvių egzodo muzikinei kultūrai stygius. Todėl šio straipsnio tikslas yra ištirti operetės žanro vaidmenį lietuviškoje išeivijos scenoje meniniu ir socialiniu požiūriu. Uždaviniai: apžvelgti lietuviškos operetės atsiradimo prielaidas JAV; išryškinti Miko Petrausko indėlį puoselėjant šį žanrą išeivijoje; aptarti operečių tematiką; išanalizuoti operečių libretus ir muziką; įvertinti operetėse atsispindėjusią tapatumų kaitą. Tyrimas atliktas naudojant chronologinį metodą, grindžiamą istorinio nuoseklumo principu, ir ieškant naujų šaltinių bei pristatant juos lietuvių muzikologijos informacinėje erdvėje. Šiuos šaltinius pavyko aptikti Klaipėdos universiteto dr. Kazio Pemkaus bibliotekoje-archyve, Juozo Žilevičiaus-Juozo Kreivėno lietuvių muzikos archyvo fonduose Čikagoje, taip pat senojoje ir sunkiai prieinamoje lietuvių išeivijos periodikoje. Tai ir leido pakelti lietuviško egzodo teatro uždangą ir įvairiais rakursais pažvelgti į pusę amžiaus joje karaliavusią operetę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Operetė; Egzodas; Tapatumas; Libretas; Muzika; Operetta; Emigration; Identity; Libretto; Music.

ENIn the musical life of the Lithuanian émigrés in the USA, a significant role was played by operetta, and particularly in the early 20th century. It contributed to Lithuanians’ unification on the ethnic basis, to their cherishing of the native language and national traditions, and to the development of their musical taste and performing skills. However, up to the present time, the subject has not attract great interest due to a shortage of materials necessary for musicological research and a lack of attention to the musical culture of the Lithuanian émigrés. Therefore, the aim of the article is to examine the role of the operetta genre on the stage of the Lithuanian émigrés from artistic and social viewpoints. The objectives are: a) to review the prerequisites for the appearance of Lithuanian operetta in the USA; b) to emphasize the contribution of Mikas Petrauskas to the development of the genre in emigration; c) to review the themes of operettas; d) to analyze the librettos and the music of operettas; and e) to assess the change in identities as reflected by operettas. The research was conducted by means of a chronological method based on the principle of historical consistency and of looking for new sources and introducing them to the information space of Lithuanian musicology. The sources were found in Dr. Kazys Pemkus Library-Archives of Klaipėda University, in the depository of Juozas Žilevičius-Juozas Kreivėnas Lithuanian music archives in Chicago, and the old periodicals of the Lithuanian émigrés. All that enabled the author to raise the curtain of the Lithuanian operetta theatre in emigration and to view operetta that predominated there for a half century from different angles. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45642
Updated:
2018-12-17 13:27:29
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: