A. Maceinos tautinio auklėjimo idėjos globalizacijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
A. Maceinos tautinio auklėjimo idėjos globalizacijos kontekste
Alternative Title:
Ideas of national upbringing by A. Maceina in the context of globalization
In the Journal:
Pedagogika. 2012, 107, p. 25-30
Keywords:
LT
Rasė; Tėviškė; Tauta; Tautinis auklėjimas; Tautinis identitetas.
EN
Homeland; Nation; National identity; National upbringing; Race.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami pedagogo Antano Maceinos darbai, kuriuose sprendžiamos tautinio auklėjimo problemos ugdant asmens tautinį tapatumą. Siekiama išanalizuoti ir išskirti tautinio ugdymo (auklėjimo) svarbiausius veiksnius A. Maceinos pedagoginiame palikime, išryškinant sąlyčio taškų ir auklėjamųjų galimybių panaudojimo šiandieniam ugdymo(si) procesui galimybes. Studijuotas A. Maceinos pedagoginis palikimas tautinio auklėjimo klausimu ir švietimo ekspertų standartizuoto interviu pasisakymai vertinant tautinio auklėjimo problemas, padėjo prieiti prie šių išvadų: A. Maceina tautinį auklėjimą įvardija kaip pagrindinę ugdymo sritį pedagoginiame procese, nuo kurio priklauso tautos valstybės tvirtumas, įvaizdžio patrauklumas tarptautinėje erdvėje; tautinis auklėjimas glaudžiai susijęs ir yra priklausomas nuo visų veiksnių - šeimos, mokyklos, valstybės, Bažnyčios ir kt., taip pat veiklų integracijos, sinergijos ugdant vaikų tautinį identitetą; ypatingas vaidmuo skiriamas mokyklai, kuri tautiniam auklėjimui turi skirti ir sujungti visas ugdomąsias galias: mokymo turinį ir procesą, aplinkos, mokytojų, šeimos edukacinio švietimo, pareigų šeimai, aplinkai ir kt.; ekspertų pasisakymai leidžia manyti, kad visi tautinio auklėjimo veiksniai yra netapatūs ir todėl tautinis auklėjimas ir su tuo susijusios pasekmės (susvetimėjimas, emigracija, neatsakingumas) stiprėja, o tautinis identitetas menkėja.

ENThe paper focuses on the writings of pedagogue Antanas Maceina concerning the issues of national upbringing while upbringing national self- consciousness of a person. The article aims at exploration of different approaches to national upbringing during different epochs. This paper aims at analyzing and distinguishing main factors of national upbringing in the heritage of A. Maceina pedagogy, emphasizing the use of education opportunities in modern educating / training process. The methods of scientific research: scientific analysis of A. Maceina work "National upbringing" (1934) and his scientific articles, interpretation and the discussion of standardized conversation with four informants. After having analysed the pedagogical inheritance of A. Maceina in the context of national upbringing and data of standardized interviews of education experts who were interviewed about the issues of national upbringing it is possible to arrive at the following conclusions: A. Maceina identifies national upbringing as the main educational field in the educational process on which depends the strength of the nation, and its image in the international area; the strength of upbringing depends on all of the factors - family, school, state, church, and other factors, integration of activities, synergy in developing national identity for children; a particular attention is paid to school which has to bring together all educational resources, such as educational programmes and study contents, educational resources of environment, family, teachers, family education, responsibilities and duties towards family, environment etc.; the interviews with the experts suggest that the attitudes from the point of view of all factors to national upbringing are different, therefore, national upbringing and the consequences of it is increasing identity is decreasing. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42245
Updated:
2018-12-17 13:20:14
Metrics:
Views: 28    Downloads: 21
Export: