Netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo aspektai saugaus atliekų tvarkymo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo aspektai saugaus atliekų tvarkymo kontekste
Alternative Title:
Unserviceable vehicle safety management aspects in the context of waste management
In the Journal:
Keywords:
LT
Netinkamos eksploatuoti transporto priemonės; Priemonės, teisinis reguliavimas; Saugus atliekų tvarkymas; Saugus atliekų tvarkymas, netinkamos eksploatuoti transporto; Teisinis reguliavimas.
EN
Legal regulation; Safe waste management, unserviceable vehicle, legal regulation; Safe waste managment; Unserviceable vehicle.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama moksliniu lygmeniu ištirti vienos iš atliekų grupės -netinkamų eksploatuoti transporto priemonių, tvarkymo tam tikrus teisinio reguliavimo aspektus, aptarti aktualiausius regioninius ir nacionalinius teisinio reguliavimo instrumentus, nustatančius netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo sistemą, įvardyti teisinio reguliavimo disfunkcijas. Saugus atliekų tvarkymas Lietuvoje susiduria su iššūkiais, teisinio reguliavimo priemonių, jų sistemos ir apimties problema lieka aktuali ir nuolat reikalauja mokslinės analizės bei vertinimo. Efektyvios atliekų tvarkymo sistemos, kuri sąlygotų saugaus atliekų tvarkymo principo realizavimą, sukūrimas ir tinkamas įgyvendinimas – viena iš prioritetinių aplinkosaugos sričių. Atliekų šalinimas sąvartynuose, nors šiuo metu ir pigiausias atliekų tvarkymo būdas, tačiau nesuderinamas su atliekų tvarkymo prioritetais. Atliekų prevencija, atliekų panaudojimas ir perdirbimas yra aktualiausi ir reikšmingiausi Europos Sąjungos teisės aktuose suformuluoti visų atliekų rūšių tvarkymo principai. Netinkamos eksploatuoti transporto priemonės dėl savo savybių (komplektacijos, gaminant panaudotų medžiagų įvairovės ir kt.) viseto labai skiriasi nuo kitų atliekų rūšių, todėl ir tokių atliekų tvarkymą nustatančios teisės normos pasižymi išskirtinumu.Tiek regioninės, tiek nacionalinės teisės normos iš esmės įtvirtina analogiškus netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo prioritetus, tai yra transporto priemonių atliekų susidarymo prevencija, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių bei jų dalių pakartotinis naudojimas, perdirbimas. Straipsnyje daroma išvada, kad netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo reglamentavimo problematiškumą lemia tai, kad tokių transporto priemonių tvarkymą reguliuojančioms teisės normoms būdingas kompleksiškumas, t.y. be bendrųjų atliekų tvarkymą reguliuojančių teisinių imperatyvų, turi būti taikomos pavojingų atliekų tvarkymą, didelių gabaritų tvarkymą apibrėžiančios teisės normos. [Iš leidinio]

ENPaper seeks to explore the scientific level, in one of the categories of waste, ELV treatment of certain state regulatory issues, discussing the most relevant regional and national regulatory instruments governing the ELV processing system to identify regulatory dysfunctions. Safe waste management in Lithuania faced with the challenges of legal regulation, the scope of the problem and the system remains relevant and constantly demands of scientific analysis and evaluation. Effective waste management system, which leads to the safe disposal of the waste, the establishment and proper implementation - one of the priority environmental areas. Waste disposal in landfills, though at this time and the cheapest waste management option, but is not compatible with the waste management priorities. Waste prevention and recycling of waste is relevant and significant EU legislation formulated for all types of waste management principles. Improper operation of the vehicle due to its characteristics (configuration, producing a variety of materials used, etc.). Viset very different from other types of waste, and such waste and establishing rule of law is exclusive.Both regional and national law essentially establishes a similar ELV management priorities, it is a vehicle waste prevention, end of life vehicles and their components reuse, recycling. The paper concludes that the ELV management regulatory problems can be due to the fact that these vehicles legal rules governing the handling of inherent complexity, ie addition to the general law regulating waste management imperatives must be applied to hazardous waste, bulky management of defining rules. [From the publication]

ISSN:
2029-1701
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42953
Updated:
2020-09-18 20:53:46
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: