Aukštojo mokslo tarptautiškumas informacinės visuomenės sąlygomis: studentų judumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo tarptautiškumas informacinės visuomenės sąlygomis: studentų judumas
Alternative Title:
Internationalization of higher education in the context of information society: mobility of students
In the Journal:
Verslas, vadyba ir studijos. 2009, 2008, p. 98-108
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Aukštojo mokslo tarptautiškumas; Informacinė visuomenė; Studentų judumas; Studentų mobilumas; Tarptautiškumas; Higher education; Information Society; Internationality; Internationality of higher education; Mobility of students; Student mobility; The information society.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Informacinė visuomenė; Studentai / Students; Studentų judumas; Tarptautiškumas.
EN
Information Society; Internationality of higher education; Internationality; Mobility of students; Student mobility.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos ir Europos ekonominės integracijos procesai skatina aukštojo mokslo tarptautiškumo informacinės visuomenės sąlygomis plėtotę, aukštojo mokslo tarptautiškumo didėjimas tiesiogiai susijęs su studentų judumu, o ekonomikos atvirumo didėjimas lemia visų ūkio veiklų, tarp jų ir aukštojo mokslo, tarptautiškumo plėtojimąsi. Straipsnio tikslas – išskirti ir apibūdinti svarbiausius aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtojimosi veiksnius. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir statistinių duomenų analizė. Aukštasis išsilavinimas yra viena iš sąlygų, lemiančių valstybės raidą ir padėtį tarptautinėje aplinkoje. Informacinės visuomenės, kaip kokybiškai naujo visuomenės lygmens, plėtimasis vis labiau siejamas su tarptautiškumo formavimu įvairiais aspektais: technologiniu, ekonominiu, profesiniu, erdviniu, kultūriniu, informaciniu ir pan. Straipsnyje išskirti aukštojo mokslo plėtros tarptautiškumo veiksniai, kurie sugrupuoti į teigiamus (studentų ir dėstytojų judumas, didelis dėstomų modulių anglų kalba pasirinkimas ir kt.) ir neigiamus (studijų programų užsienio kalba trūkumas, neveiksminga paskolų Lietuvos bei užsienio studentams sistema ir kt.). Atlikta problemos analizė rodo pakankamai gerus Lietuvos studentų dalyvavimo mobilumo programose rodiklius, tačiau atvykstančių užsienio studentų skaičius yra vis dar per mažas lyginant su išvykstančiais studijuoti į užsienį. Tarpuniversitetinis bendradarbiavimas, bendros programos yra vieni iš svarbiausių veiksnių, skatinančių mokslo plėtrą, studentų judumą ir tarptautiškumą bendrąja prasme.

ENProcesses of Globalization and European Economic Integration promote the development of the internationalization of higher education in the conditions of the information society. The increase in the internationalization of higher education is directly related to student mobility, and the increase of economic openness determines the internationalization of activities of all the economy, including higher education. The aim of the article is to distinguish and describe the most important factors in the development of the internationalization of higher education. The following research methods are used: analysis of scientific literature and analysis of statistical data. Higher education is one of the conditions determining the state's development and its situation in the international environment. The expansion of information society as information society as a qualitatively new level of society is increasingly associated with the formation of internationalism in various aspects, such as technological, economical, professional, spatial, cultural, informative, etc. The article distinguishes factors of internationalization of higher education, which are then grouped into positive ones (mobility of students and lecturers, a large selection of modules in English, etc.) and negative ones (lack of study programs in foreign languages, ineffective system for loans to Lithuanian and foreign students, etc.). The problem analysis shows rather good indicators of Lithuanian students' participation in mobility programs, however the number of foreign students that arrive to Lithuania is still too low compared with those leaving to study abroad. Inter-university cooperation, joint programs are among the most important factors contributing to the development of science, student mobility and internationality in general.

ISSN:
1648-8156
Related Publications:
XXI amžiaus iššūkiai: organizacijų ir visuomenės pokyčiai / R. Ginevičius, N.K. Paliulis, E. Chlivickas, J. Merkevičius. Vilnius : Technika, 2006. 548 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45526
Updated:
2021-02-25 09:43:33
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: