Vydūno socialinės idėjos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vydūno socialinės idėjos
Alternative Title:
Social ideas of Vydūnas
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamos kelios Vydūno raštuose išsakomos ir dabarties visuomenei reikšmingos problemos: valdžios ir visuomenės santykiai, asmens tapatumo klausimai ir kūno sociologija. Gretimai pateikdama kitų teoretikų mintis, straipsnio autorė gvildena minėtas filosofines ir socialines problemas bei jų raidą. Tyrime siekiama Vydūno raštuose išsakytas problemas palyginti su modernybės filosofų ir sociologų (M. Foucault, E. Durkheimo, M. Merleau-Ponty) mintimis. Straipsnyje teigiama, jog Vydūno valdžios apibrėžtis nurodo jos esmę, rūpestį žmonių reikalais; tai svarbus kriterijus, nustatant jos atsakingumo laipsnį ir svarbą. Palyginus su Vydūnu, modernybės ir postmodernybės filosofas Foucault valdžią mato žymiai sudėtingesnę. Tačiau ir dabartinėje visuomenėje vienas iš socialinės tvarkos palaikymo garantų yra pasitikėjimas ir pritarimas valdžiai, valdančioms institucijoms ir jų atliekamoms funkcijoms, o esant reikalui – valdžios kritika. Gvildendamas asmens tapatumo problemas, Vydūnas tyrinėjo žmogaus sąmonę, prigimtį ir asmenybės ugdymo klausimus. Jis pripažino įvairių išgyvenimų ir dvasinių patirčių reikšmę žmogui bei jo asmenybės formavimuisi. Jo požiūriu, pasaulio kūrimas atitinka žmonių ir įspūdžių įvairovę. Vydūnas – vienas pirmųjų visuomenotyros atstovų atkreipęs dėmesį į žmogaus gyvybės klausimą, pateikęs kūno apibrėžties analizę, kurioje teigiama, kad kūne atsispindi žmogaus gyvenimo istorija. Šia prasme filosofą galima vadinti kūno sociologijos pirmtaku.Reikšminiai žodžiai: Asmenybės formavimosi bruožai; Asmenybės kūrimosi bruožai; Kūno apibrėžtis; Valdžios ir visuoemenės santykis; Valdžios ir visuomenės santykis; Authority and society; Authority and society relations; Body conception; Conception of body; Features of personality creation; Lithuania; Vydūnas.

ENThe article discusses some of the issues addressed by Vydūnas that are relevant to modern society: government and public relations, personal identity issues and the sociology of the body. The author analyses these philosophical and social problems and their development, and presents the thoughts of other scholars. The article aims to compare the issues addressed by Vydūnas with the thoughts of modern philosophers and sociologists (Michel Foucault, Émile Durkheim, Maurice Merleau–Ponty). The article states that Vydūnas's definition of government indicates its essence and concern with public affairs, which is important when determining the level of responsibility and importance of government. The modern and post–modern philosopher Foucault sees the government as more complex. However, even in modern society trust and support for government, state institutions and their work are essential for maintaining social order as well as criticism of the government. Studying the problems of personal identity, Vydūnas explored human consciousness, human nature and personality development issues. He acknowledged that various spiritual and other experiences are important to our personal development. In his view, the creation of the world matches the diversity of people and their emotions. Vydūnas was one of the first social scientists to address the question of human life and provide a person's body analysis that claims that one's body represents their life story. In this sense Vidūnas can be considered one of the fathers of sociology of the body.

Related Publications:
  • Kalbėti kūnu : fenomenologinė Alfonso Nykos-Nyliūno kūrybos studija / Giedrė Šmitienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. 295 p.
  • Vydūnas: individualumas, šeima, aplinka / Anelė Vosyliūtė. Lyčių studijos ir tyrimai. 2012, 10, p. 54-59.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3880
Updated:
2016-01-15 14:35:56
Metrics:
Views: 16
Export: