Jaunųjų katalikų sąjūdžio genezė, ideologiniai principai ir jų realizavimo praktika (1919-1940) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunųjų katalikų sąjūdžio genezė, ideologiniai principai ir jų realizavimo praktika (1919-1940): disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2011.
Pages:
274 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2011 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanit. m.) – Vilniaus universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Atviroji katalikybė; Katalikų akcija; Indoktrinacinis mechanizmas; Tautinis angažuotumas; Romuviečiai.
EN
Open-catholicism; Catholic Action; Mechanism of the indoctrination; National engagement; Romuva adherents.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Young catholic movement genesis, ideological principles and putting them into practice (1919-1940) Vilnius, 2011 62 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – visos eilės talentingų jaunų katalikų intelektualų inicijuotas visuomeninis, kultūrinis ir iš dalies politinis judėjimas - jaunųjų katalikų sąjūdis (JKS) - veikęs 1936–1940 m. Vienu iš svarbiausių jo genezės veiksnių buvo 1919 m. į Romuvos draugiją susivienijusių S. Šalkauskio, K. Pakšto ir J. Ereto bei kitų katalikų kultūrininkų siekis išsiugdyti savąją pamainą. JKS labai įtakojo ir 4 - ame dešimtmetyje Europoje susiformavęs nepalankus liberaliajai demokratijai pasaulėžiūrinis bei politinis klimatas, suteikęs JKS tautinio ir socialinio radikalumo. Materializmui priešpriešinamas idealizmas ir katalikybės kaip religijų ir ideologijų sintezės modelis - atviroji („plačioji”) katalikybė - bei Katalikų akcija (KA) tapo JKS religinės programos pagrindu. Tuo tarpu tautinė programa apėmė pastangas siekti šalies modernizavimo ir tautos solidarumo. Tradicinio katalikiškojo ekskliuzyvizmo atsisakymas įgalino teigiamą požiūrį į bendradarbiavimą su nekatalikais. Tai leido palaikyti santykius ir su priešiškomis KA ideologinėmis grupėmis (tautininkais, voldemarininkais, liaudininkais, socialdemokratais, komunistais). Darbe daug dėmesio skiriama Naujosios Romuvos (NR) kultūriniam sąjūdžiui, laikytinam jaunųjų katalikų giluminių pasaulėžiūrinių nuostatų raiškos būdu. JKS veikimą itin išaugusios grėsmės nepriklausomybei laikotarpiu (1938 – 1940) sąlygojo pastangos ugdyti lietuvių tautinį ir socialinį solidarumą, ruošiant katalikų ir jų įtakojamas bendratautinių organizacijų struktūras pasipriešinimui gręsiančiai sovietų okupacijai.

ENObject of thesis - a social, cultural and partly political movement initiated by a whole range of talented young Catholic intellectuals - Young Catholic Movement (YCM) that operated in 1936-1940. The desire to prepare successors of S. Šalkauskis, K. Pakštas and J. Eretas and other Catholic culture workers united in Romuva Society in 1919 was one of the most important factors of YCM genesis. YCM was influenced by world-view and political climate unfavourable to liberal democracy formed in Europe in the 4th decade and provided YCM with national and social radicalism. Idealism opposed to materialism and Catholicism as religions and ideologies synthesis model – open ("wide") Catholicism and the Catholic Action (CA) became the basis of YCM religious programme. Meanwhile, the programme included the nation‘s efforts to seek for modernization of the country and the solidarity of nation. Refusal of traditional Catholicism exclusiveness enabled a positive attitude to cooperation with non-Catholics. This allowed the relations with hostile to CA ideological groups (with Nationalists, Voldemaras adherents, Populists, the Social Democrats, Communists). The paper focuses on cultural movement of Naujoji Romuva (NR), considered being the expression way of young Catholics deep world-view attitudes. During the period of significantly increased risk to independence (1938-1940) YCM performance was determined by efforts to educate the Lithuanian national and social solidarity in the preparation of Catholics and structures of co-national organizations influenced by them for resistance against threatening Soviet occupation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42055
Updated:
2022-02-29 19:21:19
Metrics:
Views: 22    Downloads: 8
Export: