Vydūnas: individualumas, šeima, aplinka

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vydūnas: individualumas, šeima, aplinka
Alternative Title:
Vydūnas: personality, family, environment
In the Journal:
Lyčių studijos ir tyrimai . 2012, 10, p. 54-59
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Egzistencinė prieiga; Kokybinė analizė; Tilžės miesto vaizdiniai; Vydūnas kaip lietuviškos ir prūsiškos kultūros gynėjas; Vydūnas kaip lietuviškos ir prūsiškos kultūros gynėjas, Vydūno individualumas; Vydūno individualumas; Šeimos bruožai
EN
Conception of soul and body; Family of Vydūnas; Features of Tilžė city; Features of personality creation; Qualitative method
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje stengiamasi apibrėžti rašytojo, filosofo, visuomenės veikėjo, mistiko Vydūno (Vilhelmo Storostos) asmenybę, jo individualumą, santykių su šeimos nariais bruožus, artimiausia aplinka. Autorė atskleidžia Vydūno sąmonės ugdymo būdus, požiūrį į tautiškumą ir kultūrą. Vydūno, kaip visuomenės lyderio, tikslas - suburti tautiečius, jaučiančius tautos išnykimo pavojų, trokštančius įgauti vilties ir optimizmo netikrumo ir pralaimėjimo akivaizdoje. Vydūnas, kaip savo laikmečio kultūros ir visuomenės veikėjas, tiesė ateities kelius savo bendruomenių žmonėms, ieškojo būdų jų tautiniam identitetui išlaikyti. Savo sąmonę Vydūnas buvo nukreipęs kelti garbėn lietuviškumą, parodyti kultūros vertingumą, savitumą, patrauklumą. Vydūno šeima - to krašto kultūriniai reprezentantai ir lyderiai - įsisavino ir skleidė to meto civilizacinę pažangą, kultūrines baltiškas vertybes. Straipsnio tikslas - atskleisti Vydūno, kaip Lietuvos ir Rytprūsių kultūros veikėjo, asmenybės ir jo šeimos bruožus, socialinę geografinę aplinką. Uždaviniai: 1) analizuoti jo asmenybės ir šeimos ypatumus; 2) apibrėžti gimtosios Tilžės bruožus, galimą įtaką jo vystymuisi. Autorė siekia pateikti Vydūno, kaip individualybės ir lyderio, bruožus, jo tėvų auklėjimo poveikį, taip pat jo žmonos Klaros, draugės Martos asmenybių charakteristikas, kai kurių simbolių, įžvelgiamų ir miesto vaizduose bruožus. Straipsnyje panaudoti kokybiniai metodai: prisiminimai apie Vydūną, jo raštų medžiaga, teorinė literatūra, autorės įžvalgos. [Iš leidinio]

ENThe paper attempts to describe the personality of writer, philosopher, public figure and mystic Vydūnas (Vilhelmas Storosta), his individuality, features of the relationship with family members, and the closest environment. The author reveals Vydūnas’ ways of the development of consciousness and his approach to nationality and culture. The aim of Vydūnas as the leader of society is to rally the fellow-countrymen who feel the danger of extinction of the nation and who crave for hope and optimism in the face of uncertainty and defeat. Being the cultural and public figure of his time, Vydūnas built future roads to the people of his communities and searched for ways to retain their national identity. He targeted his consciousness at making Lithuanianness honourable and showing the value, distinction and attraction of culture. Vydūnas’ family – cultural representatives and leaders of the country – assimilated and spread the contemporary civilisation progress and cultural Baltic values. The paper aims to reveal the features of the personality and family of Vydūnas as the cultural figure of Lithuania and East Prussia, as well as the social geographical environment. Objectives: 1) to analyse the peculiarities of his personality and family; 2) to define the features of his native city of Tilsit and possible impact on his development. The author seeks to present the features of Vydūnas as an individuality and leader, the impact of his parents’ upbringing, the characteristics of personalities of his wife Klara and friend Marta, as well as the features of certain symbols, also seen in the images of the city. The paper employs qualitative methods: recollections about Vydūnas, the material of his writings, theoretical literature, and the author’s insights.

ISSN:
1822-6310
Related Publications:
  • Lietuva ir Europa: miestų vizijos / Anelė Vosyliūtė. Europos keliu : Lietuvos socialinis ir kultūrinis savitumas integruojantis į Europos Sąjungą / sudarė Eugenija Krukauskienė. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 2000. P. 108-138.
  • Vydūno erdvė: klestėjimas ir žūtis / Anelė Vosyliūtė. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : programa ir konferencijos medžiaga / sudarytojai Algimantas Kirkutis, Artūras Razbadauskas, Rimantas Stukas, Arnoldas Jurgutis, Vida Mockienė, Vaclovas Bagdonavičius, Arūnas Baublys, Jorika Garjonienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. P. 31-34.
  • Vydūno socialinės idėjos / Anelė Vosyliūtė. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : programa ir konferencijos medžiaga / sudarytojai Algimantas Kirkutis, Artūras Razbadauskas, Rimantas Stukas, Vaclovas Bagdonavičius, Arūnas Baublys, Arnoldas Jurgutis, Vida Mockienė, Jorika Garjonienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. P. 42-47.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43685
Updated:
2018-12-17 13:23:04
Metrics:
Views: 31    Downloads: 20
Export: