Jedynowładztwo czy diarchia? Przyczynek do dziejów ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XV w.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Jedynowładztwo czy diarchia? Przyczynek do dziejów ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XV w
In the Journal:
Zapiski historyczne. 2003, t. 68, z. 4, p. 7-30
Keywords:
LT
Algirdas, 1296-1377; Autokratija; Diarchija; Edvardas Gudavičius; Gediminaičiai; Gediminas; Jogaila; Kęstutis, Lietuvos didysis kunigaikštis, 1300-1382; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Trakų Kunigaikštija; Vienvaldystė; Vilniaus Kunigaikštija; Vytautas.
EN
Algirdas; Autocracy; Diarchy; Edvardas Gudavičius; Gediminas; Jogaila; Kęstutis; The Duchy of Trakai; The Duchy of Vilnius; The Gediminids; The Grand Duchy of Lithuania; Vytautas.
Summary / Abstract:

LTIstoriografijoje vyravo nuomonė, kad Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje valdantysis didysis kunigaikštis buvo vienintelis valstybės valdovas su plačiais įgaliojimais. Straipsnyje kritiškai nagrinėjama LDK ankstyvosios valstybinės santvarkos diarchijos idėja, mokslinėje literatūroje iškelta lietuvių istoriko Edvardo Gudavičiaus. Ji, nors ir radusi šalininkų tarp lietuvių ir lenkų istorikų, telaikoma klaidinga hipoteze. Straipsnyje nepritariant diarchijos valdymo koncepcijos pagrįstumui kritiškai nagrinėjami šaltiniai. Daug vietos skiriama kunigaikščio Gedimino valdymui apibūdinti. Svarbiais klausimais jis tardavosi su įtakingais savo bajorais, tačiau nėra duomenų, leidžiančių suabejoti jo vienvaldyste, kito monarcho egzistavimu tuometinėje LDK. Jaunučio valdymo laikais apskritai nesimato kas galėtų būti laikomas submonarchu. Iki 1345 m. jokios diarchijos Lietuvoje nebuvo. O vėliau? Nors Kęstučio ir Algirdo valdyme galima įžiūrėti dvivaldystės požymių, tačiau tai nebuvo teisinė norma. Ji išplaukė iš tuometinės specifinės išimtinės situacijos, kuri buvo nulemta Kęstučio įtakos ir nuopelnų, kas tęsėsi LDK valdovu tapus Jogailai. Vėliau panašią įtakingą padėtį yra turėjęs ir Skirgaila, tačiau jis taip pat netapo submonarchu.Tai vėlgi grindžiama senaisiais šaltiniais ir jų interpretacijomis. Jogailos valdymas iki jam tampant Lenkijos karaliumi LDK teisinėje sistemoje iš esmės nieko nepakeitė.

ENThe dominant position in the historiography was that the Grand Duke of the Grand Duchy of Lithuania was the only ruler of the state with a wide range of powers. The article critically examines the idea of the diarchy of the early state system of the Grand Duchy of Lithuania, discussed in the scientific literature by Lithuanian historian Edvardas Gudavičius. It, despite finding supporters among the Lithuanian and Polish historians, is still thought to be a wrong hypothesis. The article disagrees with the validity of the concept of diarchy management and critically examines the sources. A great deal of space is devoted to the governance of Grand Duke Gediminas. When it came to important issues, he would consult his influential noblemen, but there are no data that would cast doubt on his monarchy or imply what there existed another monarch in the Grand Duchy of Lithuania of that time. At the time Jaunutis' governance there does not seem to be anyone who could be considered a submonarch. Up until 1345 there was no diarchy in Lithuania. And later? Although the governance of Kęstutis and Algirdas can be seen as having signs of diarchy, but it was not a legal norm. It came out of the specific situation of that time that was determined by the influence and merits of Kęstutis. It continued after Jogaila became the ruler of the Grand Duchy of Lithuania. Later, Skirgaila had a similar influential position, but he also did not become a submonarch. It is again based on ancient sources and their interpretations. Until he became the King of Poland, Jaunutis' governance did not change anything in the legal system of the Grand Duchy of Lithuania.

ISSN:
0044-1791; 2449-8637
Related Publications:
Gediminaičių kunigaikštystės LDK pietinėse žemėse XIV-XV a / Vytas Jankauskas. Lietuvos pilys. 2009, 4 (2008), p. 5-17.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41023
Updated:
2022-01-29 00:52:18
Metrics:
Views: 4
Export: