Globalizacijos poveikio pereinamosios ekonomikos šalių verslo aplinkai veiksniai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globalizacijos poveikio pereinamosios ekonomikos šalių verslo aplinkai veiksniai: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2013.
Pages:
191 p
Notes:
Disert. rengta 2007-2013 m. Kauno technologijos universitete, ekonomikos ir vadybos fakultete, Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedroje. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2013. Bibliografija.
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Globalization impact factors on transition economies business environment Kaunas : Technologija, 2013 36 p
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais dešimtmečiais spartėjanti globalizacija neatpažįstamai pakeitė beveik visas dabartinio gyvenimo sritis. Nors šis procesas veikia kaip universalus ir daugialypis reiškinys, stipriausiai jo poveikis juntamas būtent ekonomikoje ir versle visais lygmenimis: pasauliniu, regioniniu, nacionaliniu ir galiausiai – atskiro ekonomikos subjekto. Centrinės ir Rytų Europos šalys: Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija, nors ir priklausančios Europos Sąjungai jau beveik dešimtmetį bei aktyviai dalyvaujančios integracijos procesuose, pasiekusios svarių ekonominių, politinių bei socialinių rezultatų, vis dar pastebimai skiriasi nuo išsivysčiusių Europos Sąjungos senbuvių, todėl mokslinėje literatūroje vis dar įvardinamos kaip pereinamosios ekonomikos šalys. Atlikta analizė atskleidė, kad šių šalių verslo aplinka pasižymi tam tikrais specifiniais ypatumais (nulemtais istorinio konteksto, panašaus mentaliteto, geografinės padėties ir kitų specifinių veiksnių), dėl kurių globalizacijos procesas šių šalių verslo aplinką veikia savitai. Taigi, disertacijos mokslinė problema yra: kaip globalizacijos poveikio veiksniai daro įtaką pereinamosios ekonomikos šalių verslo aplinkai? Mokslinio tyrimo tikslas: sukurti globalizacijos poveikio pereinamosios ekonomikos šalių verslo aplinkai veiksnių vertinimo modelį, siekiant įvertinti globalizacijos sąlygojamas grėsmes ir teikiamas galimybes. Įgyvendinant mokslinio tyrimo tikslą, buvo atlikta išsami ekonominių, technologinių, politinių, kultūrinių, socialinių ir gamtinių globalizacijos poveikio veiksnių analizė, bei detaliai išnagrinėti pereinamosios ekonomikos šalių verslo aplinkos ypatumai.Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Pereinamoji ekonomika; Globalization; Transition economies.

ENIn recent decades, the accelerating globalization has transformed almost all spheres of modern life. Although this process acts as a versatile and multidimensional phenomenon, the strongest effects are felt in economics and business in particular. In business globalization penetrates through all of its levels: global, regional, national, and finally, the one of a single economic entity. The Central and Eastern European countries - the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, the Slovak Republic, Slovenia and Hungary, although belonging to the European Union for almost a decade now and are actively involved in the integration processes, have achieved strong economic, political and social outcomes, still differ significantly from the developed European Union old-timers, and thus in scientific literature are still referred to as transition economies. An analysis of scientific literature has revealed that the business environment of these countries is characterized by certain similar specific features (determined by the historical context, similar mentality, geographic location, and other specific factors) that make the process of globalization affect business environments of those countries in a particular character. Thus the scientific problem of the dissertation is: how the globalization impact factors influence the transition economies’ business environment? The aim of the scientific research: to create the valuation model of globalization impact factors on transition economies’ business environment, aimed to evaluate the globalization caused threats and offered opportunities. While implementing the aim of the scientific research, a thorough analysis of economic, technological, cultural, social and ecological globalization impact factors and peculiarities of transition economies business environment has been carried out.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4059
Updated:
2022-01-25 16:38:49
Metrics:
Views: 29    Downloads: 2
Export: