В поисках совершенного языка. Историческое сознание калининградцев и изменения в сфере культуры (1990-2000-е гг.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
В поисках совершенного языка. Историческое сознание калининградцев и изменения в сфере культуры (1990-2000-е гг.)
Alternative Title:
  • Tobulos kalbos beieškant. Istorinė Kaliningrado srities gyventojų sąmonė ir pokyčiai kultūros srityje (1990-2000)
  • In search of a perfect language. Historical consicousness of the residents of Kaliningrad area and cultural change (1990-2000)
In the Book:
Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai / sudarė Grasilda Blažienė, Nadežda Morozova, Jolanta Zabarskaitė. Vilnius: Petro ofsetas, 2012. p. 207-238. (Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai ; 3)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atminties vietos; Istorinė savimonė; Istorinė sąmonė; Kaliningrado sritis; Karaliaučiaus kraštas; Karaliaučius; Kolonizacija; Kultūrų sąveika; Orientalizmas; Colonization; Cultural interaction; Historical consciousness; Kaliningrad area; Kaliningrad region; Koeningsberg; Memory places; Orientalism.
Keywords:
LT
20 amžius; Atmintis / Memory; Istorinė sąmonė; Istorinė savimonė; Kaliningrado sritis; Karaliaučiaus kraštas; Karaliaučius; Kolonizacija; Kultūrų sąveika; Orientalizmas; Paveldas / Heritage.
EN
Colonization; Cultural interaction; Historical consciousness; Koeningsberg; Orientalism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Kaliningrado srities - Rusijos eksklavo prie Baltijos jūros - gyventojų istorinės sąmonės ir kultūros pokyčių 1990-2000 m, tarpusavio ryšio problema. Pateikta trumpa Kaliningrado srities gyventojų istorinės sąmonės sovietiniu laikotarpiu apžvalga. Pradžioje sovietų kultūrinė politika skatino nihilistinį pirmųjų persikėlėlių požiūrį į vokiškąjį paveldą. Tačiau visai įmanoma, kad tokia sovietų valdžios politika nevalingai skatino kultūrinės vietos gyventojų atminties, kaip latentinio pasipriešinimo resurso, formavimąsi. Ryškus pertvarkos laikotarpiu vykusių pokyčių simptomas - laikraštyje „Komsomolskaja gazeta" publikuotas V. Chrapos, pareiškusio, kad Kaliningrado krašte formuojasi atskiras etnosas, laiškas. Posovietiniu laikotarpiu požiūris į kultūros paveldą labai pasikeitė, tačiau esminiu Kaliningrado srities gyventojų istorinės sąmonės bruožu laikytinas istorinio naratyvo logikos binariškumas, polinkis vertinti tikrovę „Mes" ir „Kiti" kategorijomis.[...] Viena iš visuomenei reikšmingų temų - Kionigsbergo pavadinimo sugrąžinimas srities centrui; straipsnyje svarstomi siekiančiųjų pakeisti Kaliningrado pavadinimą argumentai. Nors konsensuso šiuo klausimu nėra, konstatuojama, kad vokiški toponimai vartojami ir toliau, - tai palaiko Kaliningrado srities gyventojų istorinės sąmonės ambivalentiškumą. Paskutiniame straipsnio skyriuje trumpai aprašoma modernios kultūros politikos poslinkio nuo valstybės prie visuomenės iniciatyva.[...] Istorinės sąmonės ir kultūrinės problematikos santykis Kaliningrado srityje prieštaringas. Tačiau produktyvi kolektyvinės atminties formavimo strategija turėtų remtis pagarba daugybės įvairių tautybių žmonių kartų konstruktyvioms pastangoms.[...]. [Iš leidinio]

ENArticle analyzes the relationship between historical consicousness and cultural change in the Russian enclave of Kaliningrad on the Baltic Sea from from 1990 to 2000. A brief overview of the historical consciousness of the residents of the Kaliningrad area during the Soviet period is presented. Soviet cultural policy initially encouraged a negative attitude towards the German cultural heritage of the area among the Russian settlers. However, it is entirely possible that this policy unconsciously stimulated the formation of the cultural memory of the local residents as latent source of resistance. A prominent symptom of the changes which took place during the time of Perestroika was a published letter written by V Chrappa in the newspaper "Komsomolskaja gazeta" (Komsomol Newspaper) who stated that a separate ethnos is forming in the Kaliningrad area. During the post-soviet era the attitude towards cultural heritage has changed significantly.[...] One of the most socially important topics is the return of the title Königsberg to the center of this area. This article analyzed the arguments of those who seek the change of the title Kaliningrad. Although a concensus regarding this issue has not been reached, it is a fact that German toponyms continue to be used in the area, and this helps to maintain the ambivalence of the historical memory of Kaliningrad. The last section of the article briefly analyses the modern shift from cultural politics created by the state, to civic initiatives.[...] The relationship between historical consciousness and the cultural problematics of Kaliningrad area is quite contradictory. However, the productive strategy of the formation of collective memory has to be based on respect for the constructive imput of numerous generations of people of various ethnicities.[...]. [From the publication]

Related Publications:
Vilnius : city of strangers / Laimonas Briedis. Vilnius : Baltos lankos, 2012. 295 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44029
Updated:
2017-01-20 09:19:29
Metrics:
Views: 8
Export: