Šv. Kazimiero kultas ir atvaizdai Sicilijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šv. Kazimiero kultas ir atvaizdai Sicilijoje
Alternative Title:
St. Casimir’s Cult and Images in Sicily
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2005, Nr. 10, p. 465-470
Keywords:
LT
Italija (Italy); Lietuva (Lithuania); Ikonografija / Iconography; Religija / Religion; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTItalija – pirmasis užsienio kraštas, kuriame pasklido šv. Kazimiero (1458–1484) kultas. To priežastis buvo Romos kaip katalikybės sostinės statusas ir LDK valdovų dinastiniai ryšiai. XVII a. su Habsburgų dinastija šv. Kazimiero kultas pasiekė Neapolį. Kalabrijoje ir Sicilijoje garsą apie šventąjį aktyviai skleidė ir gerbimu rūpinosi vienuolis augustinas Hilarijonas. Jis parašė ir 1629 m. Neapolyje išleido „Trumpą šv. Kazimiero gyvenimą“ – vieną reikšmingiausių kūrinių apie šventąjį italų kalba. 1628 m. Tropėjos mieste buvo švenčiamas šv. Kazimiero „triumfas“, po metų suorganizuotos iškilmės Neapolyje, 1631 m. – Aversoje, 1632 m. – Sorente. Didžiausios iškilmės šv. Kazimiero garbei įvyko 1636 m. Sicilijos sostinėje Palerme, jo paskelbimo šio miesto globėju proga. Remiantis 1636 m. Palermo iškilmių aprašymu, straipsnyje pristatoma iškilmių ikonografinė programa, paveikslai ir jų fundatoriai, aprašomi iškilmes lydėję ženklai ir stebuklai, aptariamas iškilmes puošusių atvaizdų likimas ir pristatomas vienas mūsų dienas pasiekęs paveikslas „Dievo Motina karūnuoja šv. Kazimierą“ (Pietro Novelli, Palermo pinakoteka). „Šv. Kazimiero triumfo“ autorius 1636 m. tvirtino, kad „Palermo mieste nėra namų, kuriuose nebūtų šventojo paveikslo ar portreto“ ir kad „daugelyje karalystės žemių šv. Kazimiero garbei buvo statomi altoriai ir koplyčios“. Nors ir nėra išsamių žinių apie pamaldumo tradicijos į šv. Kazimierą šiame krašte tęstinumą, tačiau taip pat ir Cefalù miesto muziejuje saugomas XVII a. pabaigos paveikslas patvirtina čia gyvavusį tolimos „Šiaurės šalies“ šventojo kultą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Italija (Italy); Sicilija; Palermas; Šventieji; Religija; Kultas; Dailėtyra; Paveikslai; Vaizdavimas; Ikonografija; Saints; Iconography; Italy.

ENItaly was the first foreign country that saw the spread of the cult of St. Casimir (1458–1484). The reason for that was Rome’s status as the capital of Catholicism and family relations of the nobility of the Grand Duchy of Lithuania. In the 17th c., St. Casimir’s cult reached Naples with the Habsburg dynasty. In Calabria and Sicily, the fame of the saint was actively spread by Augustinian monk Hilarion who also took care of the saint’s veneration. Hilarion wrote The Brief Life of St. Casimir, one of the most significant works about the saint in Italian, which was published in Naples in 1629. In 1628, the town of Tropea witnessed a celebration of St. Casimir’s “triumph”, in 1629 a festival was held in Naples, and Aversa and Sorrento saw celebrations in 1631 and 1632 respectively. The largest festival took place in 1636 in Sicily’s capital Palermo on the occasion of the saint’s announcement of its patron. Based on the description of this festival, the paper presents the festival’s iconographic programme, pictures and their sponsors, signs and miracles accompanying the celebration, the fate of the images used and one of paintings that has survived until today, “Mother of God Crowns St. Casimir” (Pietro Novelli, Palermo Pinacotheca). In 1636, the author of “St. Casimir’s Triumph” claimed that “one would fail to find a home in Palermo without the saint’s picture or portrait”. Despite insufficient information on the continuity of the piety tradition to this saint, a picture in Cefalù Museum, dating from the 17th c., proves the existence of the cult of St. Casimir in this region.

ISSN:
1392-6845
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4323
Updated:
2021-02-22 22:49:34
Metrics:
Views: 54    Downloads: 8
Export: