Contemporary ethnic stereotypes of Latvians regional difference

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Contemporary ethnic stereotypes of Latvians regional difference
Alternative Title:
  • Šiuolaikiniai latvių etniniai stereotipai: regioniniai skirtumai
  • Contemporary Ethnic Stereotypes of Latvians: Regional Differences
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2012, t. 14, p. 65-77. Regionas: laikas, erdvė, žmonės
Keywords:
LT
Baltarusiai; Estai; Etniniai stereotipai; Lietuviai; Paribys; Pasienis; Rusai.
EN
Belorussians; Borderland; Byelorussians; Estonians; Ethnic stereotypes; Lithuanians; Russians; The borderland.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio pagrindinis tikslas - išskirti latvių etninių stereotipų skirtumus, vyraujančius visoje Latvijoje ir pasienio vietovėse, surasti ir aprašyti jų egzistavimo priežastis. Autorė nagrinėja estų, rasų, baltarusių stereotipus. Tyrimas remiasi apklausų ir tyrimų, atliktų 2004-2007 metais, medžiaga. Tikslui pasiekti taikomi metodai: nuodugni ir pusiau struktūruota apklausa, duomenų užrašymas, Bogardo skalė, stebėjimas, turinio analizė, sinchroninis ir diachroninis lyginamieji metodai. Gyvenimas pasienio regionuose mažino ir tebemažina socialinį atstumą tarp žmonių, priklausančių skirtingoms kalbų grupėms, kultūrai ir religinėms konfesijoms, kurie, pasak respondentų iš šitų regionų, yra labiau 'kitokie' negu 'svetimi', o tai atsispindi jų etniniuose stereotipuose. Galima paminėti svarbiausius skirtumus tarp dominuojančių etninių stereotipų visoje Latvijoje ir Latvijos pasienio regionuose: a) sąvokos dažniausiai grindžiamos asmenine bendravimo patirtimi, o ne viešojoje erdvėje dominuojančia nuomone; b) sąvokų palyginimuose dominuoja aukštesnysis (lyginamasis) būdvardžių laipsnis; c) sąvokos yra detalesnės, apimančios daug kasdienybės niuansų; d) dažniau negu kitais atvejais vartojamas būtasis diskursas (vietos aplinka tarpukario ir sovietiniu laikotarpiu). Pasienio gyventojų pasakojimuose labiau dominuoja ne kultūriniai ir tarptautiniai, bet asmeniniai ir vietiniai strereotipai. Kadangi pasienio respondentai labiau susiję su 'svetimaisiais', 'svetimųjų' motyvas nėra toks svarbus kaip gyvenimo kokybės faktoriai. Tyrimo duomenys rodo didesnę įvairovę etninių sąvokų, susijusių su tauta, gyvenančia respondentų regione ar pasienyje. Neigiami stereotipai yra labiau aktualūs socialinės ir ekonominės konkurencijos aplinkoje. [Iš leidinio]

ENThe main purpose of the paper is to highlight the differences in Latvian ethnical stereotypes, which dominate in Latvia in general and in the border area of the country, to describe and find the reasons for their existence. The author deals with stereotypes about Estonians, Russians, Belarasians and Lithuanians. The material of interviews and surveys carried out by the author during 2004-2007 provides the basic source material for the study. Methods used in achieving the set aim are: in-depth, semi-structured interview, traits recording method, Bogardus scale, observation, content analysis method, synchronie and diachronic comparison method. The living in the border areas has facilitated and continues facilitating reduction of a social distance among people belonging to different language groups, cultures and religious confessions, who in the concepts of the interviewed respondents from these regions are rather 'others' than 'strangers', what showed their ethnic stereotypes. The following most important differences between the ethnic stereotypes dominant in Latvia in general and the ones of the borderland Latvians should be mentioned: a) concepts are mostly grounded on a personal communication experience and not in the views dominant in the public space; b) in comparisons used in concepts, a comparative degree of adjectives dominate; c) concepts are more detailed, including many daily routine nuances; d) the use of the past discourse here is more often met than in other cases (local human environment in the period between the wars and during the Soviet years).In narratives of the borderland residents, the prevalence of individual and local stereotypes over cultural and international stereotypes can be observed. Since borderland respondents are closer to those considered 'strangers' by their 'own people' living in other areas, the motif of 'strangers' has receded behind factors related to the quality of life. The field research data prove bigger diversity of ethnic concepts about the nation living in the respondent's region or in the near borderland. Negative stereotypes become topical in the situation of competition for social and economic benefits. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44335
Updated:
2018-12-17 13:24:12
Metrics:
Views: 5    Downloads: 3
Export: