Nepriklausomų auditorių funkcijos, pareigos ir atsakomybė už apgaulių išaiškinimą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepriklausomų auditorių funkcijos, pareigos ir atsakomybė už apgaulių išaiškinimą
Alternative Title:
Idenpendent auditors fukctions, duties and responsibility for disclosing fraud
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTLaisvas kapitalo judėjimas ir rinkos internacionalizacijos procesas sąlygoja, kad auditas tampa vis svarbesniu ne tik tam tikroje šalyje, bet ir tarptautiniu mastu. Apgaulės ir informacijos apie ją atskleidimas yra labai svarbi problema. Pagal tarptautinius audito standartus, Lietuvos įstatymus, nacionalinius audito standartus ir kitus standartų dokumentus nėra reikalaujama, kad auditoriai atskleistų apgavystes. Laikoma, kad rizika yra neišvengiama, kad kai kurie reikšmingi informacijos iškraipymai niekada nebus atskleisti. Vis dėlto, planuojant ir atliekant audito procedūras ir vėliau vertinant ir pateikiant rezultatus, auditorius turėtų atsižvelgti į reikšmingų iškraipymų riziką. Autoriaus nuomone, turi būti aiškiau išdėstyta auditoriaus atsakomybė už sukčiavimo atskleidimą. Straipsnis, skelbiantis, kad kai kurie reikšmingi informacijos iškraipymai gali būti neatskleisti, turi būti išbrauktas iš standartų. Kiekvienas atvejis turi būti ištirtas ir įvertinta, ar auditorius buvo teisus, ar ne, atskleisdamas faktus. Auditorius, nustatęs dėl apgaulės, įtariamo sukčiavimo ar klaidų atsiradusius reikšmingus iškraipymus, turi pranešti įmonės vadovybei ir aukščiausio lygio vadovams, o kai to reikalauja įstatymai, - ir teisėsaugos bei teisėtvarkos institucijoms. Pagal Lietuvos įstatymus, jei auditorius atskleidė šešėlinių pinigų operaciją, apie šį faktą turi būti informuota atitinkama institucija ir auditorius turi nutraukti tokios operacijos vykdymą. Tai neatitinka audito standartų ir negali būti įgyvendinta. Problemą galima spręsti įpareigojant auditorių informuoti apie tai kompanijos vadovybę ir savininkus. Tuo atveju, kai apgaulę padarė ės patys vadovai, reikia pranešti savininkams arba jų atstovams, o kai kuriais atvejais nutraukti sutartį su klientu.Reikšminiai žodžiai: Auditorių funkcijos; Pareigos ir atsakomygė; Apgaulė; Auditors funkctions; Duties and responsibility; Fraud.

ENFree movement of capital and the process of market internationalization lead to the fact that audit is becoming more important not only in a certain country but internationally too. Disclosing fraud and information about it is a very important problem. Following the international auditing standarts, the laws of Lithuania, national auditing standards or other standard act, the auditors are not required to disclose frauds. It is considered that risk is inevitable, that some distortion of very important information will never be disclosed. However, while planning audit, performing audit procedures and later evaluating and presenting results, the auditor should pay attention to the important distortion of risk. Following the autor's opinion, the auditors responsibility for disclosing deception must be clarified. The article, notifying the fact that some important information distortions may not be disclosed, must be crossed out from the standards. Every case must be investgated and evaluated whether the auditor was right or not in disclosing the fact. The auditor, having disclosed the facts of fraud, or mistakes, due to which there were cases of distortion, should inform the company's management or top managers and in some cases, in compliance with the country's laws, legal institutions too.In Lithuania, according to the law, if the auditor disclosed some shady money operation, the corresponding institution must be informed about this fact, and the auditor must terminate the performance of such operation. However, it does not comply with the audit regulating standards and it cannot be implemented. The problem can be solved in some ways: obligating the auditor to inform the company's management and the owners, or there representatives about the fraud. Therefore, if the managers are guilty of having performed fraud, the owners or their representatives must get full information, and in some cases, having discussed the event with the lawer, to the breach of contract with the client is possible. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4257
Updated:
2014-05-22 14:11:11
Metrics:
Views: 16
Export: