Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas : XVI amžiaus antroji pusė - XVII amžiaus vidurys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas: XVI amžiaus antroji pusė - XVII amžiaus vidurys
Alternative Title:
Treasury of the Grand Duchy of Lithuania: second half of the 16th until the mid of 17th century
Publication Data:
Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012.
Pages:
222 p
Series:
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos; t. 14
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo veikla XVI a. viduryje: administravimas, uždaviniai, jų vykdymas — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas Zigmanto Vazos valdymo pradžioje (XVI a. pabaiga) — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas 1600–1648 m. — Gėrimų mokestis Lietuvoje XVI a. viduryje – XVII a. viduryje — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Katalikų bažnyčios dalyvavimas formuojant valstybės iždą XVI a. pabaigoje – XVII a. — Lietuvos rūmų iždas: pajamų šaltiniai ir jų pagrindinis panaudojimas — Vilniaus pasitarimas 1648 m. birželio 10 d.: Lietuvos bajorijos pozicija dėl valstybės apsaugos Bogdano Chmelnickio sukilimo pradžioje — The treasury of the Grand Duchy of Lithuania: second half of the 16th until the mid-17th century — Skarb Wielkiego Księstwa Litewskiego: druga połowa XVI – połowa XVII wieku — Puublikuojamų vertybių ir jų fotografijų savininkų sąrašas – Bibliografija.
Keywords:
LT
Biudžetas; Išlaidų rūšys; Iždas; Iždininkai; Karų finansavimas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Liublino unija, 1569 (Union of Lublin); Mokesčių sistema; Mokesčių įplaukų dinamika; Muitai; Rūmų iždas; Valstybės iždas; 16 amžius; 17 amžius.
EN
16-17th ct; Budget; Categories of expenditures; Court treasury; Customs; Dynamics of tax revenues; Financing of wars; State treasury; Tax system; Treasurer; Treasury; Union of Lublin.
Reviews:
Recenzija leidinyje Kultūros barai. 2013, Nr. 2, p. 85-89
Summary / Abstract:

LTTai pirmoji studija, skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mokesčių sistemos raidai, lėšų panaudojimo ir iždo formavimo analizei bei reikšmei, įgyvendinant valstybės programas. XV a. pabaigoje–XVI a. viduryje atsiskyrė valstybės, arba žemės, iždas nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio iždo. Tiek Lietuvos žemės, tiek Lietuvos didžiojo kunigaikščio rūmų iždo archyvai yra dingę, dauguma Lietuvos žemės iždininkų ataskaitų seimuose – taip pat. Todėl tyrinėjant tuometę mokesčių sistemą vienintelis šaltinis, pagal kurį galima atkurti iždo būklę, jo funkcionavimą, pajamas ir išlaidas, yra LDK valdovo patvirtinti kvitai žemės iždininkų ataskaitoms seimuose. Ir nors po kelis valstybinius archyvus išbarstyti kvitai nėra išsamus šaltinis ir turi trūkumų, knygos autorius pabandė nustatyti mokesčių sistemą, jos kaitą ir kasmetines iždo pajamas bei išlaidas, regioninę mokesčių įplaukų sklaidą, atskirų mokesčių rūšių įplaukų santykį. Leidinyje šalia chronologiškai nuoseklios iždo veiklos analizės yra savarankiški skyriai apie sidabrinės mokestį, muitų įplaukas, gėrimų mokestį, Katalikų Bažnyčios vaidmenį formuojant Lietuvos biudžetą, apie Lietuvos didžiojo kunigaikščio rūmų iždo pajamas ir išlaidas. Leidinys skirtas skaitytojams, besidomintiems Lietuvos istorija, valstybės apsaugos ir gynybos organizavimu, valstybės biudžeto formavimu, verslo istorija.

ENIt is the first study on the development of the tax system of the Grand Duchy of Lithuania (GDL), the analysis and significance of the use of funds and the formation of treasury when implementing state programmes. At the end of the 15th c. – in the mid-16th c. the state treasury was separated from the treasury of the Grand Duke of Lithuania. Both the archive of the state treasury and the archive of the treasury of the Grand Duke of Lithuania are lost, and the majority of reports of treasurers of the state treasury in the seimas also. Thus, the only source for the investigation of the then tax system, which can help to reconstruct the condition of the treasury, its functioning, revenues and expenditure, is the receipts certified by the sovereign of the GDL for the reports of state treasurers in the seimas. Although these receipts scattered across several state archives are not an exhaustive source and have drawbacks, the author attempted to identify the tax system, its change and annual revenues and expenditure, regional tax revenue allocation, and the ratio of individual types of tax revenues. A chronologically consistent analysis of the operation of the treasury is followed by independent chapters about the military sidabrinė tax, duty revenues, beverage tax, the role of the Catholic Church in the formation of the Lithuanian budget, and the revenues and expenditure of the court treasury of the Grand Duke of Lithuania. The publication is targeted at everybody who is interested in Lithuania’s history, organisation of national security and defence, the formation of the state budget and business history.

ISBN:
9786098061130
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39772
Updated:
2022-01-05 15:49:51
Metrics:
Views: 17
Export: