Broliai Juškos : lietuvių liaudies dainų rinkėjai ir leidėjai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Broliai Juškos: lietuvių liaudies dainų rinkėjai ir leidėjai
Editors:
Skrodenis, Stasys, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Tyto alba, 2003.
Pages:
277 p., 8 iliustr. lap
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Parengėjo žodis — Pratarmė — Įvadas — Lietuvių tautosakos rinkimas ir leidimas iki Juškų — I. Brolių Antano ir Jono Juškų gyvenimo ir veiklos bruožai. Kilmė ir kelias į mokslą. Dėmesys lietuvių kalbai ir tautosakai. Jonas Juška – mokytojas ir kalbininkas. Veliuona – dainų aruodas. Gyvenimo saulėlydyje — II. Lietuvių liaudies dainų leidimo istorija. Pirmojo dainų rinkinio išleidimas. Dainų leidimas Kazanėje. Vestuvinių dainų leidimas Peterburge. Dainų melodijų leidimas Krokuvoje — III. Brolių Juškų dainų rinkiniai ir jų pobūdis. Pirmasis rinkinys. Didžiųjų liaudies dainų rinkinių rengimas. Lietuviškos svotbinės dainos. Lietuviškos dainos. Dainų rinkimo ir skelbimo metodo bruožai. Lietuvių liaudies melodijų rinkinys — Pabaiga. Brolių Juškų tautosakinio darbo reikšmė — Pro memoria: Brolių Juškų sugrįžimas į Lietuvą — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra.
Keywords:
LT
Antanas Juška; Broliai Juškos; Jonas Juška; Liaudies dainos; Lietuvių folkloras; Literatūra; Tautosaka.
EN
Antanas Juška; Brother Juška's; Folklore; Jonas Juška; Literature; Lithuania; Lithuanian folklore; Songs.
Summary / Abstract:

LTTautosakininkas ir pedagogas Antanas Mockus (1918–1995) beveik visą gyvenimą paskyrė tautosakininkų brolių Antano ir Jono Juškų gyvenimui ir palikimui tyrinėti. Šioje knygoje skelbiama Mockaus disertacijos pagrindu parengta studija apie brolių Juškų tautosakinę veiklą. XIX a. antrosios pusės lietuvių tautosakos mokslui didelę reikšmę turėjo brolių Antano ir Jono Juškų veikla. Jie pasireiškė kaip uolūs lietuvių liaudies dainų rinkėjai ir leidėjai. Juškų rinkiniai apimtimi yra patys didžiausi visoje lietuvių liaudies dainų literatūroje. Brolių veikla ir jų rinkiniai turėjo įtakos daugeliui lietuvių liaudies dainų rinkėjų, padėjo susiformuoti moksliniams tautosakos rinkimo principams. Šis darbas plačiai nušviečia brolių Juškų tautosakinę veiklą, aptaria jų paskelbtus lietuvių liaudies dainų rinkinius, išryškina jų veiklos ryšį su ankstesniųjų tautosakos rinkėjų, skelbėjų ir tyrinėtojų darbais. Rašant šį darbą, panaudota visa prieinama spausdinta medžiaga, archyvuose išlikę dokumentai, brolių Juškų rankraščiai ir išlikę žmonių atsiminimai. Šioje studijoje apžvelgiami brolių Juškų gyvenimo ir veiklos bruožai, aprašoma jų surinktų lietuvių liaudies dainų leidimo istorija, analizuojami paskelbti rinkiniai, aptariama brolių Juškų tautosakinės veiklos reikšmė ir vieta lietuvių liaudies dainų rinkimo ir tyrinėjimo istorijoje. Analizuojant brolių tautosakinę veiklą, nemažai dėmesio skiriama ir jų kalbiniams darbams, nes tos abi sritys pynėsi jų veikloje.

ENFolklorist and teacher Antanas Mockus (1918–1995) devoted almost all his life to the research of the life and heritage of folklorists brothers Antanas and Jonas Juška. The book publishes a study, prepared on the basis of the thesis by Mockus, about the folklore activities of brothers Juška. Their activities were greatly significant for the Lithuanian folklore science of the second half of the 19th c. They were zealous collectors and publishers of Lithuanian folk songs. The collections by brothers Juška are largest by scope in the entire Lithuanian folk song literature. The activities and collections of brothers influenced many collectors of Lithuanian folk songs, helped to form the scientific principles of the collection of folklore. The study widely covers the folklore activities of brothers Juška, discusses their published Lithuanian folk song collections, highlights the relationship of their activities with the works of earlier folklore collectors, publishers and researchers. The study used all available printed material, documents from archives, the manuscripts of brothers Juška and the memoirs of locals. The study overviews the features of the life and works of brothers Juška, describes the history of publishing their collected Lithuanian folk songs, analyses the published collections, describes the significance and place of brothers’ folklore activities in the history of collection and research of Lithuanian folk songs. The analysis of their activities largely focuses on their linguistic works, because both fields intertwined.

ISBN:
9986162750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39806
Updated:
2013-04-29 00:34:24
Metrics:
Views: 53
Export: