Vizualinės kūrybos tapatumas: įžvelgta, sukurta, prisiminta

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vizualinės kūrybos tapatumas: įžvelgta, sukurta, prisiminta
Alternative Title:
Identity of visual creation: perceived, created, remembered
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2012, Nr. 14, p. 138-155. Kūrybiškumo galimybės kintančio socialumo kontekste
Keywords:
LT
Fotografija; Kinas; Kūryba; Menas; Patyrimas; Prisiminimas; Tapatumas; Vaizduotė; Vizualinė kūryba.
EN
Art; Creation; Experience; Film; Identity; Imagination; Photography; Reminiscence; Sinema; Visual creation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – vizualiniai kūriniai. Kūrimas ir atkūrimas, menai ir svajonės: pabandykite įsivaizduoti, remdamiesi gausia kultūrine ir vizualine patirtimi. Įžvalga pateisina kūrybinius vizualinius elementus. Tai yra tai, ką mes matome, tai veda į mūsų domėjimosi patirtį. Teorinis požiūris sąveikauja su vizija, su ryškumu ir jaudinančiu blyškumu, o vizualiniai vaizdai eina vienas po kito. Atkūrimas veda mus į užmarštį nuo vaizdų ir vaizdo sričių, o mes esame jų visuma ar tik fragmentas. Menai yra kažkas, siejantis su vietove. Vaizduotė lyg pasaulio su(si)kūrimas, sudėtinga vizualinė dėlionė, nesibaigianti nerastų ar prarastų regimybės elementų paieška. Regimybės paieška yra dažnai ir pasaulėvaizdžio paieška, nes pasaulis jau yra tapęs priešprieša. Teigiama, kad mes bijome vaizdų ir vaizdinių. Bijome vaizdų ir vaizdinių ne dėl jų iliustratyvumo, ne dėl jų ryškumo ar įmantrumo. Vizualiniai menai, kinas, video ar fotografija ne tik prikuria ar atkuria trūkstamą tikrovę, jie nurodo, kad kūryba susijusi su mūsų sąveikomis. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe subject of the article is visual works. Creating and restoring, arts and dream: try to imagine by drawing on numerous cultural and visual experiences. Insight justifies the creative visual elements. This is what we see, this leads to our experience of taking interest. Theoretical approach interacts with vision, with the brightness and exciting pallor, and visual images go one after another. Recalling carries us to oblivion from the images and image areas, the whole or only fragments of which we are. Arts is something seen by trying to link with the area. Imagination is like (self)creation of the world, like complex visual puzzle, like never-ending search for unfound or lost elements of appearance. Search for appearance is often the search for worldview as well, because the world has become a confrontation. It is said that we are afraid of images and constructs. We are afraid of images and constructs not because of their illustrative character, brightness, or sophistication. Visual arts, film, video and photography not only create extra or restore missing reality, they indicate that creation is related to our interactions. [From the publication]

ISSN:
1822-1114
Related Publications:
Filosofija ir tekstas / Tomas Sodeika. Kaunas : Technologija, 2010. 220 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43605
Updated:
2018-12-17 13:22:59
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: