Good governance as the instrument for the implementation ofthe sustainable development's conception

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Good governance as the instrument for the implementation ofthe sustainable development's conception
Alternative Title:
Geras valdymas kaip darnaus vystymosi koncepcijos įgyvendinimo instrumentas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2012, Nr. 3 (28), p. 28-42
Keywords:
LT
Geras valdymas; Darnus vystymasis; Institucijos.
EN
Good governance; Sustainable development; Institutions.
Summary / Abstract:

LTMokslinė problema: kaip geras valdymas gali ir turėtų veikti damaus vystymosi koncepcijos įgyvendinimą? Šio straipsnio aktualumas ir naujumas atsiskleidžia per naują požiūrį į darnaus vystymosi įgyvendinimo tobulinimą, įgalinant institucinės struktūros privalumus (gero valdymo praktiką). Straipsnio tikslas - atskleisti gero valdymo ir darnaus vystymosi koncepcijos įgyvendinimo sąsajas, identifikuojant galimybes, kaip gero valdymo privalumus panaudoti darniai plėtrai. Tikslui igyvendinti naudojami šie uždaviniai: atskleisti institucinio aspekto vaidmeni damaus vystymosi sampratoje; identifikuoti gero valdymo bruožų raišką damaus vystymosi kontekste; nustatyti geru valdymu grįstos institucinės dimensijos rodiklių svarbą darnaus vystymosi koncepcijoms įgyvendinti. Straipsnyje išdėstytas požiūris leidžia konceptualiau pateikti darnaus vystymosi sampratą akcentuojant ketvirtąją jos dedamąją - institucinę dimensiją ir nurodant kryptis gero valdymo principų raiškos galimybėms darnumo kontekste. Išanalizavus Lietuvos ir uzsienio autorių mokslo darbuose pateiktą darnaus vystymosi sampratą ir identifikavus institucinės dimensijos vietą joje, nustatyta, kad darnus vystymasis laikomas procesu, kuriame užtikrinamas ilgalaikis ekonomikos augimas, darnus socialinis vystymasis ir racionalus aplinkos išteklių panaudojimas institucine sistema grįstoje demokratinėje visuomenėje,integruojant ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos tikslų įgyvendinimą institucinėje plotmėje į vieningą vystymosi kontekstą, kai demokratinės visuomenės ir jos narių poreikių tenkinimo pagrindu tampa visų keturių darnaus vystymosi dimensijų tikslai ir principai.Todėl, siekiant darnaus ekonominių, socialinių ir ekologinių poreikių patenkinimo, būtina sudaryti formalių institucijų tinklą kuris suformuotų tinkamą aplinką damaus vystymosi mechanizmams veikti, įgalintų institucijas efektyviai, veiksmingai ir atsakingai įsitraukti į darnos formavimo, palaikymo ir rėmimo sistemą, teigiamai veiktų valstybinės veiklos rodiklius. Tokio tinklo pagrindiniais veiklos principais turėtų tapti gero valdymo koncepcijos įgyvendinimas. Geras valdymas turi būti suvokiamas kaip tikslingas ir būtinas darnios plėtros įgyvendinimo aspektas (kiekviena is keturių darnaus vystymosi koncepcijos dimensijų pasižymi net keletu svarbių sąlyčio taškų su gero valdymo bruožais). Jo realizavimas reimiasi institucijomis, kurios savo veikloje taiko tinkamus viešojo valdymo principus, formuoja lygiomis teisėmis grįstą prieigą prie viešųjų gėrybių ir valstybės išteklių. Laviruodamos taip įvairių socialinių grupių ir jų interesų, institucijos padeda siekti damaus vystymosi tikslų, sudaro prielaidas perspektyviniam visuomenės siekių ir poreikių darnumui (ateities kaitų atžvilgiu). Kiekviena is keturių darnaus vystymosi dimensijų turi būti grindžiama gero valdymo principų įgyvendinimu, siejant tai su įvairiomis funkcijomis ir jų realizavimo taktikomis, nes būtent tinkamos institucinės veiklos pagrindu vertinami valstybės pasiekimai darnaus vystymosi srityje, identifikuojant įvairių institucinių rodiklių dinamikas ir jų kitimo priežastis. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article analyses the role ofthe good governance in the implementation of the sustainable development conception at the institutional level. It emphasises the equivalence of the institutional dimension towards social, economic and ecological dimensions. This parity empowers the usage of the good governance in the sustainable development's policy and its modelling and implementation processes. During the researeh, the idea was substantiated that state governance and public administration organisations should actively employ principles and techniques ofthe good governance because the objective of sustainability is making the impact on the state policy, increasingly through the global organisations' information channels and their institutional networks as well as their protection by the management methods and even indicators describing state's situation and the alternation ofthe developmental policy. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44179
Updated:
2018-12-17 13:23:47
Metrics:
Views: 10    Downloads: 7
Export: