Savivaldybių biudžetų formavimo ir vykdymo tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių biudžetų formavimo ir vykdymo tyrimas
Alternative Title:
Research on the municipality budget formation and implementation
In the Journal:
Keywords:
LT
Biudžeto formavimas; Biudžeto formavimo politika; Biudžeto realizavimas; Biudžeto vykdymas; Išlaidos; Kasmetiniai savivaldybės biudžetai; Pajamos; Savivaldybių biudžeto formavimas; Savivaldybės biudžetas; Savivaldybės biudžeto formavimas; Telšių savivaldybė.
EN
Annual municipality budgets; Budget formalion; Budget formation policy; Budget implementation; Expenses; Income; Municipality budget; Municipality budget formation; Telšiai minicipality.
Summary / Abstract:

LTKadangi savivalda svarbi valstybės valdymo grandis, sudarant savivaldybės biudžetą turi būti laikomasi tam tikrų principų: nuolatinio funkcijų atlikimo, taupumo ir ekonomiškumo, biudžeto balanso, realaus kasos darbo, biudžeto visuotinumo, bendro išlaidų padengimo, individualaus įvertinimo, arba „permatomos piniginės" bei viešumo principų. Deja, tai sudėtinga realizuoti esant įvairiems apribojimams. Straipsnio tikslas - išanalizuoti, kaip savivaldybės formuoja ir vykdo biudžetą. Buvo analizuojami kaip Telšių rajono savivaldybės biudžeto (1999-2003 m.) sudarymas ir įvykdymas atitinka vienas kitą. Tyrimui buvo taikyta loginė ir lyginamoji mokslinės literatūros bei periodinės spaudos analizė nagrinėjama tema, kompiuterinė-grafinė duomenų analizė. Tyrimas parodė, kad Lietuvos savivaldybėse nėra nusistovėjusi išlaidų struktūra, kadangi kiekvienais metais keičiasi santykinis funkcijų finansavimas. Nagrinėjamuoju laikotarpiu Telšių rajono savivaldybė buvo tarsi didelis švietimo ir socialinės rūpybos skyrius (šioms funkcijoms skiriama didžiausia savivaldybės išlaidų dalis). Į antrą planą išstumiamos ne ką svarbesnės funkcijos: sveikatos priežiūra, visuomenės apsauga, kultūra ir kt. Lietuvos savivaldybės (ne išimtis ir Telšių rajono savivaldybė) yra priverstos formuoti deficitinius biudžetus, kai savivaldybės pajamos ir išlaidos balansuojamos dirbtinai, o ne atsižvelgiant į realius savivaldybės asignavimų valdytojų ir gyventojų poreikius. Dėl šių priežasčių savivaldybės priverstos laukti valstybės biudžeto dotacijų, kurios ne visada savivaldybių sąskaitas pasiekia laiku.

ENBecause self-government is an important link of governing the country, when establishing the municipality’s budget certain principles must be adhered to: the principles of performing continuous functions, thrift and economy, balance of the budget, factual cash work, generality of the budget, common reimbursement of expenses, individual evaluation or “transparent wallet” and publicity. Unfortunately, it is difficult to implement these principles when various limitations exist. The purpose of the article is to analyze how the municipalities shape and execute the budget. It was analyzed how the establishment and execution of Telšiai District Municipality’s budget (1999-2003) correspond to one another. Logical and comparative scientific literature and periodic press analysis was applied to the research; the topic researched was the computer-graphical data analysis. The research showed that the structure of expenses has not gelled in the Lithuanian municipalities, because the relative financing of functions changes every year. During the respective period, Telšiai District Municipality was as if one big education and casework office (the largest part of the municipality’s expenses is allocated to these functions). No less important functions are being pushed to the background: health care, protection of the public, culture etc. The Lithuanian municipalities (Telšiai District Municipality is no exception) are forced to shape deficit budgets when the revenue and expenditure of the municipality is artificially balanced, by having no regard to the factual needs of municipality’s assignation holders and citizens. For these reasons, the municipalities are forced to wait for subsidies from the state budget and they not always reach their accounts on time.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Lietuvos savivaldybių raida ir veiklos finansavimas / Romas Stačiokas, Justinas Rimas. Kaunas : Technologija, 2002. 277 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40194
Updated:
2018-12-17 11:28:28
Metrics:
Views: 11    Downloads: 9
Export: