Soliarinė Balio Sruogos tekstų poetika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Soliarinė Balio Sruogos tekstų poetika
Alternative Title:
Solar Poetics of Balys Sruoga's Texts
In the Journal:
Filologija. 2006, Nr. 11, p. 8-15
Keywords:
LT
Simbolizmas / Symbolism.
Summary / Abstract:

LTModernistinė Balio Sruogos poezija, lietuvių literatūroje įsiterpusi tarp romantizmo ir ekspresionizmo poetikos, pasižymi stilistiniu heterogeniškumu. Ja galima nusakyti pagrindinę ankstyvojo lietuvių modernizmo paradigmą. Soliarinių simbolių naudojimo specifika B. Sruogos lyrikoje yra artimas rusų simbolistų kūrybai. Lietuvių poeto naudojami simboliai įkūnija esmines žmogiškąsias vertybes: dvasingumą, idealistinį estetizmą, ritualinę ir mitologinę tradicijas. Soliariniai simboliai užima itin svarbią vietą B. Sruogos poezijoje. Jais išreiškiamos pagrindinės poetinio pasaulėvaizdžio dominantės. Saulė tampa kūrybiškumo, kūrybinio darbo sinonimu. Lietuvių literatūros istorijoje B. Sruoga laikomas naujos erotinės lyrikos tradicijos pradininku: jo eilėse ryški erotinė saulės/ sielos paralelė. Saulės ir jos spindulių bei sielos bei dvasios paralelė B. Sruogos kūryboje glaudžiai susijusi su žiedo, žydėjimo, gėlės semantika. Šiuos simbolius poetas naudoja tam, kad išreikštų dvasinius pasąmonės procesus, kurių viena iš išraiškų yra sapno motyvas. Erotinis saulės/ dvasios paraleliškumas turi ryškias jungtis su meilės ir mylinčiojo temomis. Soliarinės poetikos akcentai B. Sruogos kūryboje neapsiriboja folklorinėmis konotacijomis. Poetas juos perkelia į filosofinį ir apskritai kultūros lygmenį. Tai rodo, jog ankstyvasis lietuvių modernizmas bei jo pasaulėvaizdis ne itin skyrėsi nuo tuometinio europietiškojo modernizmo pasaulėvaizdžio. Jo raiška nebuvo homogeniška, tačiau jungė daugelį stilių, patiriančių skirtingas įtakas ir tuo pat metu – išskirtinio, savito kalbėjimo būdo ieškojimus.Reikšminiai žodžiai: Soliarinė poetika; Simbolizmas.

ENThe modernistic poetry of Balys Sruoga, which exists between Romantic and Expressionist poetry in Lithuanian literature, is characterised by stylistic heterogeneity. It can be used to define the paradigm of early Lithuanian modernism. The peculiarities of use of solar symbols in B. Sruoga's lyrics are similar to Russian symbolists’ works. The symbols used by the Lithuanian poet embody the key human values: spirituality, idealistic aesthetics, ritual and mythological traditions. Solar symbols have a very important place in B. Sruoga's poetry. They are used to express the main dominants of the poetic world view. The sun becomes a synonym of creativity and creative work. In Lithuanian literature history, B. Sruoga is considered the pioneer of a new erotic lyrics tradition: a parallel between erotic sun and soul is clear in his poems. A parallel between the sun, its rays and the soul and spirit in B. Sruoga's works is closely related with the semantics of a bloom, blossom and a flower. The poet uses these symbols to express spiritual processes of subconsciousness, with the motive of a dream being one of their expressions. The parallel between erotic sun and spirit is closely related with the topics of love and loving ones. The accents of solar poetics in B. Sruoga's works are not confined to folklore connotations. The poet moves them to the philosophical and cultural level. This showed that the early Lithuanian modernism and its world view were similar to the contemporary world view of European modernism. Its expression was not homogeneous and embraced many styles that were under different influences as well as searches for a distinctive way of speaking.

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Ugnies metaforos : lietuvių ir latvių mitologijos studija / Daiva Vaitkevičienė. Vilnius : Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001. 204 p., [4] iliustr. lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4470
Updated:
2020-03-05 19:44:47
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: