Akademinio jaunimo kultūrinių vertybių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinio jaunimo kultūrinių vertybių tyrimas
Alternative Title:
Cultural values research of the academic youth
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2002, Nr. 1 (27), p. 78-83
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Akademinis jaunimas; Kultūra; Kultūrinės vertybės; Vartotojų elgsena; Vartotojų elgseną kultūra.
EN
Academic youth; Consumer behavior; Cultural values; Culture; Culture, cultural values.
Summary / Abstract:

LTKultūros poveikio vartotojų elgsenai tyrimo aktualumą sąlygoja aštrėjanti konkurencija, kai gamintojų interesų įgyvendinimas priklauso nuo to, kiek jie sugeba patenkinti vartotojų poreikius. [...] Tyrimo tikslas – ištirti Lietuvos akademiniam jaunimui būdingas kultūrines vertybes. [...] Priimant sprendimus, padedančius įgyti konkurencinį pranašumą, reikia gerai pažinti visuomenės kultūrą ir vartotojų vertybių prioritetus. Laikantis nuomonės, kad šiuo metu pastebimas jaunų žmonių kultūrinių vertybių perkainojimas, empiriniam tyrimui buvo pasirinktas Lietuvos akademinis jaunimas. Atlikto empirinio tyrimo metodologija grįsta išsivysčiusiose šalyse naudojamu Hawkins ir kt. [13] kultūrinių vertybių tyrimo aprašu, susidedančiu iš trijų pagrindinių kultūrinių vertybių grupių, turinčių įtakos vartotojų elgsenai: į kitus orientuotos vertybės, į aplinką orientuotos vertybės, į save orientuotos vertybės. Į kitus orientuotų vertybių grupėje Lietuvos akademiniam jaunimui būdingos šios vertybės: individuali (3,25 balai), romantikos (4,01), suaugusiųjų (3,28), kooperavimosi (3,86), feminizmo (3,24) ir jaunimo (3,22). Į aplinką orientuotų vertybių grupėje akademiniam jaunimui būdingos švaros (4,85), socialinės padėties (4,02), pokyčių (3,86), rizikos (2,92), problemų sprendimo (3,64) vertybės ir vertybės, susijusios su gamta (2,78). Į save orientuotų vertybių grupėje akademiniam jaunimui būdingos aktyvumo (4,86), materiališkumo (2,88), laisvalaikio (3,21), momentinio poreikių tenkinimo (3,56), jutiminio patenkinimo (2,55) ir laisvumo (4,85) vertybės. [Iš leidinio]

ENHarsher competition determines the relevance of the research regarding the cultural impact on consumers’ behaviour, when the implementation of consumer interests depends on to what extent they are able to satisfy the consumer needs. The aim of the research is to explore cultural values characteristic of Lithuanian young academia. When adopting decisions which help to acquire competitive advantage, one must have a good knowledge of society’s culture and priorities of consumers’ values. If we stick to the opinion that currently we notice the revaluation of cultural values of young people, Lithuanian young academia was chosen for the empirical research. The methods of the conducted empirical research is based on Hawkins and other [13] schedule of cultural values’ research used in developed countries, consisting of three main cultural values’ groups which have impact on consumer behaviour: values orientated towards others, values orientated towards the environment, and values orientated towards oneself. In the group of values orientated towards others the following are characteristic to Lithuanian young academia: individual (3.25 points), romantics (4.01), adult (3.28), cooperation (3.86), feminism (3.24), youth (3.22). Environment orientated academic youth cares about such values: cleanliness (4.85), social status (4.02), changes (3.86), risk (2.92), problem solution (3.64), and values related to nature (2.78). In the group of values orientated towards oneself the following are characteristic to Lithuanian young academia: activity (4.86), materialism (2.88), leisure time (3.21), momentary satisfaction of needs (3.56), sensitive satisfaction (2.55), freedom (4.85).

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Laukuvos gimnazija: vertybių paieškos sociologiniu požiūriu / Antanas Čiužas. Laukuva. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Virginijus Jocys. Vilnius: Versmė, 2005. P. 558-605. Vilnius: Versmė, 2011. P. 950-981.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40915
Updated:
2018-12-17 11:06:40
Metrics:
Views: 16
Export: