Būtent kas yra "būtent"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būtent kas yra "būtent"
Alternative Title:
What, after all, is "būtent”?
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2012, t. 58, p. 235-256
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama dabartinė žodžio būtent vartosena siekiant atskleisti jam būdingas gramatines reikšmes. Atlikta „Lietuvių mokslo kalbos tekstyno“ (CorALit) duomenų (423 konkordanso eilučių) analizė parodė, kad kaip vyraujančią žodžio būtent gramatinę reikšmę reikia nurodyti dalelytę (382 konkordanso eilutės), t. y. 90 proc. pavartojimo atvejų. Tiriamuoju žodžiu – kaip dalelyte – dažnai pradedamas sakinys (34 proc., arba 143 konkordanso eilutės), nors dar dažniau, daugiau kaip 49 proc. (209 konkordanso eilutės), būtent eina sakinio viduryje po veiksmažodžio arba iškart po sudėtinio prijungiamojo sakinio jungtuko. Dalelytė būtent čia atlieka pabrėžiamąją funkciją ir jos gramatinė reikšmė aiški bet kurioje pozicijoje sakinyje. Todėl apibrėžiant žodžio būtent reikšmes žodynuose reikia pridėti dar vieną, galima teigti, dabartiniu metu pagrindinę – tai pabrėžiamosios dalelytės „kaip tik“ – reikšmę. O akademinėje literatūroje dažniausiai minima jungtuko būtent gramatinė reikšmė pagal CorALit duomenų analizę reta, tesudaro 4 proc. (17 konkordanso eilučių) visų pavartojimo atvejų. Pastebėta galimai nauja būtent gramatinė reikšmė (13 konkordanso eilučių), t. y. po jungtuko o. Tais atvejais, kai būtent galima pakeisti „o tiksliau“, galima šio žodžio kaip prieveiksmio vartosena. Galima teigti, kad norminiame „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis būtent apibrėžtas per siaurai, dėl to už norminės vartosenos ribos lieka nepalyginamai dažnesni dalelytės būtent vartosenos atvejai nei žodynuose teikiamos dvi jungtuko reikšmės, kurios dabartinėje lietuvių kalboje yra retos.Reikšminiai žodžiai: Dalelytė; Žodžiai; Particles; Words.

ENThe article analyses the current use of the word būtent (‘namely’, ‘exactly’, ‘precisely’) in order to disclose characteristic grammatical meanings. Analysis of the data of the Corpus Academicum Lithuanicum (CorALit) (423 concordance lines) indicated that the predominant grammatical meaning of the word būtent is a particle (382 concordance lines), i.e., 90 percent of cases of use. The analysed word as a particle is often used to start a sentence (34 percent, 143 concordance lines); however, even more often, in 49 percent of the cases (209 concordance lines), būtent is used in the middle of a sentence after a verb or immediately after the conjunction of a complex sentence. Here, the particle būtent performs the function of emphasis and its grammatical meaning is clear at any position in a sentence. Therefore, when defining the meanings of the word būtent in dictionaries, it is necessary to add another, currently the main meaning – emphasizing particle ‘exactly’, ‘precisely’. The grammatical meaning of the conjunction būtent specified in academic literature is rare according to the analysis of CorALit data and amounts to just 4 percent (17 concordance lines) of all cases of use. A possible new grammatical meaning of būtent has been noticed (13 concordance lines), i.e., after a conjunction o (‘and’, ‘but’, ‘while’). In the cases, when būtent may be replaced by ‘and more specifically’, the use of this word as an adverb us possible. It can be stated that the definition of the word būtent in the normative Modern Lithuanian Dictionary is too narrow and therefore, much more frequent cases of use of the particle būtent remain beyond the limits of standard use in comparison to the two meanings of the conjunction given in the dictionaries, which are rare in contemporary Lithuanian.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44724
Updated:
2019-11-27 21:55:55
Metrics:
Views: 113    Downloads: 4
Export: