Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje
Alternative Title:
Who had won the Battle of Žalgiris? Struggle over the historical legacy in the Central and Eastern Europe
Publication Data:
Vilnius : Mintis, 2012.
Pages:
294 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Žalgirio mūšis, 1410; Lenkų istoriografija; Vokiečių istoriografija; Lietuvių istoriografija; Kolektyvinė atmintis; Istorijos paveldas; Vaizdinys; Atminimo kultūra; The Grand Duchy of Lithuania; The Battle of Žalgiris; Polish historiography; German historiography; Lithuanian historiography; Collective memory; Historical heritage; Idea; Memorial culture.
Contents:
Pratarmė — 1.1410 m. — II. XV–XVIII a. Atminties pradžia. Po mūšio: nuo bažnytinės prie politinės memoria. Pirmosios interpretacijos Lenkijos ir Vokiečių ordino kronikose. Mūšio atgarsiai Vakarų ir Rytų Europoje. Tautinių diskusijų amžius: lietuvių ir lenkų ginčai dėl pergalės. Besikeičianti perspektyva: silpstanti tradicija ir proginiai prisiminimai — III. „Ilgasis XIX amžius“. Vokiečių-lenkų santykiai ir konkuruojančios mūšio interpretacijos. Lietuviškoji interpretacija XIX a. viduryje. Mūšio suaktualinimas XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Žalgirio vaizdino funkcijos XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuviškame istoriniame pasakojime. Panslavistinė interpretacija ir jos atgarsiai lietuvių visuomenėje. Lietuvių dilema: kiek svarbus Žalgiris? — IV. Tarp dviejų pasaulinių karų. Tautinių valstybių suverenumo gynyboje. Vytauto Didžiojo jubiliejiniais metais. Žalgirio vaizdinys baltarusizacijos fone. Atminties vaizdiniais kovojant su vokišku revanšizmu — V. Antrojo pasaulinio karo metais. Lenkišką Grunwaldą keičia vokiškas Tannebergas. Atminties mobilizavimas. Propagandos tarnybon pašaukti vaizdiniai. Senovės karžygių ainiais paversti raudonarmiečiai. Sovietinė karo metų istoriografija. Literatūrinis Žalgirio vaizdinys. Slavų vienybės idėjos tarnyboje. 1945 m. Berlynas – „Naujasis Žalgiris“ — VI. Sovietmetis. Pokaris. Jubiliejus Lenkijos Tūkstantmečio fone. Sukaktį „švenčia“ sovietinė Lietuva. Minėjimas lietuvių išeivijoje. V. Klovos „Du kalavijai“ vs A. Fordo „Kryžiuočiai“. Baltarusiškas Žalgirio vaizdinys. Nacionalinių mokyklų klasėse. Žalgirio vaizdinys „brandaus socializmo“ kraštovaizdyje — Pabaigos žodis — Abstract — Santrumpos — Rinktinė bibliografija — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Atminimo kultūra; Istoriniai objektai; Kultūra / Culture; Lenkų istoriografija; Lietuvių istoriografija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokslas / Science; Paveldas / Heritage; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars; Vaizdinys; Vokiečių istoriografija; Kolektyvinė atmintis / Collective memory.
Reviews:
Recenzija knygai lenkų k. leidinyje Zapiski historyczne. 2022, t. 87, z. 2, p. 151-159
Other Editions:
Kto wygrał bitwę pod Grunwaldem. Tradycja Grunwaldzka wśród narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, The Lithuanian Institute of History, 2020. 360 p
Summary / Abstract:

LTKnygoje atskleidžiama, kaip ir kodėl kito Žalgirio mūšio vaizdinys Vidurio ir Rytų Europoje: kaip lenkiškoje tradicijoje jis turėjo padėti sureikšminti lenkų ir Jogailos vaidmenį, kaip lietuviai pergalę priskyrė Vytauto sumanumui ir drąsai, o sovietiniai ideologai siekė šį istorinį mūšį paversti amžinu broliškų sovietinių tautų draugystės įrodymu. Ir kodėl šis vėlyvųjų viduramžių mūšis turi keturis pavadinimus - Tanenberg, Grunwald, Žalgiris, Дуброунаю. Istorikai D. Mačiulis, R. Petrauskas, D. Staliūnas studijoje „Kas laimėjo Žalgirio mūšį?“ nagrinėja, kaip kito Žalgirio mūšio vertinimas lietuvių, o taip pat vokiečių, lenkų, baltarusių bei ukrainiečių visuomenėse, kokios istorinės koncepcijos, politinė konjunktūra ir kiti panašūs veiksniai darė įtaką šiam vertinimui. Knygoje analizuojama ne tik mūšio interpretacijų kaita istoriniuose veikaluose bei publicistikoje ar propagandoje, bet ir grožiniuose kūriniuose, vaizduojamajame mene, taip pat šio simbolio sklaida kitose sferose. Ši knyga skiriama Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms.

ENThe book reveals how and why the image of the Battle of Grunwald changed in Central and Eastern Europe: the way it had to elevate the role of Poles and Jagiełło in the Polish tradition, the way Lithuanians presented the victory as Vytautas’ idea and courage, and the way soviet ideologists tried to turn this historical battle into the evidence of friendship between the soviet nations. It also discusses why this battle of the late Middle Ages has four names – Tanenberg, Grunwald, Žalgiris, Дуброунаю. Historians D. Mačiulis, R. Petrauskas, D. Staliūnas in their study “Kas laimėjo žalgirio mušį?” [Who won the Battle of Grunwald?] analyse the way assessments of the Battle of Grunwald changed in Lithuanian, German, Polish, Belarusian and Ukrainian societies, and what historical concepts, political conjuncture and other similar factors influenced this assessment. The book analyses not only changes in the interpretation of the battle in historical works and propaganda, but also in fiction, visual arts, as well as the dissemination of this symbol in other spheres. This book is dedicated to mark the 600th Anniversary of the Battle of Grunwald.

ISBN:
9785417010477; 9788382290653
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44022
Updated:
2023-05-16 13:36:09
Metrics:
Views: 50
Export: