Graikiško "Odarion’o" (1604) šv. Kazimiero garbei autorystės problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Graikiško "Odarion’o" (1604) šv. Kazimiero garbei autorystės problema
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2006, t. 48 (3), p. 89-103
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Autorius; Autorystės problema; Konvoliutas; Graikiškoji ir lotyniškoji kūryba.
Keywords:
LT
Autorystės problema; Autorius; Graikiškoji ir lotyniškoji kūryba; Konvoliutas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama 1604 m. Šv. Kazimiero kanonizacijos šventimo proga sukurta sapfinė odė-giesmelė "Odarion" autoriaus problema. Graikiškasis Odarionas neturėtų būti priskiriamas Grigaliui Svencickiui, nes tam prieštarauja ir istoriniai faktai (Svencickis buvo iškilmių dalyvis, bet ne jų literatūrinės dalies organizatorius), ir leidinio sandara: eilėraštis išspausdintas kaip citata atskirą antraštę turinčioje panegirinėje kalboje, kurios autorius – austras Kvirinas Knogleris. Kūrinį citavęs asmuo - Kvirinas Knogleris - ne tik nenurodė jo autoriaus, bet ir paliko keletą dvejones kurstančių užuominų. Viena vertus, sakosi iš vaikystės mylįs graikų kalbą (vadinasi, yra galimybė, kad prisidėjo prie Odariono kūrimo), kita vertus, savo autorystės taip pat nėra linkęs nuslėpti (pamini savo lotynišką elogiją). Abejones dėl Kvirino Knoglerio asmens autentiškumo išsklaido kiti jo veikalai, kuriuose nurodomas tuometinis akademinis statusas. Be to, panašus jo panegirinių, dedikacinių tekstų stilius. Kol kas neišsprendžiamas ir Laurencijaus Bojerio (kito potencialaus kūrėjo) santykis su Knogleriu: ar jisai galėjo jo vardu publikuoti savo kūrinius. Realus pretendentas į Odariono autorius galėtų būti Vilniaus universiteto retorikos ar poetikos profesorius ir / arba studentas (studentų grupė), plačiąja prasme - visa Vilniaus akademija. Leksikos panašumai leidžia gretinti Odariono autorių su Jonu Krajkovskiu, tuometiniu retorikos kurso klausytoju, tačiau Knoglerio "filheleniškumas" ir švedo Bojerio polinkis maskuotis tebėra reikšmingi rodikliai, leidžiantys ir juodu skirti prie galimų šio teksto kūrėjų.

ENThe article discusses the problem of the author of the Sapphic hymn ode “Odarion”, created on the occasion of canonization of St. Casimirus in 1604. The Greek Odarion could not be ascribed to Gregory Svencicki, since it would also be in conflict with both the historical facts (Svencicki was a participant of the solemnity, but not the organizer of its literary part) and the composition of the publication: the poem was printed as a quote in a panegyric with a separate heading, the author of which is Austrian author Quirinus Cnogler, who, when quoting the poem both did not specify its author and left several hints, which raise doubts. On one hand, he stated that he loved the Greek language since childhood (thus, chances are, he contributed to creation of “Odarion”), on the other, he was not inclined to keep his authorship secret (he mentions his Latin eulogy). Any doubts regarding the authenticity of the person of Quirinus Cnogler are erased by his other works, stating his academic status. In addition, the style of his panegyric and dedicational texts is similar. The relation between Cnogler and Laurentius Boyer (another potential creator), i. e. the question if one could have published his works on behalf of the other, also remain unresolved. Another claimant to the authorship of “Odarion” could be a professor and/or student and/or group of students of rhetoric or poetry of Vilnius University or the entire Vilnius Academy in a broad sense. The similarities of lexis allow for comparison of the author of “Odarion” with Jonas Krajkovskis, the student of the course of rhetoric of the time, however Cnogler’s "filheleniškumas" and Boyer’s inclination to mask himself are still significant indicators, allowing for ascribing the said text to both of them.

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 5, Dokumentai. Knygos. Parodos kronika, XI-XX a. / sudarytojai Vydas Dolinskas, Jolita Liškevičienė. 2009. 237 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4190
Updated:
2018-12-17 11:38:37
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: