Metryka Litewska : rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo mścisławskie 1667 r.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo mścisławskie 1667 r
Editors:
Rachuba, Andrzej, redagavimas [edt]
Publication Data:
Warszawa : DiG, 2008.
Pages:
95 p
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vaivadija; Mscislavlio vaivadija; Padūmės mokestis; Iždo komisija; Seimas; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Dūmas; Dvaras.
EN
The Grand Duchy of Lithuania; Voivodeship; The Mstislavl Voivodeship; Smoke tax; The Treasury Commission; The Seimas; Smoke; Estate.
Summary / Abstract:

LTTai LDK rytiniame pakraštyje buvusios Mstislavlio vaivadijos 1667 m.revizinio sąrašo publikacija, kurią parengė lenkų istorikas A. Rachuba (Andrzej Rachuba). Jis taip pat parašė įvadą, kuriame išsamiai paaiškina šio istorinio šaltinio atsiradimo sąlygas ir aplinkybes, revizinio sąrašo sudarymo metodiką. Dokumento originalas, surašytas lenkų kalba, buvo pristatytas LDK iždo komisijai, yra išlikęs ir saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve. Publikacijos įvade aprašomi revizinio sąrašo atributai. Dėl iždo aparato silpnumo mokestinis surašymas buvo vykdomas remiantis asmeniniais savininkų paliudijimais. Nuosavybės surašymas vyko ir kitose vaivadijose siekiant surinkti mokesčius, nes lėšų labai trūko valstybės iždui po 1648–1667 m. karų, kai valstybę slėgė didelės skolos samdomai kariuomenei. Dėl to 1649/50 m. Varšuvos seimo nutarimu ir buvo įvestas valstybinis padūmės mokestis, kuris įsigaliojo taip pat ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Mstislavlio vaivadija buvo pati mažiausia pagal plotą LDK. Ji labai nukentėjo, nes jos teritorijoje nuo 1648 m. vyko kovos su Bogdano Chmelnickio kazokais, ta teritorija 1654–1667 m. buvo okupuota Maskvos kariuomenės, o okupaciją lydėjo žmonių eksterminacija ir išvarymas į Rusijos gilumą. Šaltinis reikšmingas istorinės demografijos, istorinės geografijos požiūriu, geneologiniams tyrimams, tuometinės žemėvaldos, LDK mokesčių sistemos geresniam supratimui, kitais aspektais. Publikacijos gale yra asmenų ir geografinė rodyklės, Mstislavlio vaivadijos žemėlapis, sudarytas remiantis Baltarusijos mokslininko Michailo Spiridonovo tyrimais.

ENThis is the publication of the revision list of the former Mstislavl Voivodship on the eastern side of the Grand Duchy of Lithuania, prepared by the Polish historian A. Rachuba (Andrzej Rachuba).He also wrote an introduction detailing the conditions and circumstances of the occurrence of this historical source, and the methodology for drawing up an audit list. The original document, written in Polish, was presented to the Treasury Commission of the Grand Duchy of Lithuania and is preserved and kept in the Lithuanian State Historical Archive. The introduction to the publication describes the attributes of the revision list. Due to the weakness of the treasury apparatus, the tax census was carried out on the basis of personal testimonials of the owners. The property census also took place in other provinces to collect taxes because of the lack of funds to the state treasury after the wars of 1648-1667, when the state was under heavy pressure for hired troops. As a result, 1649/1650 The Warsaw Legislative Decree introduced a padūmė state tax, which also came into force in the Grand Duchy of Lithuania. The Mstislavl Voivodship was the smallest in terms of the area of the Grand Duchy of Lithuania. It has been severely affected, because in its territory since 1648 the battles with cossacks of Bogdan Khmelnitsky took place, the territory in 1654-1667 was occupied by the Moscow army, and the occupation was accompanied by the extinction of the people and the exodus to the depths of Russia. The source is significant in terms of historical demographics, historical geography, genealogical research, the understanding of the land tax system of the time, the tax system of the Grand Duchy of Lithuania, and other aspects. At the end of the publication there is a list of individuals and geographic index, map of Mstislavl Voivodeship, based on the research of the Belarusian scientist Mikhail Spiridonov.

ISBN:
9788371815614
Related Publications:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648-1667) / Antanas Tyla. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. 399 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42943
Updated:
2022-01-17 22:55:47
Metrics:
Views: 15
Export: