Vokiškosios senųjų Klaipėdos krašto kapinių epitafijos: kalbinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokiškosios senųjų Klaipėdos krašto kapinių epitafijos: kalbinis aspektas
Alternative Title:
German epitaphs in the old cemeteries of Klaipėda region: a linguistic aspect
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2012, t. 25, p. 77-88. Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai
Keywords:
LT
Archaizmas; Epitafija; Epitafijos; Istorinis-lyginamasis metodas; Tarmybė; Tarmybės; Vokiečių ir lietuvių kalbų sąveika.
EN
Archaism; Dialecticism; Dialecticisms; Epitaph; Epitaphs; Historical-comparative method; The interaction of German and Lithuanian languages.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – vokiškosios Klaipėdos krašto senųjų kapinių epitafijos. Remiantis istoriniu-lyginamuoju metodu vokiški įrašai gretinami su lietuviškais, siekiama atskleisti tekstologinius ir lingvistinius jų ypatumus. Tiriant vokiškųjų antkapių užrašus pastebėta, kad juose dažnesni nei lietuviškuose pažyminiai, nurodantys mirusiojo santykius su artimaisiais. Neretai nurodoma moters mergautinė, kartais ir našlautinė pavardė. Dažniau nei lietuviškose epitafijose pasakoma mirusiojo profesija. Nuo XX a. 3-iojo dešimtmečio išplėstinių priedėlių konstrukcijos retesnės, epitafijos darosi lakoniškesnės. Dažniausiai vartota įžanginė antkapių liturginė formulė – hier ruhet in Gott, kiek retesnė – hier ruhet in Frieden. Apie šių epitafijų ištaką kalbama atskirame tyrime. Lakoniška epitafijų kalbinė raiška ir struktūra riboja jų kalbinę įvairovę ir lingvistinio tyrimo galimybes. Atliekant analizę trumpųjų epitafijų kalba laikyta gyvosios kalbos faktais, o Šv. Rašto ir giesmių citatos kalbiniu aspektu netyrinėtos. Nustatyta keletas tarmybių ir archaizmų, pvz., archajinė veiksmažodžio geben forma es giebt. Aptiktas vokiečių aukštaičių tarmei būdingas reiškinys – balsių redukcija. Šiame straipsnyje neaptartas lietuviškų vardų, pavardžių bei vietovardžių vokietinimo principas ir vokiškų epitafijų pasiskirstymas Klaipėdos krašto vietovėse. Laukiama ir naujų duomenų, galėsiančių papildyti lingvistinį tyrimą. [Iš leidinio]

ENThe object of the research is German epitaphs in the old cemeteries of Klaipėda Region. German inscriptions are compared to Lithuanian ones on the basis of the historical-comparative method with the aim of disclosing their textological and linguistic characteristics. The analysis of inscriptions on German tombstones showed that, compared to Lithuanian tombstones, the attributes indicating the relationship of the deceased to family members were used more frequently. The profession of the deceased was indicated more often than in Lithuanian epitaphs. Starting with the 20s of the 20th century, the constructions of extended appositions were less frequent, and the epitaphs became more concise. Laconicism of linguistic expression and of the structure of the epitaphs restrained their linguistic diversity and the potential for linguistic research. The analysis considered the brief language of the epitaphs as the facts of the living language, whereas Bible and canticle citations were not studied. A few examples of dialecticisms and archaisms were identified, e.g. an archaic form of the verb geben: es giebt. Vowel reduction, a phenomenon characteristic of the High German dialect, was identified. The present article did not discuss the principle of Germanization of Lithuanian names, surnames, or place names, as well as the distribution of German epitaphs over the localities of Klaipėda Region. New data are expected that may promote linguistic research. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45044
Updated:
2018-12-17 13:26:21
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: