Lietuvos pramonės finansiniai rodikliai ir efektyvumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos pramonės finansiniai rodikliai ir efektyvumas
Alternative Title:
Financial indicators and effectiveness of manufacturing in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTŪkio subjektų veiklą galima vertinti pagal rodiklius, apskaičiuotus remiantis jų finansiniais duomenimis. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės renka, kaupia ir apdoroja tradicinę finansinę informaciją apie ūkio subjektų turtą, įsipareigojimus, kapitalą, pardavimus, sąnaudas ir kt. Pasinaudojus minėta agreguota informacija galima apskaičiuoti konkrečios ūkio šakos (ekonominės veiklos) visų subjektų veiklos vertinimo pagrindą sudarančius finansinius rodiklius, kurie skirstomi į pajamų apsaugos, finansinio sverto bei pinigų srauto ir finansinio sverto atitikimo rodiklius. Tokia analizė atitinka F. E. Kydland ir E. C. Prescoti sukurtą teoriją, kad mikroekonomikos dėsningumų perkėlimas į makroekonomiką padeda atskleisti naujus (kartais netikėtus) dėsningumus. Kadangi finansinių rodiklių yra daug ir įvairių, vertinti juos visus vienu metu ir padaryti vienareikšmišką išvadą apie veiklos efektyvumą yra sudėtinga. Todėl atsirinkti keli svarbiausi finansiniai rodikliai, atspindintys ūkio subjektų gebėjimą užtikrinti pajamas, tinkamai panaudoti skolintas lėšas, vykdyti savo įsipareigojimus, kuriuos agregavus pagai pasirinktą matematinį algoritmą apskaičiuojamas vienas ekonominio efektyvumo rodiklis. Straipsnyje nagrinėjama svarbiausia Lietuvos pramonės sudėtinė dalis - apdirbamoji pramonė. Analizuojamas 1998 – 2006 m. laikotarpis.Reikšminiai žodžiai: Finansiniai rodikliai; Pramonės įmonės; Ekonominio efektyvumo rodiklis; Financial rates; Industrial enterprises; Rate of economical efficiency.

ENActivities of economic subjects can be evaluated according to indicators, calculated on the basis of their financial data. The Statistics Department under the Government of the Republic of Lithuania collects, maintains, and processes traditional financial information about assets, liabilities, capital, sales, costs and other indicators of economic subjects. Drawing on this aggregated information, one can calculate for every specific branch of economy (economic activity) financial indicators constituting a basis for evaluating activities of all subjects; indicators are divided into income protection, financial leverage and cash flow and financial leverage correspondence indicators. Such analysis corresponds to F. E. Kydland’s and E. C. Prescoti’s theory stating that transfer of microeconomic regularities into macroeconomics helps to identify new (and sometimes unexpected) regularities. Since there are many and varied financial indicators, evaluating them simultaneously and drawing straightforward conclusions is difficult. For this reason, a number of key financial indicators were selected; they reflect ability of economic subjects to secure revenues, properly utilize borrowed funds, fulfilling ones obligations; once they are aggregated according to a chosen mathematical algorithm, a single indicator of economic effectiveness is calculated. The article examines the most important part of Lithuanian industry – processing industry. The author analyzes 1998 – 2006 period.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4357
Updated:
2018-12-17 11:45:53
Metrics:
Views: 127    Downloads: 59
Export: