Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2011.
Pages:
309 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2010 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Ženklas; Prekių ženklas; Licencija; Licencinė sutartis.
EN
Trademark law; Trademark; License; License agreement.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Problems of trademark licensing Vilnius, 2011 21 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjami prekių ženklo licencinės sutarties probleminiai aspektai, egzistuojantys licencinės sutarties sudarymo, jos galiojimo ir pasibaigimo metu. Probleminiai aspektai darbe suprantami kaip sutartį reglamentuojančių teisės normų aiškinimo atvejai, kuriems esant bendrąsias ir specialiąsias teisės normas būtina aiškinti atsižvelgiant į sutarties objekto (teisės į prekių ženklą) specifiką. Probleminiai aspektai yra sąlygojami dviejų priežasčių: neišsamaus licencinės sutarties reglamentavimo ir sui generis sutarties pobūdžio. Tai aspektai, susiję su sutarties registracija prekių ženklų registre, su sutarties šalių teisiniu statusu, su teise į prekių ženklą (jos galiojimu ar modifikavimu), šios teisės perdavimu, konkurencijos teise, licencinės sutarties atribojimu nuo kitų sutarčių ir bei kiti probleminiai aspektai. Darbe daromos išvados, jog prekių ženklų licencinių sutarčių registracijos sistema neatitinka šiuolaikinės teisės tendencijų ir licencinės sutarties registracijos kaip sąlygos sutartį panaudoti prieš trečiuosius asmenis turėtų būti atsisakyta, tačiau paliekant galimybę registruoti sutartį vienos iš sutarties šalių valia; siūloma išplėsti neišimtinio licenciato teisės kreiptis į teismą ribas; pažymima, kad licenciato veiksmai ginčijant jam licencijuojamą ženklą remiantis absoliučiais ženklo negaliojimo pagrindais ar dėl ženklo nenaudojimo neturėtų būti laikomi savaime nesąžiningais; licenciaro atliekamos kokybės kontrolės licencinėje sutartyje nenumatymas neturi įtakos nei licencinės, nei licencijuojamo ženklo galiojimui; franšizės sutartis turi licencinės sutarties elementą; atviroji prekių ženklo licencinė sutartis negali būti laikoma savaime pažeidžiančia konkurencijos teisės taisykles.

ENAnalysis of dissertation is focused on problematic aspects of trademark license agreement that exist throughout the conclusion, validity and termination of a contract. Problematic aspects are understood as legal interpretation cases where common and special norms have to be interpreted taking into account specifics of a contract object (right to a trademark). Problematic aspects are conditioned by two reasons: non comprehensive regulation of trademark license and sui generis nature of a contract. Those aspects are related to registration of license in trademark register, legal status of parties of license agreement, right to a trademark (its validity and modifications), transfer of a right to trademark, competition law, delimitation of trademark license agreement from other types of agreements and other problematic aspects. It is concluded that trademark license registration system does not correspond to the tendencies of modern trademark law anymore and registration system should be transformed by refusing of license registration as a condition to use license against third parties, however, leaving a possibility to register license if any of the parties wish to do so; right to apply to a court should be broadened for a non-exclusive license; licensee should not be per se deemed acting unfairly if he takes an action to revoke a trademark that is being license to him because of non use or invalidate it is because of non compliance to absolute grounds; absence of quality control provisions does not impact validity both of trademark and its license agreement; franchise agreement has an element of trademark license; open trademark license agreement should not per se be treated as infringing competition rules.

Subject:
Related Publications:
  • Naujasis Europos Sąjungos prekių ženklų reglamentas : patobulintos ženklų registravimo sąlygos ir išplėstos teisių gynimo galimybės / Arūnas Želvys. Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą / moksliniai redaktoriai Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Petras Ragauskas. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016. P. 405-415.
  • Prekių ženklo naudojimo reikalavimas : teorinės ir praktinės problemos / Danguolė Klimkevičiūtė. Socialinių mokslų studijos. 2012, Nr. 4 (3), p. 1085-1107.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41649
Updated:
2022-02-29 12:57:27
Metrics:
Views: 7
Export: