Between organization and informality: a few pages from the history of Santara-Šviesa

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Between organization and informality: a few pages from the history of Santara-Šviesa
In the Journal:
Lituanus. 2006, vol. 52, no. 3, p. 5-22
Keywords:
LT
Akademinis jaunimas; Istorija; Liberalinės organizacijos; Lietuvių bendruomenė išeivijoje; Lietuvių išeivija; Lietuvos studentų draugija JAV; Santara-Šviesa.
EN
Academic youth; History; Liberal organisations; Lithuanian Student Society in USA; Lithuanian community in exile; Lithuanian emigree; Santara-Šviesa; Santara-Šviesa organization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama liberalios krypties lietuvių išeivių judėjimo "Santara–Šviesa" istorija. Akademinio jaunimo draugija "Šviesa" susiformavo Vokietojoje 1946 m, o studentų draugija "Santara" – 1954 m. Jungtinėse Valstijose. Abi organizacijos kūrėsi kaip nepriklausomi akademinio jaunimo sambūriai. 1957 m. jie susijungė į federaciją ir bendrai tęsė savo veiklą. Nuosekliai apžvelgiama akademinio jaunimo judėjimo "Šviesa" istorija. 1946 m. kovo 13 d. Tiubingene (Vokietija) judėjimą inicijavę asmenys iškėlė šiuos tikslus: kelti akademinio jaunimo kultūros lygį, plėsti ir gilinti jų žinias apie įvairių kraštų visuomeninę organizaciją, politinę santvarką, ugdyti kultūrinį akiratį ir skirtingų pažiūrų toleranciją bei laisvės meilę ir gilų humanišką patriotizmą, suderintą su tarptautinio solidarumo idėja. Aptariamas nepriklausomos studentijos tapsmo santariečiais kelias. "Santaros" pradžia tampriai susijusi su 1951 m. Jungtinėse Valstijose įkurta lietuvių studentų draugija. Greitai ši draugija skilo į 2 atšakas: ateitininkus ir "neateitininkus". Būtent "neateitininkai" ir tapo "Santaros" pagrindu, kuri oficialiai įsteigta buvo 1954 m., o svarbiausiu tikslu laikyta – puoselėti Lietuvos kultūrą, sudaryti sąlygas atvirai laisvų žmonių minčių raiškai. "Santara" skyrėsi nuo kitų studentų organizacijų tuo, kad nedeklaravo jokios politinės ar religinės ideologijos ir pabrėžė savo liberalią orientaciją. Po ilgų diskusijų 1957 m. santariečiai ir šviesiečiai suvienijo jėgas ir įkūrė vieną organizaciją – "Santarą–Šviesą". Emigracijoje "Santara–Šviesa" skatino ir rėmė avangardinę kultūrą bei meną, teikė moralinę ir intelektualinę paramą.

ENThe article provides an overview of the history of the liberal movement of Lithuanian emigrants "Santara-Šviesa". "Šviesa" (literally translated - Light), an academic youth association, was formed in Germany in 1946, and the student association "Santara" (literally translated - Concord) was founded in 1954 in the United States. Both organizations were created as independent academic youth groups. In 1957, they joined into a federation and continued to work together. A consistent overview of the history of the academic youth movement "Šviesa" is provided. The people who initiated the movement in Tübingen (Germany) on March 13, 1946, set the following goals: to raise the level of academic youth culture, expand and deepen their knowledge about the social organization and political system of different countries, expand the students' cultural horizons, cultivate tolerance towards people with different attitudes as well as encourage the love of freedom and deep humanitarian patriotism, coordinated with the idea of international solidarity. The path of independent students to becoming members of "Santara" is discussed. The beginning of "Santara" is closely related to the Lithuanian Student Society, founded in the United States in 1951. Soon, the society split into 2 branches: ateitininkai and "others". The "others" then became the basis of "Santara", which was officially established in 1954. The main goal was to foster the culture of Lithuania, to create conditions for people to express their thoughts openly. "Santara" differed from other student organizations in that they did not declare any political or religious ideology and emphasized their liberal orientation. After long discussions in 1957, the members of "Santara" and the members of "Šviesa" joined their forces and established one organization - "Santara-Šviesa". While in emigration, "Santara-Šviesa" promoted and supported the avant-garde culture and art, provided moral and intellectual support.

ISSN:
0024-5089
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40688
Updated:
2017-09-20 15:24:39
Metrics:
Views: 76
Export: