Priartėjant prie tolimos ir miglotos epochos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priartėjant prie tolimos ir miglotos epochos
Keywords:
LT
Prūsija (Prussia); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Istoriografija / Historiography; Šventieji / Saints; Dainava (Jotva).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami 2006 m. išleistoje Tomo Baranausko knygoje esantys teiginiai apie Šv. Brunoną Kverfurtietį ir jų pagrindu atliekama detali šaltiniotyrinė analizė. Siekiama kvestionuoti T. Baranausko padarytas išvadas, kurios iš esmės paneigia Kvedlinburgo analų informaciją ir Brunono mirtį siūlo lokalizuoti Sūduvoje (Jotvoje). Detalizuojamos lenkų istoriko Januszo Bieniako įžvalgos Šv. Brunono tema ir komentuojamos J. Bieniako tyrimų sąlygotos T. Baranausko interpretacijos. J. Bieniakas skiria 3 Šv. Brunono mirtį aprašančias šaltinių versijas: Saksų versijai priklauso Titmaro Merzeburgiečio kronika, Kvedlinburgo analai ir Šv. Brunono, vyskupo ir kankinio, gyvenimas ir kankinystė. Bavarų versijai priskiriamas Viperto pasakojimas, o Italų versija – tai vadinamasis pasakojimas apie Šv. Brunoną Petro Damianio Šv. Romualdo gyvenimo aprašyme. Tarpusavyje lyginami Magdeburgo analų, Titmaro kronikos ir Analisto Sakso šaltinių fragmentai, kuriuose minimas Lietuvos vardas ir analizuojama šaltinių turinio genezė. Magdeburgo analistas perpasakojo Titmarą, papildydamas jį Ekehartu ir Kvedlinburgo analų informacija. Analistas Saksas perpasakojo Titmarą. T. Baranauskas ryžosi įrodyti, jog mūsų nepasiekusioje Brunono darbų knygoje buvo minima ir Prūsija, ir Lietuva. Mus pasiekusiame gerokai papildytame šios knygos perdirbinyje, "Šv. Brunono, vyskupo ir kankinio, gyvenime ir kankinystėje", šių šalių vardai apskritai neminimi. Tai nėra įrodymas, kad jų ten nebuvo, bet juo labiau niekas neįrodo, jog jie ten buvo. T. Baranauskas sukūrė šaltinio "versiją", kurios nėra nei viename šaltinyje.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos valstybė; Lietuvos valstybės istorija; Viduramžių istorija; Istoriografija; Šv. Brunonas Kverfurtietis; Šv. Brunono ekspedicija; Kvedlinburgo analai; Viperto pasakojimas; History of Lithuanian State; Medieval History; Historiography; Saint Bruno of Querfurt; Thietmar of Merseburg's Chronicle; Annals of Quedlinburg; Story of Vipert.

ENThe article discusses the statements made in the book of Tomas Baranauskas published in 2006 about St. Brunon Kverfurtiet and based on their detailed source analysis. The aim is to question the conclusions made by T. Baranauskas, which largely deny the information of the Quedlinburg analysts and suggests that Brunon's death would be localized in Sūduva (Jotova). The detailed insights of the Polish historian Janusz Bieniak on the theme of Saint Brunono and comment on J. Bieniak interpretations of T. Baranauskas' interpretations. J. Bieniak distinguishes three versions of the sources describing the death of St. Bruno: The Saxon version includes the Chronicle of Titmar Merzeburg, the Annals of Quedlinburg and the life and martyrdom of Saint Bruno, bishop and martyr. The Bavarian version includes the story of Vipert and the Italian version is the so-called story by Peter Damian about St. Brunon in St. Romuald's life. The fragments of the Magdeburg analysts, the Chronicles of Titmar and the Analyst Saxon source fragments are compared, in which the name of Lithuania is mentioned and the source of the content origin is analyzed. The Magdeburgian analyst re-said what Tytma was telling adding Eckhart and Quedlinburg annal information. Analyst Saxon re-said what Tytma was telling. T. Baranauskas was determined to prove that both Prussia and Lithuania were mentioned in work book of Brunon that did not reach us. In greatly supplemented remade book, „Life and martyrdom of Saint Brunon, bishop and martyr“ that reached us the names of these countries are not mentioned at all. This is not a proof that they were not there, but nothing else proves that they were there. T. Baranauskas created a "version" of the source that is not in any one source.

Related Publications:
"Tragedija", bet "labai naudinga" - Liublino unijos vertinimai naujausioje lietuvių istoriografijoje / Gintautas Sliesoriūnas. Parlamento studijos 2021, Nr. 30, p. 60-77.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/401
Updated:
2014-06-16 15:42:35
Metrics:
Views: 47
Export: