Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Taislius augyminis; Domas Kaunas. Bibliotheca Georgii Comitis de Plater. Jurgio Platerio biblioteka - Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Taislius augyminis; Domas Kaunas. Bibliotheca Georgii Comitis de Plater. Jurgio Platerio biblioteka - Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2012, t. 14, p. 347-356
Keywords:
LT
Jurgis Ambraziejus Pabrėža; Domas Kaunas; Jurgis Plateris.
EN
Jurgis Ambraziejus Pabrėža; Domas Kaunas; George Plater.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariami du veikalai – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taislius augyminis“ ir Domo Kauno monografija „Bibliotheca Georgii Comitis de Plater. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas“ (toliau – Bibliotheca). Knygos atskleidžia naujų faktų apie XIX a. pirmųjų trijų dešimtmečių kultūrininkų užmojus: lietuvių ir žemaičių inteligentijos ugdymo projektus, bebręstančią mokslinių tyrimų centro (akademijos) steigimo būtinybę, joje planuotus atlikti tyrimus, apie latvių ir prūsų kalbos vartojimą kuriant lietuvių rašomąją kalbą. „Taisliaus augyminio“ įvadinis Subačiaus straipsnis supažindina su originalia Pabrėžos rašyba, jos raida. Jankevičienė įvadiniame tekste aptaria veikalo genezę, kontekstą, originalumą, struktūrą, augalų vardų pateikimą, akcentuoja iki šiol vartojamus terminus, aptaria veikale pasitaikančius nesklandumus bei išliekamąją darbo vertę. Veikalo pratarmėje Pabrėža atkuria teksto istoriją. Didesnę Kauno „Bibliotheca“ dalį sudaro Platerio gyvenimo ir veiklos tyrimas, tačiau knyga yra ne tik apie gabų ryškių vokiškų šaknų turintį jaunuolį, kuris, susidomėjęs lietuvių kalba, savo bibliotekoje kaupė lituanistiką, tyrinėjo lietuvių kalbą, lietuviškos knygos istoriją, domėjosi istorija ir kt., bet ir apie XIX a. dvarų kultūrą, dvaruose sukauptų knygų, kitų vertingų muzealijų likimą keičiantis kartoms ir valdžioms. Knygoje analizuojamas rašytinis Platerio palikimas, aptariamos Platerio bibliotekoje buvusios ar galėjusios būti knygos: istorijos, teisės, filologijos, knygotyros, kitų mokslų bei mokslo pažintinė literatūra.

ENThe review discusses two works – J. A. Pabrėža’s “Taislus augyminis” and D. Kaunas’ monograph “Bibliotheca Georgii Comitis de Plater. Jurgis Plateris’ library – A Monument to the Lithuanian Book Culture and Science” (hereinafter – the Bibliotheca). The book reveals new facts about the scope of cultural activities of the first three decades of the 19th c.: projects of education of Lithuanian and Samogitian intelligentsia and the emerging necessity to establish a research centre (academy). It also reveals new facts about the use of Latvian and Prussian when developing the written Lithuanian language. Subačius’ introductory article to “Taislus augynimas” familiarises the reader with the original Pabrėža’s writing and its development. Jankevičienė’s introductory text discusses the genesis of the work, its context, originality, structure, presentation of plant names; highlights the so far used terms, discusses the discrepancies discovered in the work and its lasting value. In the preface to his work, Pabrėža recovers the history of the text. The major part of Kaunas “Bibliotheca” presents a research of Plater’s life and activity, however, the book is not only about this talented youngster of German origin, who, having got interested in the Lithuanian language, collected works on Lithuanian studies, researched the Lithuanian language, the history of Lithuanian book, was interested in history, etc., but also about the estate culture of the 19th c., the books collected in estates, and the fate of other museum valuables with generations and power changing. The book analyses Plater’s written legacy, discusses the books, which were or might have been in Plater’s library: literature on history, law, philology, book studies, other sciences and other scientific and educational literature.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Simono Daukanto dvibalsio [ẹi] ženklinimas "Istorijoje žemaitiškoje" (1828-1834): / Giedrius Subačius. Darbai ir dienos. 2016, t. 66, p. 11-88.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44996
Updated:
2018-12-17 13:26:13
Metrics:
Views: 13    Downloads: 9
Export: