Studijų duomenų bazių panaudojimas studentų adaptacijai aukštojoje mokykloje tirti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų duomenų bazių panaudojimas studentų adaptacijai aukštojoje mokykloje tirti
Alternative Title:
The Use of the study databases to investigate adaptation of students in an institution of higher education
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2006, Nr. 1 (7), p. 62-74
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Duomenų bazės; Studentai; Adaptacija; Aukštosios mokyklos; Databases; Students; Adaptation; Higher education.
Keywords:
LT
Adaptacija; Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Duomenų bazės; Studentai / Students.
EN
Adaptation; Databases.
Summary / Abstract:

LTGebėjimas lengvai adaptuotis naujoje aplinkoje tampa būtina aukštąjį išsilavinimą įgijusio žmogaus kompetencija, t. y. vienu iš studijų rezultatų. Straipsnyje, išanalizavus ir apžvelgus per pastaruosius 20 metų tirtus Lietuvos studentų adaptacijos aukštojoje mokykloje rodiklius (studento laiko vadybą, studijų motyvaciją, akademinį ir visuomeninį aktyvumą, saviugdą, mokslo ir karjeros vertės suvokimą), remiantis Šiaulių universitete kaupiama statistika siekiama parodyti turimų statistinių duomenų panaudojimą atliekant kompleksinius tyrimus, susijusius su studentų adaptacija akademinėje bendruomenėje. Visos aukštosios mokyklos kaupia sesijų rezultatus (pirmosios sesijos rezultatai gali įspėti apie didaktinio proceso problemas), duomenis apie studentų išbraukimus iš sąrašų ir jų priežastis (dėl nepažangumo, paties prašymu, pažeidus akademinę drausmę), apie studentų būseną ir mobilumą (pakeitė studijų vietą, studijų formą, studijų programą, laikinai nutraukė studijas, pratęsė sesiją). Išanalizavus Šiaulių universiteto penkių absolventų laidų (baigė Universitetą 2002–2006 m.) duomenis matyti, kad tiriant adaptacijos problemas ypač vertingi duomenys apie studentų išbraukimus iš sąrašų, studijų vietos keitimą. Šie duomenys įspėja apie studentų patiriamus sunkumus, socialinės-psichologinės, profesinės adaptacijos kritinius taškus, Universiteto studijų vadybos problemas. Be to, šiuos duomenis susiejus su kita aukštojo mokslo politiką analizuojančia medžiaga, galima numatyti studijuojančiųjų adaptacijos ir mobilumo aukštojo mokslo sistemoje tendencijas, gilesnių tyrimų kryptis. [Iš leidinio]

ENAbility to adapt easily in a new environment becomes a necessary competence for a graduate of higher education, thus a result determined by the study process. Based on the analysis of generalized rates on Lithuanian students’ adaptation at institutions of higher education for the past 20 years (student’s time management, study motivation, academic and social initiatives, self-help, understanding of the value of education and career) and statistics collected by Šiauliai University, the article aims to use collected statistical data to pursue complex research on students’ adaptation in academic environment. All institutions of higher education collect term results (first term can predict the problems of didactic process), data on students’ exclusion from the student lists and reasons for exclusion (failure, personal request, breach of academic discipline), data on students’ condition and mobility (change of study location, study mode, study programme, temporary cancellation of studies, extension of a term). Analysis of data for 5 generations of graduates in Šiauliai University proved that data on students’ exclusion from the listings and change of study location is highly valuable for research on adaptation problems. Data warns about difficulties students face, critical points of social-psychological, professional adaptation and problems of study management at the University. Moreover combining this data with other research material on education policy helps to predict the trends in students’ adaptation and mobility within the system of higher education, further research trends.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4243
Updated:
2018-12-17 11:45:43
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: