Kaip vokiečiai moksliniais pagrindais dalijosi Baltijos šalių dailės vertybes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaip vokiečiai moksliniais pagrindais dalijosi Baltijos šalių dailės vertybes
Authors:
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2012, Nr. 5, p. 310-314
Keywords:
LT
1939-1945; Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Dailė; Dailės kūrinių grobstymas; Vokiečių okupacija.
EN
1939-1945; Embezzlement of art works; German occupation; Painting; Second World War; The Second World War; WWII; World War II.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parengtas 2012 m. vykusioje konferencijoje „Dailės istorija okupuotose teritorijose 1939-1945 m.“ skaityto pranešimo pagrindu. Remiantis reichsleiterio Alfredo Rosenbergo operatyvinio štabo (ERR) okupuotoms teritorijoms dokumentais, aptarta dviejų į Ypatingąjį dailės štabą (SBK) prie ERR įtrauktų dailės istorikų veikla Vokietijos okupuotose Baltijos šalių teritorijose 1941-1943 m. Kultūros vertybių grobimo proceso istorija pradedama pasakoti nuo paties ERR ir jo padalinio pristatymo. Toliau, pateikus keletą dailės istorikų dr. Karlo Heinzo Esserio ir dr. Dietricho Roskampo biografinių štrichų, susitelkiama į jų veiklą okupuotose baltiškosiose teritorijose. Straipsnis baigiamas suformuluojant keletą klausimų tolesniems tyrinėjimams. Esserio ir Roskampo veikla rėmėsi siekiu užtikrinti vokiečių valdžią Baltijos kraštuose: vokiečių dailės istorikai iš esmės turėjo taikyti vienuose kraštuose sukauptą patirtį kitose šalyse, tačiau dažnai jų darbai buvo susiję su kultūros vertybių grobstymu. Todėl straipsnyje keliami klausimai: kiek reikšmės turėjo tai, kad ERR triūsė daugiausia jauni (1933-1942 m. daktaratus apsigynę) mokslininkai ir mokslininkės? Ar tai, kad jie buvo stipriau paveikti nacionalsocialistinių idėjų, reiškia, kad jie lengviau gebėdavo nepaisyti profesinės etikos reikalavimų? Pažymima, jog lieka menkai težinomas moterų vaidmuo kultūros vertybių grobstyme, nors kai kurios dailės istorikės yra dalyvavusios grobstant žydų meninę nuosavybę.

ENArticle prepared in 2012 held on the basis of the report “The History of Art in the Occupied Territories 1939-1945”.Based on documents from the Reichsleiter Alfred Rosenberg Operational Headquarters (ERR), two art historians included in the Special Art School (SBK) were included in the ERR in the German occupied territories of the Baltic States from 1941 to 1943. The history of the process of abducting cultural property begins with the presentation of the ERR itself and its unit. Next, after presenting some of the art historians, Dr.Karlas Heinzas Esseris and dr.Dietrichas Roskampas biographical sketches, it is focused on their activities in the occupied areas of the Baltic. The article is concluded by formulating a few questions for further research. The activities of Esseris and Roskampas relied on the goal of securing German rule in the Baltic countries: German art historians had to apply the experience gained in one country in other countries, but often their work was related to the plundering of cultural property. Therefore, the questions raised in the article are: how important was the fact that in ERR worked mostly young (who gained their doctoral degrees in 1933-1942) scientists? Is it that they were more strongly influenced by National Socialist ideas, that they were easier to ignore the requirements of professional ethics? It is noted that the role of women in the plundering of cultural property remains poorly understood, although some historians of art have been involved in the plunder of Jewish artistic property.

ISSN:
1392-6845
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43328
Updated:
2021-02-22 22:50:10
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: