The Realization of fiscal decentralization principle and local taxes in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Realization of fiscal decentralization principle and local taxes in Lithuania
Alternative Title:
Fiskalinės decentralizacijos principo įgyvendinimas ir vietiniai mokesčiai Lietuvoje
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2012, Nr. 1 (20), p. 93-101
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Fiskalinė decentralizacija; Savivaldybių biudžetas; Vietiniai mokesčiai.
EN
Budgets of local government; Fiscal decentralization; Local taxes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos galimybės plėtoti fiskalinę decentralizaciją ir jos svarbią dalį – vietinių mokesčių instituciją Lietuvoje. Yra aptariami pagrindiniai mokesčių paskirstymo tarp valstybės ir vietinės valdžios lygų principai, pateikiamos Europos Sąjungos bei kitų demokratinių šalių patyrimas ir esama situacija vietinių mokesčių srityje. Nagrinėjama Lietuvos situacija vietinių mokesčių srityje ir savivaldą reguliuojančių teisės aktų atitikimas Europos savivaldos chartijai. Analizuojama Lietuvos savivaldybių biudžetų struktūra fiskalinės decentralizacijos požiūriu. Analizė parodė, jog nemokestinės pajamos, kurios labiausiai gali įtakoti vietos valdžia sudarė nedidelę savivaldybių biudžeto pajamų dalį ir todėl jų reikšmė savivaldybėms nėra didelė. Vietiniai mokesčiai taip pat nevaidina reikšmingo vaidmens savivaldybių biudžetuose dėl jų santykinai mažos dalies biudžetų pajamose. Valstybės biudžeto dotacijos savivaldybių biudžetuose sudaro daugiau negu pusė biudžeto pajamų. Šie rezultatai rodo palyginti žemą fiskalinės decentralizacijos lygį šalyje.Panaši situacija yra ir atskirų savivaldybių lygyje. Vilniaus ir kitų ES šalių sostinių biudžetų struktūrų palyginamoji analizė parodė, jog situacija Vilniaus, Dublino, Rygos ir Talino miestų savivaldybėse yra panaši ir gali būti charakterizuojama žemu fiskalinės nepriklausomybės laipsniu. Antra vertus, Paryžiaus ir Varšuvos savivaldybių biudžetų struktūra rodo aukštą fiskalinės decentralizacijos lygį, kuris yra daug aukštesnis negu Vilniaus miesto savivaldybės. Yra siūlomos priemonės, kurios leistų išplėtoti vidinių mokesčių institutą Lietuvoje iki europinio lygio, t.y. mokesčius, priskiriamus savivaldybių biudžetams, įteisinti kaip vietinius, paliekant savivaldybėms nustatyti jų tarifus įstatymų apibrėžtose ribose, o taip pat galėtų būti įvedami ir nauji vietiniai mokesčiai. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the possibility of developing fiscal decentralization and its main part – the institute of local taxes in Lithuania. General principles of tax distribution on the state and local government levels are discussed. The experience of contemporary democratic states and current situation in the sphere of local taxes of countries of European Union and other democratic countries is considered. The situation in the sphere of the local taxes in Lithuania and correspondence of the legal basis of local self-governments in Lithuania to the requirements of the European Charter of Local Self-Government is discussed. The budget’s structure of Lithuanian municipalities from the point of view of fiscal decentralization is analyzed. The analysis showed, that non-tax income, which can be mostly influenced by local governments, comprises but an insignificant share of all local governments income and its significance is not great. The local taxes do not play an important role in municipal budgets too, because these taxes comprise but a small share of municipal budgets. The volume of state subsidies for budgets of local authorities comprises more than a half of their total revenues. This fact testifies rather a low level of fiscal decentralization in the country. Similar situation is in the level of individual municipalities.The comparative analysis budget structures of the Vilnius and other capitals of EU countries showed that situation in Vilnius, Dublin, Riga and Tallinn municipalities is similar and characterizes by low degree of financial independence of municipalities. On the other hand budget structure of Paris and Warsaw municipalities indicates a high level of fiscal decentralization, which is much higher than that of the Vilnius municipality. The means are proposed that will enable us to develop the institute of local taxes up to the European level, i.e. the taxes allocated to the self-government to legalize as a local tax, rendering an opportunity to set its tariffs within the statutory limits and some new local taxes, could be legalized. [From the publication]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42839
Updated:
2019-03-04 07:43:51
Metrics:
Views: 22
Export: