Darbuotojas organizacijos koordinačių sistemoje: žmogiškojo potencialo vystymo perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojas organizacijos koordinačių sistemoje: žmogiškojo potencialo vystymo perspektyvos
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012.
Pages:
406 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
1. Organizacija: plėtrai ribų nėra, bet... Organizacijos sampratos genezė žmogiškųjų išteklių vadybos koncepcijoje. Aplinkos spaudimas organizacijos kaitai (žmogiškojo veiksnio aspektas). Ar galima nepriimti permainų? Organizacijos kliūtys dalyvauti permainų procese — 2. Naujų darbuotojų socializacijos svarba ugdant lojalumą organizacijai – pasirinkimų pasekmės. Mokslinių diskusijų darbuotojų socializacijos ir lojalumo tema kontekstas. Žvilgsnis į naujų darbuotojų socializaciją Lietuvos organizacijose (viešojo sektoriaus atvejis) – kaip toliau? — 3. Darbo komandos – organizacijos sėkmingos veiklos prielaida. Kodėl darbo komanda? Darbuotojų grupės – komandinio darbo aplinkos kūrimo terpė. R. M. Belbino komandos vaidmenų teorinių nuostatų svarba organizuojant kolektyvinį darbą — 4. Darbuotojų motyvacijos pasaulis – ar nestokojama meistriškumo? Darbuotojų efektyvios motyvacijos prielaidos. Darbuotojų motyvacijos modelių raida nuo ankstyvųjų vadybos teorijų vystymosi etapų iki dabar. Duglaso McGregoro požiūris į prigimtinį žmogaus elgesį: nuo vadovo valdymo stiliaus į pavaldinių motyvacijos pagrindus. A. Maslow poreikių teorijos aktualumas dabarties žmogiškųjų išteklių vadyboje. Fredericko Herzbergo dviejų veiksnių motyvacijos teorija šių dienų vadybinėje aplinkoje. Davido McClellando trijų kategorijų motyvų (poreikių) teorija šių laikų darbuotojų motyvacijos procese —5. Žmogiškųjų išteklių vystymas organizacijoje. Žmogiškųjų išteklių vystymas šiuolaikinės organizacijos ir visuomenės kontekste. Vyraujantys požiūriai į žmogiškųjų išteklių vystymą organizacijoje. Žmogiškųjų išteklių vystymas individo lygmeniu: savivaldus darbuotojų mokymasis. Žmogiškųjų išteklių vystymas organizaciniu lygmeniu. Besimokanti organizacija kaip žmogiškųjų išteklių vystymo modelis – siekiamybė ir galimybės — 6. Karjeros vystymas: organizacijos ir individo sąveika bei lūkesčių derinimas. Karjeros vystymas organizacijų pokyčių aplinkoje. Karjeros vystymo ypatumai valstybės tarnyboje. Teorinis organizacijos karjeros vystymo sistemos modelis. Karjeros vystymas Lietuvos valstybės tarnyboje: problemos ir tobulinimo kryptys — 7. Veikla, efektyvumas, kokybė ir jų matavimas žmogiškųjų išteklių vadyboje. Organizacijos veiklos efektyvumo matavimo principai ir iškylančios problemos. Veiklos matavimo sistemos. Efektyvumas individo lygmeniu – darbuotojo kompetencijų valdymas. Organizacijos procesų tobulinimas ir jų kokybės matavimas — Specialiųjų sąvokų žodynėlis — Priedai.
Keywords:
LT
Darbuotojų motyvacija; Karjeros formavimas; Komandos formavimas; Lojalumas organizacijai; Organizacija; ŽIV (AIDS); Žmogiškieji ištekliai; Žmogiškųjų išteklių vystymas; Žmonių išteklių vadyba; Žmonių išteklių vystymas.
EN
Career formation; Employers motivation; HRM in organization; Human resource; Human resource development; Human resource development, organization; Human resource management; Loyalty for organization; Organization; Team shaping.
Summary / Abstract:

LTNaujomis globalios ekonomikos sąlygomis, ypač kai Lietuva tapo Europos Sąjungos Bendrijos nare, mūsų valstybė jau nebenori ir nebegali konkuruoti pigia darbo jėga. Rengti pateikiamas mokslo studijas autorius paskatino jau istoriniu faktu tapęs Lietuvos bendradarbiavimas Europos Sąjungos Bendrijoje ir spartėjantis globalizacijos proceso poveikis šalies organizacijoms. Mokslo studijų tikslas – supažindinti skaitytoją su autorių požiūriu į organizaciją žmogiškojo veiksnio aspektu, padėti suprasti teorinių nuostatų sąsajas su praktika bei jų kitimo raidą permainų kontekste. Kartu nagrinėjamų mokslo studijų autoriai atkreipia skaitytojo dėmesį į tai, kad kas tinka vienai organizacijai, kitai gali būti visiškai nepriimtina, todėl organizacijų vadovams pataria domėtis, kas jų vadovaujamoje organizacijoje skatina darbuotojus dirbti efektyviai ir siekti iškeltų tikslų. Mokslo studijas sudaro 7 skyriai: pirmame skyriuje analizuojama organizacijos samprata žmogiškųjų išteklių vystymo aspektu, antrame nagrinėjama naujų darbuotojų socializacijos svarba ugdant lojalumą organizacijai, trečiame aptariami komandinio darbo organizavimo klausimai, ketvirtame gvildenamos darbuotojų motyvacijos problemos, penktame apžvelgiamas žmogiškųjų išteklių vystymas organizacijoje, šeštame aptariama organizacijos ir darbuotojo sąveika siekiant asmeninės karjeros, septintame skyriuje nagrinėjama veiklos efektyvumo ir jos kokybės matavimų reikšmė žmogiškųjų išteklių vadyboje.

ENWhen Lithuania became a member of the European Union, our state does not want and cannot compete in the sphere of cheap labour force under new global economic conditions. The authors decided to organize provided scientific studies because of the following reasons: Lithuania's collaboration at the European Union which has already became a historic fact and the influence of more and more rapid globalisation process to state's organisations. An aim of scientific studies is to familiarize the reader with the authors' attitude towards the organisation from the human factor point of view and to help to understand the relationship between theoretical provisions and practice and their development in the context of changes. The authors of collectively analysed studies pay attention to the fact that if something suits one organization, it may be unacceptable to another. Therefore, they recommend the leaders of organisations to be interested in what makes the employees of their organisations work efficiently and reach for aims. Scientific studies consist of 7 chapters: the first one analyses the concept of organisation from the aspect of human resources development; the second chapter analyses the importance of new employees socialization when developing their loyalty to organisation; the third one discusses organisational issues of teamwork; the fourth one is about the problems of employees motivation; the fifth chapter includes a review regarding the development of human resources in organisation; the sixth one discusses a relationship between an organisation and an employee when reaching for personal career; ant the last one analyses the importance of performance and its quality evaluation to the management of human resources.

ISBN:
9789955194521; 9789955194514 (el. versija)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45505
Updated:
2020-12-28 15:11:20
Metrics:
Views: 39    Downloads: 19
Export: