Adopting and remembering Soviet reality : life stories of Lithuanian women, 1945-1970

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Adopting and remembering Soviet reality: life stories of Lithuanian women, 1945-1970
Publication Data:
Amsterdam, Rodopi, 2010.
Pages:
vi, 234 p
Series:
On the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltics; 24
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Introduction — I. Conducting Interviews in the Post-soviet Space. Oral Testimony as History. Silence as Testimony — II. Women, Work, and Family in Soviet Lithuania. State Propaganda and Assistance for Working Mothers. Reconciling Family and Work: Everyday Practices. Gender Roles and Family Life. Soviet Romantic Love and Friendship — III. Life stories of lithuanian women — Stefanija Kučinskienė. Maybe she was afraid because I was a political prisoner? — Monika Jonynaitė-Makūnienė. I almost wanted him to die — Leokadija Diržinskaitė. Everyone was creating socialism, and everyone was looking at it with hope — Julija Greičiūnienė. I wasnʼt sorry that I got divorced – I felt like a fully-esteemed person again — Marija Popova. I got married to a Russian and was a member of the Party —Apolonija Birutė Paliulienė. I always had two or three jobs. But why did I work so much? — Adasa Skliutauskaitė. Youʼre different to all the other women — Aušra Dilienė. We had so much fun in our life — Aneta Šlegel. If the state gives you full care then it goes without saying what kind of person you should be and how you should see things — Danutė Marija Kvasienė. Life has passed by, just like that... — Conclusions — Notes — References — Archives — List of Illustrations – Index.
Keywords:
LT
Moterys; Sovietmetis; Biografija; Gyvenimo istorija; Darbas; Šeima.
EN
Women; Soviet time; Biography; Life story; Work; Family.
Summary / Abstract:

LTKnygą sudaro dešimt interviu ir du įvadiniai esė. Knygoje atspindima Lietuvos moterų pokario metų patirtis, per taip vadinamus „Chruščiovo atšilimą“ ir „Stagnacinę erą“. Joje tiriamos strategijos, kurias šios moterys taikė norėdamos atitikti darbo ir šeimos reikalavimus, o taip pat tai, kaip jos suvokia lyčių vaidmenis, vedybas ir romantišką meilę sovietų visuomenėje. Gyvenimo istorijos, papasakotos šioje knygoje, įrodo, kad nepaisant įvairių politinių pažiūrų ir nuomonių apie sovietinį režimą, įvairaus išsilavinimo lygio ir skirtingos patirties prieškarinėje Lietuvoje, Lietuvos moterų šeimyninis gyvenimas buvo nepaprastai paveiktas sovietinės propagandos. Moterys galiausiai priėmė sovietinius lyčių vaidmenų ir šeimos bei darbo derinimo modelius, o taip pat sovietų požiūrį į draugystę ir romantišką meilę. Knyga apima 1945–1970 metų laikotarpį. Moterys ir jų šeimos stipriausią propagandinį spaudimą patyrė Chruščiovo atšilimo metu. Visos moterys pasakoja apie savo prieškarinį, karo metų ir pokarinį gyvenimą labai gyvai, rišliai ir detaliai. Nuo šešto dešimtmečio vidurio jų atsiminimuose pradeda atsispindėti sovietų propagandos konstruktai. Tačiau Lietuvos moterys identifikavo save kaip okupuotos šalies pilietes ir sovietinę realybę priėmė kaip neišvengiamybę. Širdyje jos liko labiau stebėtojomis, o ne aktyviomis socializmo statytojomis. Knygoje atskleidžiami būdai, kaip moterys Sovietų Lietuvoje prisiderino prie sistemos, aktyviai joje nedalyvaudamos.

ENThe book consists of ten interviews and two introductory essays. The book reflects experience of Lithuanian women in after-war years during so called “Khrushchev Thaw” and “Stagnation Era”. It looks into the strategies these women employed to meet work and family requirements and their understanding of the roles of genders, marriage and romantic love in the Soviet society. The life stories told in this book demonstrates that despite differences in political views and opinions on the Soviet regime, differences in education and experience in the pre-war Lithuania, family life of Lithuanian women was remarkably influenced by the Soviet propaganda. Women eventually accepted the Soviet models for gender roles and conciliation of family and work life as well as Soviet attitude toward friendship and romantic love. The book covers period from 1945 to 1970. Women and their families were under the hardest propaganda pressure during the period of Khrushchev Thaw. All women were telling their stories about their pre-war, war, and after-war life in a very vivid, fluent and detailed way. Starting with 1960s their memories reflect constructs of Soviet propaganda. Nevertheless, Lithuanian women identified themselves as citizens of an occupied country and took Soviet reality as inevitability. In their hearts they were more of observers, not active builders of the Socialism. The book reveals how those women adapted to the system in the Soviet Lithuania without taking an active part in it.

ISBN:
9789042030626
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39914
Updated:
2018-06-07 08:34:54
Metrics:
Views: 24
Export: