Management of educational innovations in preschool institutions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Management of educational innovations in preschool institutions
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomi ikimokyklinių įstaigų auklėtojų ir pedagogų veiklos ypatumai ugdymo naujovių diegimo bei valdymo procese. Siekiama nustatyti auklėtojų ir pedagogų veiklos ypatumus ugdymo naujovių diegimo bei valdymo procese bei atskleisti sėkmingo naujovių valdymo sąlygas. Straipsnyje yra atskleidžiamos ikimokyklinių įstaigų pedagogų priešinimosi naujovėms priežastys bei strategijos, padedančios neutralizuoti pasipriešinimą sukeliančius veiksnius. Analizuojamos sėkmingo ugdymo naujovių valdymo šiuolaikinėse ikimokyklinėse institucijose sąlygos ir galimybės. Dauguma tyrime dalyvavusių pedagogų inovacinę veiklą vertina pozityviai: siekia užtikrinti pozityvius pokyčius ir apsaugoti savo institucijas nuo nepriimtinų ar neefektyvių pokyčių. Dauguma ikimokyklinių įstaigų auklėtojų priklauso "racionalių inovatorių" grupei, kuriai būdinga inovacijas diegti konsultuojantis ir vengti su šia veikla susijusios bereikalingos rizikos. Požiūris į riziką yra susijęs su auklėtojo amžiumi. Būdingiausios inovacijų diegimo strategijos yra "racionali / empirinė" ir "normatyvinė / reformacinė". Strategijos pasirinkimas priklauso nuo auklėtojo asmenybės. Inovacijų diegimo procese dominuoja du svarbiausi motyvai - kad lavinimo procesas būtų įvairesnis ir kad būtų pasiekti geresni rezultatai. Analizuojant pasipriešinimo inovacijoms priežastis nustatyta, kad svarbiausios jų yra nežinomybės baimė, įpročiai, paramos ir kūrybiškumo stoka. Inovacijų diegimo kliūtys yra susijusios su darbo patirties trukme.Reikšminiai žodžiai: Švietimo inovacijos; Inovacijų diegimas; Vadyba; Educational inovation; Inovative activity; Management; The strategies of inculcating educational inovations.

ENThe article describes the activities of educators at preschool institutions in the process of implementation and management of educational innovations. Attempts are made to identify the particularities of the activities of educators within the process of implementation and management of educational innovations and reveal the conditions for successful management of innovations. The article reveals the reasons for resistance of preschool institutions’ educators to innovations and the strategies, helping to neutralize the factors, raising such resistance. The conditions and possibilities for successful management of educational innovations at the modern preschool institutions are analyzed. The majority of pedagogues, who participated in the study, give a positive recognition of the innovative activities: they make attempts to ensure the positive change and protect their institutions against unacceptable or inefficient changes. The majority of educators at preschool institutions belong to the group of “rational innovators”, which tends to implement innovations by consulting and avoid the unnecessary risks, related to such activities. The attitude towards the risk depends on the age of the educator. Most characteristic innovation implementation strategies are “rational / empirical” and “normative /reformation”. The choice of strategy depends on the personality of the educator. In the innovation implementation process two important motives are dominant – the diversity of the educational process and achieving better results. When analyzing the reasons for resistance to innovation it was identified that the most important are uncertainty, habits and lack of support and creativity. The obstacles to implementation of innovations depend on the duration of work record.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3968
Updated:
2018-12-17 11:38:22
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: