Valdymo apskaita : sunkiai atsakomi klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valdymo apskaita: sunkiai atsakomi klausimai
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2006, Nr. 1, p. 141-144
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas - Lietuvos ir užsienio autorių valdymo apskaitos vadovėliai, mokomosios knygos ir mokymo priemonės. Tyrimo tikslas - iškelti svarbius valdymo apskaitos klausimus ir pabandyti į juos atsakyti. Išsami užsienio ir Lietuvos autorių valdymo apskaitos darbų analizė parodė, kad įvairūs autoriai skirtingai supranta valdymo apskaitos turinį. Skirtingi valdymo apskaitos pavadinimai atsirado dėl neteisingo vertimo iš užsienio kalbų ir nepakankamo šios apskaitos rūšies esmės ir turinio supratimo. Įvairių autorių nuomonių analizė leidžia daryti išvadą, kad valdymo apskaita visgi yra sudėtinė buhalterinės apskaitos sistemos dalis. Ji, kaip mokslas ir praktinis dalykas susiformavo iš išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo, pamažu praplėtė ir toliau plečia savo ribas. Valdymo apskaitos išskyrimas į savarankišką apskaitos rūšį labiausiai siejamas su komercinės paslapties apie kai kurias įmonės veiklos sritis išsaugojimu. Finansinės apskaitos duomenys prieinami visiems informacijos vartotojams, o valdymo apskaitos teikiama informacija yra komercinė paslaptis ne tik išorės vartotojams, bet ir tiems įmonės darbuotojams, kurie neturi tiesioginio ryšio su sprendžiama problema. Atliktas tyrimas parodė, kad valdymo apskaitos negalima sutapatinti su išlaidų apskaita ir kalkuliavimu. Valdymo apskaitos laukas gerokai didesnis. Valdymo procese ypač svarbios planavimo, kontrolės ir prognozavimo funkcijos. Todėl į valdymo apskaitą reikia žiūrėti kaip į įmonės perspektyvų reguliavimo ir veiklos vertinimo priemonę, optimalių valdymo sprendimų priėmimo sistemą.Reikšminiai žodžiai: Valdymo apskaita; Finansinė apskaita; Atskaitomybė; Management accounting; Financial accounting; Accountability.

ENThe subject of the study is handbooks, manuals, tutorials and training aids on management accounting, written by Lithuanian and foreign authors. The aim of the study is to raise important management accounting issues and attempt to provide answers. The comprehensive analysis of works on management accounting, written by foreign and Lithuanian authors, show that different authors have different understanding of the content of management accounting. Different names of management accounting emerged as the result of incorrect translations from foreign languages and insufficient understanding of the essence and content of the type of accounting. The analysis of opinions of different authors allows for the conclusion that the management accounting is a composite part of the accounting system, which as a science and a practical subject formed from cost accounting and calculation of production costs and gradually expanded and continues to expand its limits. Distinguishing of management accounting as a self-sufficient type of accounting is related to keeping of commercial secrets on certain areas of activities of companies. The financial accounting data are accessible to all the users of information and the information, provided by management accounting is a commercial secret both to external users and the employees of the company, who do not have the direct relation to the resolved problem. The study showed that the management accounting may not be identified with cost accounting and calculation. The area of management accounting is significantly wider. The functions of planning, control and forecasting are especially important in the management process therefore management accounting should be viewed upon as a tool for regulation of the prospects and evaluation of the activities of the company, as well as the system for making optimum management decisions.

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Valdymo apskaita : koncepcija, metodika, politika / Jonas Mackevičius. Vilnius : TEV, 2003. 410 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4203
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 143    Downloads: 40
Export: