Multiple criteria decision support system for the assessment of energy generation technologies considering the dimension of values

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Multiple criteria decision support system for the assessment of energy generation technologies considering the dimension of values
In the Journal:
Keywords:
LT
Daugiafaktorinių kriterijų analizė; Daugiakriterinė analizė; Energetikos sektoriaus kultūra; Energetikos sektoriaus kultūros; Energijos gamybos technologijos; Energijos generavimas; Energijos generavimo technologijos; Energijos sektoriaus kultūra; Etika; Multi kriterinė analizė; Socialinių klausimų ir vertybių kriterijai; Socialinių problemų ir vertybių kriterijai; Sprendimų palaikymo sistema; Sprendimų paramos sistema; Sprendimų paramos sistemos; Technologijos.
EN
Criteria of social issues and values; Decision support system; Energy generation; Energy generation technologies; Energy sector culture; Energy-sector culture; Ethics; Multiple criteria analysis; Technologies.
Summary / Abstract:

LTSupratimas apie energijos gamybos technologijų poveikį natūraliai aplinkai, žmonių sveikatai ir saugai lemia naują ir atsakingą požiūrį pasirenkant plėtotinas technologijas. Kuriant energetikos augimo scenarijus ir renkantis technologijas, aplinkosaugos aspektas tampa vienu svarbiausiu. Vienas iš būdų atlikti kiekybinį ir kokybinį technologijų poveikio aplinkai vertinimą yra integruota analizė, apimanti ir ekonominius ir techninius sprendimų vertinimus kartu su visuomenei susirūpinimą keliančiais aspektais. Straipsnyje nagrinėjama, kaip vertybių dimensija nulemia aplinkos poveikio analizės kriterijus energijos gamybos technologijų vertės veiksnių atžvilgiu. Straipsnyje pateikiamas kriterijų rinkinys, skirtas įvertinti energijos gamybos technologijas, pristatoma ekspertų sprendimų paramos sistema EGTAV-SPS, kuri padėjo įvertinti aplinkos poveikį energijos gamybos technologijoms. Straipsnyje pateikiama atvejo analizė, skirta pademonstruoti EGTAV-SPS veikimą pasirenkant skirtingas energijos technologijas (įvairias atsinaujinančios energetikos rūšis). Kadangi energijos gamyba ir tiekimas yra "verslas be sienų", vertybių dimensija apima ir kaimyninių šalių bendradarbiavimo ir partnerystės pagrindus. Daugiakriteriniai modeliai, susiję su sprendimų dėl technologinės plėtros rengimu, neišvengiamai turi analizuoti vertybių dimensiją, apimančią įvairius socialinius apsektus, kurie iš esmės keičia naudos funkcijos vertę.

ENUnderstanding how energy production technologies impact the natural environment, human health and safety leads to a more responsible outlook when choosing technologies to develop. Environmental protection becomes one of the most important factors when creating scenarios of energy growth and choosing appropriate technologies. One of the ways to conduct quantitative and qualitative analysis on environmental impact is to conduct an integrated analysis, which spans economic and technical factors, as well as facets worrying to society. This paper includes an analysis of how the value dimension impacts criteria of the analysis regarding the value factors of energy production technologies. The paper presents a set of criteria designed to evaluate energy production technologies. An expert solution support system EGTAV-SPS is presented, which helped evaluate the environmental impact of energy production technologies. This article presents a case study to demonstrate EGTAV-SPS in action using several energy technologies (different types of renewable energy). Because energy production and supply is a business without borders, the value dimension also covers cooperation and partnership with neighbouring countries. Multi-criterion models related to decisions about technological development invariably have to analyse the value dimension, which includes various societal factors that change the value of the utility function.

ISSN:
1648-715X; 1648-9179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43694
Updated:
2021-03-04 09:24:58
Metrics:
Views: 3
Export: