Partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 1944-1953 m.: kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 1944-1953 m.: kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais: disertacija
Publication Data:
Klaipėda-Vilnius, 2005.
Pages:
251 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2005 m. Lietuvos istorijos institute. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Klaipėdos universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Partisan resistance in Lithuania 1944-1953: the struggle with inhabitants accused of collaboration Vilnius-Klaipėda [i.e. Vilnius] : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005 42 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas – partizanų kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais – viena prieštaringiausių, jautriausių ir sudėtingiausių Lietuvos naujausiosios istorijos problemų. Ši kova, represijos prieš įtariamus stalininio režimo rėmėjus pareikalavo daug civilių gyventojų aukų, nepasižymėjo nuosaikumu ir iki šiol paliko daug neatsakytų sunkių klausimų. Pogrindžio pastangos sustabdyti sovietizaciją, kolaboravimą, represijos prieš tikrus ar tariamus sovietintojus, jų pagalbininkus buvo vienas pagrindinių pasipriešinimo okupaciniam režimui aspektų ir sudėtinių dalių. Disertacijoje, remiantis gausiais, dažnai pirmą kartą panaudotais archyviniais šaltiniais, nušviečiama šios kovos eiga, specifika, daug dėmesio skiriama kontroversiškiems kovos su kolaboravimu kaltintais gyventojais istorijos puslapiams, siekiama išdėstyti subalansuotą požiūrį, naujai interpretuoti ir įvertinti to meto įvykius. Kai kurios problemos iškeliamos, analizuojamos naujai arba pirmą kartą. Darbas gali padėti visapusiškiau pažinti 1944-1953 m. lietuvių antisovietinį ginkluotą pasipriešinimą, paskatinti kritiškiau bei objektyviau pažvelgti į netolimos praeities įvykius. Disertacija gali prisidėti formuojant kitokią, nei įsigalėjęs naratyvas, istorinę perspektyvą, pateikia ir padeda kurti daugiaaspektę istorinės atminties sampratą. [Iš leidinio]

ENThe object of the dissertation is the fight of partisans against residents accused of collaboration – one of the most controversial, sensitive and complex problems in the contemporary history of Lithuania. This fight and repressions against the suspected supporters of the Stalinist regime claimed many victims among civilians, were not marked with reason and many complicated questions still remain unanswered. The attempts of the underground to stop Sovietisation and collaboration, repressions against real or alleged Sovietizers and their supporters were one of the key aspects and components of resistance to the occupation regime. On the grounds of numerous archive sources often used for the first time, the dissertation covers the course of this fight and its peculiarities focusing on controversial pages of history devoted to the fight with residents accused of collaboration and seeks to give a balanced view, new interpretations and assessment of the events of that time. Some problems are raised and analysed anew or for the first time. The paper can help to comprehensively understand the anti-Soviet armed resistance of Lithuanians in 1944-1953 and encourage a more critical and objective look at the events of the recent past. The dissertation can contribute to forming a historical perspective different from the set narrative and presents and helps to create a multi-aspect concept of historical memory.

Related Publications:
1944-1953 metų partizaninio karo Lietuvoje istoriografija / Mindaugas Pocius. Istorija. 2006, Nr. 64, p. 52-64.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4501
Updated:
2022-02-07 20:09:09
Metrics:
Views: 28
Export: