Vietinių konfederacijų susidarymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1792 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietinių konfederacijų susidarymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1792 m
Alternative Title:
Formation of local confederations in the Grand Duchy of Lithuania in 1792
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vietinės konfederacijos.
EN
Local confederations; Local konfederations; The Grand Duchy of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas konfederacijų, nukreiptų prieš pažangias Ketverių metų seimo reformas ir 1791 m. gegužės 3 d. konstituciją, kūrimo procesas atskiruose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietuose. Nagrinėjama konfederacijų kūrimo reikšmė ir metodai, nustatomos vietos konfederacijų kūrimo ir įteisinimo datos. Vietos konfederacijų kūrimas analizuojamas atsižvelgiant į jų atitikimą prisiekusios bajorijos sąjungos, kitaip – generalinės konfederacijos, idėjai, dominavusiai XVIII a. Lenkijos-Lietuvos valstybės bajoriškosios visuomenės savimonėje. LDK septyniolikos vietinių konfederacijų medžiagos tyrimas, atliktas Lietuvos valstybės istorijos archyve ir Baltarusijos nacionaliniame istorijos archyve Minske, rodo, kad 1792 m. gegužės viduryje paskelbtos sukurtos Polocko vaivadijos, Oršos ir Breslaujos pavietų konfederacijos neatitiko bajoriškoje visuomenėje dominavusio požiūrio į prisiekusiosios bajorijos sąjungos sudarymo eigą bei šios sąjungos įteisinimą. Pradinis šių konfederacijų kūrimo etapas vyko Rusijos imperijos teritorijoje. Konfederacijų aktai buvo įteisinti tik po Rusijos kariuomenės intervencijos į LDK 1792 m. gegužės 22 d. Kelią vietinėms konfederacijoms sudaryti bei įsitvirtinti LDK, kaip ir Lenkijos karalystėje, parengė svetimos valstybės okupacinė kariuomenė. Vietinių konfederacijų kūrimosi procesas LDK užtruko nuo 1792 m. gegužės 28 d., kada buvo sudaryta pirmoji prisiekusiosios bajorijos sąjunga LDK teritorijoje – Breslaujos pavieto konfederacija (įteisinta gegužės 29 d.), iki Vitebsko vaivadijos centrinio pavieto konfederacijos sudarymo 1792 m. rugsėjo 15 d. Čerėjos mieste.1792 m. sudarant LDK generalinę laisvąją konfederaciją ryškūs abu XVIII a. egzistavę prisiekusiosios bajorijos sąjungos kūrimo modeliai. Iki 1792 m. birželio 25 d. buvo laikomasi idealaus (respublikoniškojo) kūrimo modelio: reformų ir 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos priešininkams LDK pavyko sudaryti penkias realiai veikiančias vietines konfederacijas (Breslaujos, Polocko, Oršos, Vilniaus bei Minsko) ir remiantis jomis paskelbti apie valdžios perėjimą į generalinės konfederacijos rankas. Tačiau dauguma vietinių LDK konfederacijų buvo sukurtos antruoju konfederacijų sudarymo būdu (iš viršaus), jau egzistuojant visą valstybę atstovaujančiai generalinei konfederacijai. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle deals with the process of formation of confederation, opposing progressive reforms of the Four Years Seimas and the Constitution of May 3,1791, in districts of the Grand Duchy of Lithuania. The means and methods of formation of confederation are discussed, the dates of formation and legitimization of local confederations are defined. The formation of local confederations is analyzed in respect of its correspondence to the idea of formation and legitimization of the union of gentry, or confederation, which dominated the self-consciousness of Polish-Lithuanian noble society in the XVIII century. The analysis of materials concerning seventeen local confederations, kept in Lithuanian State Historical Archives and National Historical Archives of Belorussia in Minskas, shows, that the confederations of Polockas palatinate, Orša and Breslauj'a districts (which were proclaimed as formed in May, 1792) did not correspond to the idea of noble society concerning the formation and legitimization of the union of gentry. The beginning of formation of these confederations took place in the territory of the Russian Empire. The acts of confederations were legitimized only after the GDL was invaded by the Russian Army in May 22,1792. As in the Kingdom of Poland, in the GDL the occupation army of a foreign state enabled formation of local confederations. The process of formation of local confederations lasted since May 28, 1792, when the first union of gentry in the GDL, Breslauja district confederation, was formed (legitimized May 29) till September 15, 1792, when nobility of the central district of Vitebsk palatinate formed the confederation in Čerėja city.During the formation of the general free confederation of the GDL in 1792, both patterns of formation of the gentry union, which existed in the XVIII century, were used. Until June 25, 1792 the formation according to the ideal (republican) pattern took place: the opponents to the reforms and the Constitution of May 3, 1791 managed to form five functioning local confederations in the GDL (Breslauja, Polockas, Orša, Vilnius and Minsk). On that ground they declared, that the power in the country had passed into hands of the general confederation. However, the majority of local confederations in the GDL were formed according to the second pattern of formation of confederations (from above), when the general confederation representing the entire state already existed. [From the publication]

Related Publications:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų sąjūdis 1789-1792 metais / Liudas Glemža. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010. 263 p., [1] žml. lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41043
Updated:
2022-01-24 19:29:50
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: