Influences of "Młoda Polska" (Young Poland) on early Čiurlionis art

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Influences of "Młoda Polska" (Young Poland) on early Čiurlionis art
In the Journal:
Lituanus. 2006, vol. 52, no. 1, p. 46-65
Keywords:
LT
Dailininkai; Kompozitoriai; Lenkų modernizmas; Lietuvos menininkas; Menas; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
EN
Art; Composers; Lithuania; Lithuanian artist; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Painters; Polish modernism.
Summary / Abstract:

LTNorint apibrėžti kas padarė įtaką M. K. Čiurlionio (1875-1911) kūriniams, jo temoms ir vaizdiniams, tikslinga geriau susipažinti su lenkų menu – moderniais ir romantiniais pamatais, kurie susiformavo XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Greitai absorbuodamas naujas Vakarų meno tendencijas pastarojo amžiaus pradžioje lenkų modernizmas buvo vienas iš šaltinių, kurio dėka Čiurlionis susipažino su šiuo menu. Ar yra panašumų tarp jo kūrybinių ieškojimų ir to meto lenkų dailininkų darbų? Jei mes atrastume tokių panašumų, mes galėtume teigti, jog Lenkijos modernistinis judėjimas „Jaunoji Lenkija“ (Młoda Polska) buvo pirmasis lietuvių menininko žingsnis modernizmo keliu. Judėjimas „Jaunoji Lenkija“ nebuvo vieningas stilistine prasme, jį sudarė kūrybingos asmenybės, pasižyminčios kūrybinių ieškojimų įvairove. Tai paaiškina kodėl XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lenkų tapyba nebuvo monolitiška, o įvairialypė. Ar galima teigti, jog Vakarų modernizmo atspindžiai Čiurlionio kūryboje yra stipresni, nei lenkų modernizmo neoromantizmas? Akivaizdu, kad bendros dailininko kūrinių savybės – individualizmas, lyrizmas, simbolizmas, transcendentalumas, nacionaliniai tikslai – vis dar yra romantinės savybės, būdingos ne tik lenkų, bet ir rusų, čekų bei skandinavų dailininkams. Vis dėlto nors „Jaunosios Lenkijos“ tapytojai teoriškai suprato pagrindinius modernizmo estetikos principus, jie nerado kelių juos praktiškai taikyti, vietoj jų savo kūriniuose naudojo natūralistinį realistinį stilių. Čiurlionis, priešingai, koncentravosi ties kūrinio plastinėmis problemomis ir besikeičiančia forma.

ENIn order to establish the factors influencing works, topics and images of M.K. Čiurlionis (1875–1911), it is necessary to better perceive Polish art – its modern and romantic foundations formed at the end of the 19th–beginning of the 20th centuries. Polish modernism, which was rapidly absorbing new tendencies of the Western art at the outset of the last century, was one of the sources for Čiurlionis to familiarise with art. Are there any similarities between his creative endeavours and works of Polish artists of the time? If we found such similarities, we could claim that the Polish modernist movement “Young Poland” (Młoda Polska) was the first step of the Lithuanian artist on the path to modernism. The movement “Young Poland” was not unanimous with regard to the stylistic meaning. It had creative personalities with a variety of creative endeavours. The above explains the fact of Polish painting of the end of the 19th century–the beginning of the 20th century was not versatile, but monolithic. Is it possible to claim that reflections of Western modernism in Čiurlionis’ works are stronger than the neo-romanticism of the Polish modernism? It is obvious that common characteristics of the artist’s works, i.e. individualism, lyricism, symbolism, transcendentality, national goals, still have romantic features, expressed not only by Polish artists, but also by Russian, Czech and Scandinavian artists. Although painters of the “Young Poland” theoretically perceived the key principles of modernism aesthetics, they could not find the ways to practically apply them and used the naturalistic and realistic style in their works. Čiurlionis, on the contrary, focused on plastic problems and changing forms of a painting.

ISSN:
0024-5089
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40692
Updated:
2017-09-20 15:29:18
Metrics:
Views: 7
Export: