Religious diversity in post-Soviet society : ethnographies of Catholic hegemony and the new pluralism in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Religious diversity in post-Soviet society: ethnographies of Catholic hegemony and the new pluralism in Lithuania
Editors:
  • Ališauskienė, Milda, redagavimas [edt]
  • Schröder, Ingo W, redagavimas [edt]
Publication Data:
Farnham : Ashgate, 2012.
Pages:
xi, 212 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
List of Tables and Figures — List of Contributors — Acknowledgements — Introduction / Milda Ališauskienė, Ingo W. Schröder — Catholic Majority Societies and Religious Hegemony: Concepts and Comparisons / Ingo W. Schröder — The History of Religion in Lithuania since the Nineteenth Century / Arūnas Streikus — „We Are All in Exile Here“: Perceptions of Death, the Soul, and the Afterlife in Rural Lithuania / Lina Pranaitytė-Wergin — The Elusive Religious Field in Lithuania / Ingo W. Schröder — From Confrontation to Conciliation: On Syncretic Rapprochement between Catholics and Charismatic Evangelists in Lithuania / Gediminas Lankauskas — Romuva Looks East: Indian Inspiration in Lithuanian Paganism / Michael F. Strmiska — The New Age Milieu in Lithuania: Popular Catholicism or Religious Alternative? / Milda Ališauskienė — Muslims in Catholic Lithuania: Divergent Strategies in Dealing with the Marginality Status / Egdūnas Račius — The Neo-Buddhist White Lotus Movement in Search for Legitimacy / Donalas Glodenis — Concluding Thoughts / Ingo W. Schröder — Index.
Keywords:
LT
Brikoliažas; Etnografinių Katalikų hegemonijos; Hegemonija; Pliuralizmas Lietuvoje; Posovietinė visuomenė; Postsovietinė visuomenė; Religijų įvairovė Lietuvoje; Religinė įvairovė; Rinka; Sekuliarizacija; Vartotojiškumas.
EN
Ethnographic Catholic hegemony; Marketplace, bricolage, hegemony consumerism; Pluralism in Lithuania; Postsoviet society; Religious diversity in Lithuania; Secularization; The religious diversity of the post-Soviet society.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas. 2012, Nr. 3 (1), p. 101-107
  • Apžvalga leidinyje Europe-Asia studies. 2014, vol. 66, no. 7, p. 1190-1191
  • Recenzija leidinyje Lituanus. 2015, vol. 61, no. 3, p. 86-89
Summary / Abstract:

LTM. Ališauskienės ir I.W.Schröderio parengtame straipsnių rinkinyje aptariama religinė įvairovė hegemoninę poziciją Lietuvoje užimančios Katalikų Bažnyčios kontekste. Siekiama pateikti šiuolaikinio religinio lauko Lietuvoje apžvalgą, daugiausia dėmesio skiriant Katalikų Bažnyčiai, Romuvai, musulmonų, Tikėjimo žodžio ir Baltojo Lotoso bendruomenėms. Knygos teorinį pagrindą sudaro A. Gramscio hegemonijos samprata, pagal kurią dominuojanti institucija nustato konsensuso kultūrą, marginalizuojančią kitas institucijas ir kultūrines raiškas. Rinkinį sudaro devyni straipsniai: „Katalikų daugumos visuomenės ir religinė hegemonija: sampratos ir palyginimai“ (I. Schröderis); „Religijos istorija Lietuvoje nuo 19-ojo amžiaus“ (A. Streikus); „Mes čia visi kaip tremtyje: mirties, sielos ir gyvenimo po mirties sampratos Lietuvos kaime“ (L. Pranaityte-Wergin); „Neapčiuopiamas religinis laukas Lietuvoje“ (I. Schröderis); „Nuo konfrontacijos iki susitaikymo: apie sinkretinį katalikų ir evangelikų charizmininkų suartėjimą Lietuvoje“ (G. Lankauskas); „Romuva žiūri į Rytus: įkvėpimas iš Indijos Lietuvos pagonybėje“ (M. F. Strmiska); „Naujojo amžiaus terpė Lietuvoje: populiarioji katalikybė ar religinė alternatyva?“ (M. Ališauskienė); „Musulmonai katalikiškoje Lietuvoje: skirtingos strategijos tvarkantis su marginamumu“ (E. Račius, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorius); „Neo-Budistinis Baltojo lotoso judėjimas ieško legitimumo“ (D. Glodenis). Juose atskleidžiama Katalikų Bažnyčios ir kitų religijų bei alternatyvaus dvasingumo formų vieta Lietuvos religinėje panoramoje.

ENAssembled by M. Ališauskienė and I. W. Schröderis, a collection of articles presents a discussion on religious diversity in the context of the Catholic Church, which in Lithuania possesses a position of hegemony. It tries to present a review of religion in Lithuania, concentrating on the Catholic Church as well as Romuva, Muslim, “Tikėjimo Žodis“ and White Lotus communities. A. Gramsci’s concept of hegemony forms the backbone of the book. According to it, the dominant institution sets the culture of consensus, which in turn marginalizes other institutions and cultural expressions. The collection is comprised of nine articles: “The societal and religious hegemony of the Catholic majority: conceptions and comparisons” (I. Schröderis); „Lithuanian religious history since the 19th century” (A. Streikus); “We’re all like in exile: the conceptions of death, soul and the afterlife in the Lithuanian countryside” (L. Pranaityte-Wergin); “The unobservable religious climate in Lithuania” (I. Schröderis); “From confrontation to reconciliation: the syncretic merging of Catholics and Charismatic Evangelicals in Lithuania” (G. Lankauskas); “Romuva looks to the East: Indian inspiration in Lithuanian paganism” (M. F. Strmiska); “Medium of the New Age in Lithuania: popular Catholicism or a religious alternative?” (M. Ališauskienė); “Muslims in a Catholic Lithuania: different strategies of solving marginalization” (E. Račius, Vytautas Magnus University Faculty of Political Science & Diplomacy professor); “The Neo-Buddhist movement White Lotus is trying to gain legitimacy” (D. Glodenis). These articles reveal where the Catholic Church and other religions and alternative forms of spirituality stand in the religious panorama of Lithuania.

ISBN:
9781409409120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43334
Updated:
2018-09-03 19:54:09
Metrics:
Views: 4
Export: