Lithuanian old brick size variations over time

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian old brick size variations over time
Alternative Title:
Lietuvos senųjų plyų dydžių kaita laikui bėgant
In the Journal:
Meno istorija ir kritika [MIK] [Art History & Criticism]. 2012, 8, p. 131-149. Erdvės ir laiko reprezentacijos mene. Pasaulėvaizdžiai, diskursai, artefaktai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Architektūra; Architektūros paveldas; Chronologija; Datavimas; Gamyba; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Medžiagos; Medžiagos, statybinės; Pastatai (statiniai, namai); Plytos; Plytos, keraminės; Plytų dydžiai; Statyba; Statyba, mūrinė; Architectural heritage; Architecture; Brick sizes; Bricks; Bricks, ceramics; Building; Building (constructions, houses); Building, stone; Chronology; Dating; Lithuania; Materials; Materials, constructional; Production; The Great Duchy of Lithuania.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Chronologija; Datavimas; Gamyba; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Medžiagos; Medžiagos, statybinės; Pastatai. Namai / Buildings. Houses; Paveldas / Heritage; Plytos; Plytos, keraminės; Plytų dydžiai; Statyba; Statyba, mūrinė.
EN
Brick sizes; Bricks; Bricks, ceramics; Building (constructions, houses); Building; Building, stone; Chronology; Dating; Great Duchy of Lithuania; Materials; Materials, constructional; Production.
Summary / Abstract:

LTPlytų dydžiai yra vienas svarbiausių senųjų mūrų požymių, kurių visuma gali būti panaudota architektūros paveldo datavimui. Kita vertus, išnagrinėjus ir palyginus įvairių šalių plytų dydžius, galima atskleisti statybinės keramikos plėtros kelius, pastebėti netgi lietuviško mentaliteto požymių, nulėmusių senojo Lietuvos mūro savitumus. Šio darbo tikslas – nustatyti būdingus plytų formatus skirtingais laikotarpiais ir tų formatų raidą. Tyrimui naudota kompleksinė metodika – apmatuoti plytų dydžiai gretinti su nurodytais istoriniuose dokumentuose. Matavimams parinkta įvairių epochų (kuo tiksliau žinomo statybos laiko) daugiau kaip 150 pastatų. Kiekvieno architektūros objekto stengtasi apmatuoti ne mažiau kaip 100 plytų. Vidutiniai dažniausiai pasitaikantys dydžiai apskaičiuoti ne aritmetiniais vidurkiais, o pagal Gauso matematinės statistikos metodą, išrenkant dažniausiai pasitaikančius dydžius. Siekiant apibendrinti Lietuvos plytų dydžių kaitą nuo mūro statybos pradžios (XIII a. vidurio) iki XX a. ir nustatyti būdingas tendencijas buvo sudaryti chronologiniai grafikai. Panaudota apie 200 plytų formatų, gautų iš vidutinių dažniausiai pasitaikančių dydžių, o palyginimui dar – tarpukario ir sovietmečio Lietuvos standartų duomenys. Ieškota 7 išmatavimų pokyčių: ilgio (mm), pločio (mm), storio (mm), ilgio ir pločio santykio, ilgio ir storio santykio, pločio ir storio santykio, tūrio (dm3). Sudaryti grafikai vizualiai iliustruoja ir tiksliau atskleidžia aukščiau aprašytus plytų dydžių kaitos pokyčius laikui bėgant.[...]. [Iš leidinio]

ENBrick sizes are among the most important features of old masonry, and the set of features might be used for dating architectural heritage. On the other hand, the analysis and comparison of brick sizes of different countries may reveal the developmental trends of building ceramics and even notice the signs of Lithuanian mentality that determined the distinctive features of the old Lithuanian masonry. The study aims to identify the typical brick formats at different periods as well as the development of those formats. The study employed a complex methodology – the measured brick sizes were compared with those indicated in historical documents. Over 150 buildings from different epochs (of as precise construction date as possible) were selected for measurements. Not less than 100 bricks were measured at each architectural object. The average most frequent sizes were calculated not by arithmetic means but according to the Gaussian mathematical statistics method, selecting most frequent sizes. Seeking to summarise the change of Lithuanian brick sizes from the beginning of masonry (mid-13th c.) until the 20th c. and to determine characteristic tendencies, chronological graphs were drawn up. Around 200 brick formats from the average most frequent sizes were used and compared with the standard data of interwar and Soviet Lithuania. Changes in seven dimensions were looked for: length (mm), width (mm), thickness (mm), length and width ratio, length and thickness ratio, width and thickness ratio, volume (dm3). The drawn up graphs visually illustrate and more precisely reveal the above described changes in brick sizes over time.

ISSN:
1822-4555; 1822-4547
Related Publications:
Vilniaus miesto šunų pėdsakų tyrimai / Povilas Blaževičius. Lituanistica. 2021, Nr. 3, p. 194-210.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43453
Updated:
2018-12-17 13:22:42
Metrics:
Views: 38    Downloads: 7
Export: