Privatization processes of policing in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Privatization processes of policing in Lithuania
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Saugumas / Safety; Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police.
Summary / Abstract:

LTAkademinės diskusijos vis dažniau sutaria, kad policija nėra vienintelė organizacija, galinti vykdyti policijos veiklą. Šį supratimą stiprina reikšmingai išaugęs privataus saugumo sektorius. Įdomiausia, kad privataus sektoriaus plėtra galima ne tik privataus sektoriaus iniciatyva, bet ir valstybės, taikant privatizavimo mechanizmą. Straipsnio tikslas - įrodyti, koks yra sudėtingas viešųjų ir privačių interesų sąvokų apibrėžimas policijos srityje. Straipsnyje remiamasi oficialia bendrąja organizacijų statistika. Teigiama, kad privatizavimo procesų valdymas policijoje priklauso nuo ekonominių, socialinių, politinių ir teisinių sąlygų Lietuvoje. Tai leidžia sumažinti visuomenės saugumo institucijų funkcijas bei išplėsti privataus saugumo teikiamas saugumo paslaugas bei panaikinti monopolį saugumo sektoriuje. Saugumo rinka vis dar negali tinkamai vystytis dėl valstybės politikos privačių saugumo paslaugų atžvilgiu, nes konkurencija su kai kuriomis viešosios saugumo tarnybomis yra nelygiateisė, o bendradarbiavimas dėl visuomenės saugumo kuriant bendras paslaugas neapibrėžtas ir nėra bendrų principų. Valstybė turėtų visapusiškai remti saugumo verslo plėtrą ir įvertinti galimą privačių saugos tarnybų indėlį į viešojo saugumo vykdymą ir viešosios tvarkos palaikymą. Tai leistų nustatyti saugumo (policijos) sritis, kurios galėtų būti privatizuotos.Reikšminiai žodžiai: Apsaugos privatizavimas; Policija; Privati policija; Privati sauga; Privatizavimas; Privačios saugos bendrovės; Saugumas; Viešoji policija; Viešoji tvarka; Visuomenės sauga; Visuomenės saugumas; Policing; Private policing; Private security; Private security companies; Privatization; Privatization of policing; Public order; Public policing; Public security; Security.

ENAcademic discussions are increasingly agreeing that police is not the only organization able to carry on police activities. This understanding is enhanced by the significant growth of the private protection sector. Most interestingly, the development of the private sector is possible not only on the initiative of the private sector, but also in the initiative of the government applying the mechanism of privatization. The aim of the article is to prove the complexity of definition of public and private interests in the in the field of police. This article is based on official general statistics of organizations. It is stated that the management of privatization processes in the police depends on economic, social, political and legislative conditions present in Lithuania. This provides the opportunity to reduce functions of public protection institutions, to expand protection services provided by private protection, and to eliminate monopoly in the protection sector. The approach of State policy towards private protection services prevents market of protection from proper development because competition with some of the public protection services is unequal, while cooperation for public protection when creating general services is still not distinguished and does not have general principles. The State should provide full support for the development of protection business, and to evaluate potential input of private protection services to the implementation of public protection and management of public order. That would provide the opportunity to identify protection (police) fields, which could be privatized.

ISSN:
1813-3495
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44417
Updated:
2018-02-25 13:09:14
Metrics:
Views: 19
Export: