Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaro klausytojai XVIII-XIX amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaro klausytojai XVIII-XIX amžiuje
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2000, Nr. 4 (13), p. 39-56
Keywords:
LT
Karaliaučiaus universitetas; Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras; Lietuvių kalbos seminaras; Mažoji Lietuva; Seminaroklausytojai; Studentai.
EN
Konigsberg university; Lithuania Minor; Little Lithuania; Seminar of Lithuanian language; Students; Workshop participants.
Summary / Abstract:

LTKaraliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras turėjo didelį poveikį lietuvių raštijos plėtotei. Ši tema Lietuvoje beveik visai netyrinėta. Straipsnyje analizuojami XVIII ir XIX a. Lietuvių kalbos seminaro Karaliaučiaus universitete klausytojai: jų skaičius, sudėtis, personalijos, pasiekimai, aiškinamasi dėl kokių priežasčių jie išstodavo iš seminaro, kokiu principu absolventai buvo skiriami į darbo vietas ir kuo dirbo. Straipsnis parengtas remiantis Karaliaučiaus universiteto archyvo bylomis, esančiomis Berlyne. Atskleistų šaltinių tyrinėjimas ir statistinė analizė rodo, kad Lietuvių kalbos seminarą lankė daugiausiai teologijos studentai, Mažosios Lietuvos vokiečių kunigų sūnūs (18 - 22 metų amžiaus). Baigę studijas universitete, jie palikdavo ir seminarą, tik nedidelė dalis lankydavo jį toliau laisvaisiais klausytojais. Seminarą vidutiniškai lankydavo 2-3 metus. Šios įstaigos populiarumą rodo tai, jog tarp klausytojų buvo ir užsienio studentų iš Danijos, Lietuvos. Jie atvykdavo dažniausiai vienam semestrui. Klausytojų stropumą rodo jų atlikti moksliniai tyrimai, vadovaujant Fr. Kuršaičiui. Tik nedidelė seminaristų dalis buvo nubausti: atimtos stipendijos ir šalinama iš seminaro. Seminaro klausytojai buvo skiriami mokytojais į lietuviškas Mažosios Lietuvos parapijas, o stropiausi nariai, geriausiai išmokę lietuvių kalbą, galėjo būti iš karto skiriami į neužimtas lietuvių kunigų vietas. Daugelis jų šalia tiesioginio sielovados darbo aktyviai triūsė lietuvių raštijos baruose. XVIII - XIX a. seminare studijavo apie 1200 - 1400 Karaliaučiaus universiteto studentų ir laisvųjų klausytojų. Jie sudarė Mažosios Lietuvos inteligentijos branduolį. Daugelis M. L. Rhesos ir Fr. Kuršaičio auklėtinių tapo aktyviais lietuvių kalbos ir tautos teisių gynėjais XIX - XX a.

ENThe seminar on Lithuanian language in the University of Konigsberg had a huge impact on the development of Lithuanian writings. In Lithuania this topic was almost never investigated. The article analyses audience of the seminar on Lithuanian language in the University of Konigsberg held in XVIII and XIX centuries, i.e. their quantity, composition, personalities, achievements, reasons for their secessions from the seminar, principles applied for the graduates when assigning them to jobs and kinds of these jobs. This article was written basing on archives of the University of Konigsberg, which are now held in Berlin. Examination of revealed sources and statistical analysis show that the seminar on Lithuanian language was mostly attended by theology students, sons of German priests from Lithuania Minor (18-22 years of age). Finishing the studies in the university they were also leaving the seminar and only a small part of them were continuing their attendance as guest students. On average, the seminal was attended for 2-3 years. The popularity of this institution is identified by the fact that there were also foreign guest students from Denmark and Lithuania. They would usually come for one semester. Diligence of guest students is identified by their scientific researches carried out under the supervision of Fr. Kuršaitis. Only a small part of seminarians were punished: they had lost their scholarships and were expelled from the seminar. Seminar attendees were assigned as teachers of Lithuanian parishes in Lithuania Minor, while the most diligent members mastering Lithuanian language better than others could be immediately assigned to vacant posts of Lithuanian priests. Many of them were engaged in direct pastoral care activities and were active in bars of Lithuanian writing. In XVIII-XIX century the seminar was attended by 1200-1400 University of Konigsberg and guest students. They had formed the base of intelligentsia in Lithuania Minor. In XIX-XX century many st.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44531
Updated:
2018-12-17 10:48:39
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: